Projekt INVOLVE – ZTM Warszawa

Projekt INVOLVE

21.09.2012 – INVOLVE – ZTM rozpoczyna kolejny projekt unijny
13.11.2012 – O zarządzaniu mobilnością w pojazdach komunikacji miejskiej
21.02.2013 – Czy dzięki prywatnemu sektorowi zmniejszą się korki?
24.12.2013 – Wymiana doświadczeń w Kłajpedzie
26.03.2014 – Spotkanie w ramach projektu INVOLVE w Warszawie
3.09.2014 – Konferencja upowszechniająca rezultaty staży
15-16.10.2014 – Zarządzanie mobilnością na przykładzie Służewca

15-16.10.2014

Zarządzanie mobilnością na przykładzie Służewca

Zarząd Transportu Miejskiego – w ramach wdrażania dobrych praktyk z zakresu projektu INVOLVE – Zaangażowanie sektora prywatnego w zarządzanie mobilnością –  zorganizował dwudniowe szkolenie dotyczące zarządzania mobilnością.

Szkolenie podzielono na cześć teoretyczną i praktyczną. W ramach części teoretycznej wykłady wygłosili specjaliści w dziedzinie zarządzania mobilnością: Giuliano Mingardo z Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie, autor programu studiów i licznych szkoleń w tej dziedzinie, Katarzyna Nosal z Politechniki Krakowskiej – autorka planów mobilności oraz artykułów i badań na ich temat oraz dr inż. Andrzej Brzeziński z Politechniki Warszawskiej – ekspert w dziedzinie mobilności w Warszawie.

zdjęcie ze szkolenia - projekt INVOLVE

Część praktyczna miała charakter warsztatów. Zadaniem uczestników, reprezentujących sektor prywatny, biura Urzędu Miasta st. Warszawy oraz uczelnie wyższe, było opracowanie planu mobilności dla Służewca. Głównym celem planu było rozwiązanie  problemów związanych z przemieszczaniem się do/z tej części Warszawy. Uczestnicy, z pomocą specjalistów z dziedziny zarządzania mobilnością, przygotowali katalog działań, które mogłyby zostać wdrożone przy zaangażowaniu sektora prywatnego.

W podsumowaniu warsztatów – w ramach którego zaprezentowano pomysły wszystkich grup warsztatowych oraz dyskutowano o możliwości ich wdrożenia – wziął udział m.in. dyrektor pionu przewozów ZTM – Andrzej Franków.

Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający zakończenie szkolenia.

zdjęcie z wręczenia certyfikatu na zakończenie szkolenia - projekt INVOLVE

3.09.2014

Konferencja upowszechniająca rezultaty staży

Jak układa się tramwajowe rozkłady jazdy w Pradze? Do czego może służyć dach galerii handlowej w Czeskich Budziejowicach? Dlaczego w Birmingham stawiają na sprint? Co to jest autobus rowerowy? Odpowiedzi na te oraz na wiele innych ciekawych pytań mogli poznać uczestnicy konferencji upowszechniającej rezultaty unijnych projektów „Fabryka innowacji w komunikacji miejskiej w Warszawie” oraz „INVOLVE”, która odbyła się w Warszawie. Organizatorem konferencji był Zarząd Transportu Miejskiego.

W trakcie konferencji zaprezentowaliśmy projekty unijne, które realizowaliśmy do tej pory. Oprócz wspomnianych wyżej dwóch na liście są również i inne projekty miękkie: „Nowa jakość usług – młodzi pracownicy motorem zmian w komunikacji miejskiej”, „Nowa kultura mobilności”, CAPRICE i Rail Baltica Growth Corridor, a także dwa projekty inwestycyjne: budowa centralnego odcinka II linii metra oraz budowa parkingów „Parkuj i Jedź”. Zaprezentowaliśmy także szereg innowacji w warszawskiej komunikacji, które zostały wprowadzone w wyniku zagranicznych staży naszych pracowników: począwszy od form komunikowania się z pasażerami, poprzez działania edukacyjne skierowane do najmłodszych, a skończywszy na rozwiązaniach konstrukcyjnych taboru (tramwaje dwukierunkowe) i rozwiązań w organizacji ruchu (tzw. przystanek wiedeński).

zdjęcie z konferencji "Fabryka Innowacji"

W trakcie konferencji pracownicy ZTM, którzy – w ramach projektu „Fabryka innowacji w komunikacji miejskiej w Warszawie” – brali udział w stażach w instytucjach organizujących transport publiczny w Pradze (Ropid) i Birmingham (Centro) dzielili się zdobytą w ich trakcie wiedzą i doświadczeniem. Omówili układ komunikacyjny czeskiej stolicy a także model konstruowania tramwajowych rozkładów jazdy. Przedstawili również prezentację na temat uprzywilejowania komunikacji miejskiej czy udogodnień dla pasażerów z niepełnosprawnościami.

Omówiony został również projekt szybkiego autobusu w Birmingham, sukces tamtejszego systemu parkingów „Parkuj i Jedź”, rozwój komunikacji rowerowej oraz sposoby zarządzania projektami w Centro.

W ramach projektu INVOLVE, czyli „Zaangażowanie sektora prywatnego w zarządzanie mobilnością” omówiony został m.in. realizowany przez włoskie miasto Reggio Emilia projekt Bicibus (autobus rowerowy) oraz wpływ współpracy z sektorem prywatnym na powstawanie nowej infrastruktury transportu publicznego.  

zdjęcie z konferencji "Fabryka Innowacji"

Była to już kolejna zorganizowana przez nas konferencja. Po zakończeniu każdego z projektów organizowane są konferencje i seminaria upowszechniające ich rezultaty.

Poszukując innowacyjnych sposobów usprawniania zarządzania komunikacją miejską, prowadzimy aktywną współpracę z zagranicą, głównie z wykorzystaniem funduszy europejskich. W ramach tej współpracy, korzystamy z doświadczenia partnerów zagranicznych, jak i również dzielimy się własnymi, dobrze sprawdzonymi rozwiązaniami. Do tej pory na zagraniczne staże wyjechało łącznie 25 osób. W warsztatach wymiany doświadczeń, w ramach wszystkich projektów wzięło udział kolejnych kilkadziesiąt osób.

Udział naszych pracowników w realizowanych projektach miękkich ma istotny wpływ na poprawę jakości zarządzania komunikacją miejską w aglomeracji warszawskiej. Nowe linie SKM czy uzupełniająca komunikacja podmiejska, priorytety dla transportu publicznego – intensyfikacja działań w wytyczaniu buspasów czy nowe rodzaje biletów i kanały ich dystrybucji to najbardziej widoczne efekty dla pasażerów. A to wszystko ma ogromny wpływ na zmianę orientacji lokalnej polityki transportowej, której głównym celem staje się zastąpienie znacznej części podróży samochodami prywatnymi podróżami z wykorzystaniem środków komunikacji publicznej. Przekłada się to nie tylko na skrócenie średniego czasu podróży od punktu początkowego do miejsca przeznaczenia, ale również na redukcję zanieczyszczeń powietrza.

zdjęcie z konferencji "Fabryka Innowacji"

ZOBACZ PREZENTACJE

Projekty unijne realizowane w ZTM w perspektywie budżetowania 2007 – 2013

Zaangażowanie sektora prywatnego w zarządzanie mobilnością

Nowa infrastruktura transportu publicznego jako element współpracy z sektorem prywatnym

26.03.2014

Spotkanie w ramach projektu INVOLVE w Warszawie

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie realizując projekt europejski INVOLVE – Zaangażowanie sektora prywatnego w zarządzanie mobilnością, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC, w ramach wdrażania dobrych praktyk z zakresu projektu zorganizował całodniowe warsztaty tematyczne. Spotkanie odbyło się 26 marca 2014 r. w Hotelu Novotel Centrum w Warszawie.

zdjęcie z warsztatów - projekt INVOLVE

Celem projektu INVOLVE jest dostarczenie lokalnym i regionalnym samorządom dobrych praktyk oraz narzędzi do współpracy z sektorem prywatnym w zakresie redukcji negatywnych zjawisk powodowanych przez transport indywidualny. Przedmiotem warsztatów była analiza dobrych praktyk z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej. Zaproszeni przedstawiciele zagranicznych partnerów projektu zaprezentowali swoje rozwiązania, a następnie w grupach warsztatowych dokonano pogłębionej dyskusji na temat sposobu wdrożenia praktyki w warunkach warszawskich (polskich). Omawiane praktyki to kompleksowy plan rowerowy z Reggio Emilia (Włochy), prelegent Alessandro Meggiato, instytucja Agenta Mobilności z Holandii – prelegent Giuliano Mingardo z Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie oraz inicjatywa Smarter Choices wdrożona przez CENTRO Birmingham (Wielka Brytania) przedstawiona przez Helen Osborn i Sian Thomas. W warsztatach uczestniczyło ok. 50 osób reprezentujących instytucje zaangażowane w tematykę zrównoważonej mobilności, NGO, biura Urzędu Miasta a także przedstawiciele innych miast.

zdjęcie z warsztatów - projekt INVOLVE

Po prezentacjach odbyły się dyskusje w trzech podgrupach, gdzie pracowano nad propozycjami dla Warszawy korzystając z obecności i wiedzy zagranicznych ekspertów. W wyniku dyskusji ustalono, że warto sięgać po „miękkie” środki zarządzania mobilnością, przy zaangażowaniu wszystkich grup interesariuszy, a także wejść w kontakt z pojedynczymi mieszkańcami czy rodzinami – może to być klucz do powodzenia podjętych działań.

24.12.2013 

Wymiana doświadczeń w Kłajpedzie

Współpraca z sektorem prywatnym, ewolucja warszawskiego systemu transportowego i kampanie promujące transport publiczny – to tylko część tematów, jakie Zarząd Transportu Miejskiego zaprezentował podczas warsztatu wymiany doświadczeń w Kłajpedzie. Warsztat zorganizowano w grudniu br., w ramach unijnego programu Involve.

Tematy zaprezentowane przez ZTM były przede wszystkim związane z realizacją usług transportowych dla mieszkańców. Wiele uwagi poświęcono współpracy z przedsiębiorstwami prywatnymi, której celem jest wybudowanie nowej infrastruktury dla transportu publicznego. Umożliwia ona zapewnienie linii komunikacyjnych np. mieszkańcom nowych osiedli lub klientom nowo wybudowanych centrów handlowych. W ramach współpracy budowane są nowe przystanki komunikacyjne, pętle autobusowe, a nawet stacje kolejowe. Zadania ZTM w tym zakresie są związane z planowaniem nowych rozwiązań infrastrukturalnych w taki sposób, aby odpowiadały potrzebom użytkowników komunikacji miejskiej, natomiast firmy prywatne finansują inwestycję.

W ramach współpracy ZTM nie tylko dostosowuje ofertę komunikacyjną do zwiększonej liczby podróży (związanych z nowym osiedlem mieszkaniowym czy centrum handlowym), przy zachowaniu wydolności systemu transportowego (zapewnienie możliwość przemieszczania się wszystkim zainteresowanym pasażerom). Jednocześnie ZTM stara się poprawić ofertę komunikacyjną dla dotychczasowych mieszkańców, którzy dzięki nowej infrastrukturze transportowej mogą korzystać z większej liczby połączeń oraz skrócić czasy oczekiwania na autobus, tramwaj lub pociąg.

Firmy prywatne są zainteresowane współpracą ze względu na zwiększenie – poprzez budowę nowej infrastruktury i rozwijanie oferty komunikacyjnej – atrakcyjności inwestycji. Nowe osiedla mieszkaniowe oraz centra handlowe stają się dostępniejsze dla szerszego grona odbiorów.  W Warszawie duża część osób rezygnuje z codziennego podróżowania samochodem na rzecz komunikacji miejskiej, która niejednokrotnie dociera do celu szybciej niż samochód osobowy, stojący w korkach. W trakcie warsztatów przeanalizowano konkretne studium przypadku, tj. sfinansowanie i budowę nowej stacji kolejowej WARSZAWA ZACISZE WILNO (a także towarzyszącej infrastruktury autobusowej). Stację w sąsiedztwie nowego osiedla sfinansował deweloper.  

Pracownicy ZTM przybliżyli zagranicznym partnerom także ewolucję systemu transportowego w Warszawie. System jest systematycznie dostosowywany do zmieniających się warunków: nowych potrzeb mieszkańców, zmieniających się punktów początkowych i końcowych  podróży (nowe centra handlowe, nowe miejsca pracy, nowe miejsca zamieszkania), zmian w zatłoczeniu ulic oraz – co istotne – do stale  rozbudowywanej infrastruktury komunikacyjnej (w szczególności prowadzącej do metra).

Przeanalizowano ewolucję układu komunikacyjnego dla zespołu osiedli Nowodwory i Tarchomin. W latach siedemdziesiątych, gdy stopień urbanizacji w tym rejonie był niewielki, po osiedlach kursowały linie lokalne. W miarę rozwoju zabudowy, w latach osiemdziesiątych, pojawiały się pierwsze międzydzielnicowe linie dojeżdżające do odległych obszarów miasta. Lata dziewięćdziesiąte to dekada ekspansji linii „czerwonych” (przyspieszonych i ekspresowych) łączących Nowodwory i Tarchomin z centrum miasta. XXI wiek przynosi jednak działanie odwrotne – z uwagi na wydłużanie I linii metra na północ miasta, wiele linii o długich trasach traci na znaczeniu i jest sukcesywnie skracanych, aby pasażerów dowieźć jak najszybciej do najbliższych stacji metra. Zmiany na Nowodworach i Tarchominie są doskonałym przykładem ewolucji układu komunikacyjnego. Zaczyna się ona od linii autobusowych lokalnych, następnie wprowadzane są linie łączące z dalszymi częściami miasta, obsługiwane często przez autobusy przegubowe. W miarę rozwoju sieci wysoko wydajnych środków transportu (metro) w wielu przypadkach tras linii są skracane oraz zastępowane komunikacją szynową. Równolegle może także zachodzić proces uruchamiania innego rodzaju transportu szynowego (tramwaju), który zastępuje dotychczasowe linie autobusowe w rozwijającym się rejonie.

ZTM zaprezentował także bogate doświadczenia z zakresu różnorodnych kampanii informacyjnych związanych z transportem, podróżowaniem środkami komunikacji miejskiej oraz ruchem drogowym. Grupą docelową kampanii są nie tylko pasażerowie, lecz także kierowcy, rowerzyści i inni mieszkańcy oraz osoby przebywające w aglomeracji. Zwrócono uwagę  na kampanie przedświąteczne uwrażliwiające na zwiększoną aktywność kieszonkowców w okresie przed świętami, kampanie dotyczące  empatycznych zachowań w środkach komunikacji miejskiej (uświadamiające potrzeby innych osób, w tym szczególnych osób niepełnosprawnych, czy kobiet w ciąży), czy akcje przeciwko wandalizmowi. Wspomniano  także o kampanii z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. „Wystarczy 1 metr” dotycząca zachowania bezpiecznego odstępu od roweru podczas jazdy samochodem), czy wielokrotnie organizowanych akcjach informacyjnych, przygotowywanych w związku ze specjalną organizacją komunikacji (1 listopada, EURO, czasowe zmiany w układzie komunikacyjnym). Tradycyjnym wydarzeniem zachęcającym  pasażerów do korzystania z transportu publicznego są  Dni Transportu Publicznego odbywające się we wrześniu. Podczas imprezy całe rodziny mogą „od kuchni” obserwować komunikację miejską, np. zwiedzać zajezdnie, stacje techniczne oraz porozmawiać ze specjalistami, których praca jest związana z  transportem miejskim.

W warsztacie wzięli udział także przedstawiciele Litwy (Kłajpeda, Wilno) oraz Czech (Praga), którzy zaprezentowali własne rozwiązania pozwalające udoskonalić komunikację miejską.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.involve-project.eu

21.02.2013

Czy dzięki prywatnemu sektorowi zmniejszą się korki?

Czy jest możliwa efektywna współpraca samorządów z sektorem prywatnym w zakresie usprawnienia transportu publicznego? Okazuje się, że tak. Zarząd Transportu Miejskiego – w ramach projektu „INVOLVE – Zaangażowanie sektora prywatnego w zarządzanie mobilnością” – gościł przedstawicieli Kłajpedy, z którymi podzielił się rozwiązaniami stosowanymi w Warszawie.

zdjęcie z wizyty referencyjnej przedstawicieli Zarządu Transportu z Kłajpedy

19 i 20 lutego br., z wizytą roboczą w warszawskim Zarządzie Transportu Miejskiego przebywali przedstawiciele Zarządu Transportu z Kłajpedy. Litewskie miasto, podobnie jak stołeczny Zarząd Transportu Miejskiego, jest partnerem w unijnym projekcie „INVOLVE – Zaangażowanie sektora prywatnego w zarządzanie mobilnością”.

W trakcie spotkań pracownicy ZTM zaprezentowali m.in. rozwiązania z zakresu współpracy warszawskiego samorządu z przedstawicielami sektora prywatnego, których celem jest usprawnienie komunikacji miejskiej. Dużo uwagi poświęcono Veturilo, czyli systemowi bezobsługowych wypożyczalni rowerowych, który uruchomiono w Warszawie w zeszłym roku. Pierwszym prywatnym podmiotem, który zdecydował się na sfinansowanie stacji rowerowej było centrum handlowe Arkadia. Wraz z rozpoczęciem nowego sezonu Veturilo, w stolicy zostaną ustawione cztery nowe stacje sfinansowane z prywatnych funduszy.

Prywatne podmioty są także obecne w obszarze systemu Parkuj i Jedź. Obecnie w Warszawie funkcjonują dwa parkingi Parkuj i Jedź, zlokalizowane na terenie komercyjnych obiektów: P+R Metro Imielin (budynek Multikina) oraz P+R CH Wileńska (budynek centrum handlowego Wileńska). Dzięki takiemu rozwiązaniu, pasażerowie warszawskiej komunikacji miejskiej mają do dyspozycji więcej miejsc parkingowych, istniejąca infrastruktura nie stoi pusta w ciągu dnia, a samorząd ponosi mniejsze koszty niż w przypadku budowy nowych obiektów.

zdjęcie z wizyty referencyjnej przedstawicieli Zarządu Transportu z Kłajpedy

Przedstawiciele Kłajpedy mieli także możliwość zapoznania się z projektami  z zakresu infrastruktury transportu publicznego, współfinansowanymi przez prywatnych przedsiębiorców. Firma DOM Development S.A. budująca osiedle „Wilno” – znajdujące się w sąsiedztwie linii kolejowej Warszawa-Białystok – zainicjowała i sfinansuje w całości z własnych środków budowę nowego przystanku kolejowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu, mieszkańcy osiedla, zamiast samochodem, będą mogli odbywać codzienne podróże pociągiem, a następnie metrem lub tramwajem. Uczestnicy odwiedzili budowane właśnie osiedle oraz przystanek kolejowy.

Podobne przedsięwzięcie zostało zrealizowane na terenie osiedla mieszkaniowego „Derby”, gdzie deweloper sfinansował pętlę autobusową. Dzięki temu, na teren osiedla od kilku miesięcy mogą wjeżdżać przegubowe autobusy. W rozwój infrastruktury transportu publicznego zaangażowane są także centra handlowe. Obecnie dziesięć z warszawskich centrów handlowych może pochwalić się wybudowanymi na własny koszt pętlami autobusowymi, zlokalizowanymi w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Na zakończenie okazało się, że prywatne przedsiębiorstwa nie angażują się tylko w budowę nowych przystanków i stacji rowerowych, ale także w promocję transportu publicznego. Firmy współpracujące na co dzień z Zarządem Transportu Miejskiego i przewoźnikami aktywnie uczestniczą w Dniach Transportu Publicznego. Przykładowo, podczas zeszłorocznego DTP Macrosystem prezentował zasady działania wyświetlaczy zamontowanych w pojazdach komunikacji miejskiej, a Mennica Polska – operator biletomatów – wybijała okazjonalne monety.

13.11.2012

O zarządzaniu mobilnością w pojazdach komunikacji miejskiej

Zarządzanie mobilnością – na czym właściwie polega i jaki ma związek z przystankiem kolejowym budowanym w sąsiedztwie osiedla Wilno albo z parkingiem P+R CH Wileńska? Zarząd Transportu Miejskiego rozpoczął kampanię informacyjną projektu „INVOLVE – Zaangażowanie sektora prywatnego w zarządzanie mobilnością”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC.

Zarząd Transportu Miejskiego bierze udział w kolejnym projekcie unijnym pn. INVOLVE (Involving the Private Sector in Mobility Management), czyli „Zaangażowanie sektora prywatnego w zarządzanie mobilnością”. W ramach kampanii informacyjnej, w pojazdach komunikacji miejskiej umieszczone zostały plakaty informujące o projekcie.

Jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest poprawa jakości życia w miastach, m.in. poprzez redukcję poziomu hałasu i zanieczyszczenia powietrza. Można to osiągnąć m.in. poprzez odpowiednią politykę transportową prowadzoną przez regionalne i lokalne władze samorządowe. Istotną rolę w tym procesie pełni współpraca samorządów z przedstawicielami sektora prywatnego, czyli pracodawcami, deweloperami oraz zarządcami i właścicielami nieruchomości, w których codziennie przebywa wiele osób.

Głównym celem projektu „Zaangażowanie sektora prywatnego w zarządzanie mobilnością” jest zaprezentowanie regionalnym i lokalnym samorządom dobrych praktyk oraz dostarczenie im wiedzy i narzędzi niezbędnych do współpracy z sektorem prywatnym. W efekcie władze samorządowe będą mogły wykorzystać je do ograniczenia negatywnych zjawisk związanych z transportem indywidualnym, występujących na obszarach biurowych, przemysłowych i mieszkaniowych oraz w okolicach centrów handlowych.

Rola Zarządu Transportu Miejskiego w projekcie nie ogranicza się tylko do wdrożenia w Warszawie nowych rozwiązań. ZTM podzieli się także z partnerami projektu własnymi doświadczeniami z zakresu współpracy z sektorem prywatnym, m.in. wykorzystaniem miejsc parkingowych centrów handlowych jako parkingów Parkuj i Jedź oraz budową przez firmę prywatną stacji kolejowej.

Całkowity budżet przedsięwzięcia zamyka się w kwocie 1,85 mln euro, z czego średnio 78 proc. finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC. Zarząd Transportu Miejskiego otrzyma 87 tys. euro. Projekt potrwa do końca 2014 roku.

Więcej informacji na www.involve-project.eu oraz w numerze iZTM 4(63), na stronach 36-38.

21.09.2012

INVOLVE – ZTM rozpoczyna kolejny projekt unijny

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu jest doskonałą okazją do poinformowania, że Zarząd Transportu Miejskiego został zaproszony do udziału w kolejnym projekcie Unii Europejskiej – INVOLVE.

Projekt INVOLVE (Involving the Private Sector in Mobility Management), czyli „Zaangażowanie sektora prywatnego w zarządzanie mobilnością” będzie realizowany w latach 2012-2014 w ramach programu INTERREG IVC. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest dostarczenie lokalnym i regionalnym samorządom dobrych praktyk oraz narzędzi w zakresie współpracy z sektorem prywatnym w celu rozwiązania problemów transportowych.

Zrównoważona mobilność jest priorytetem Unii Europejskiej, bowiem  może istotnie przyczynić się do obniżenia poziomu zanieczyszczenia powietrza i do poprawy jakości życia w miastach. Osiągnięcie tych celów nie jest możliwe bez prowadzenia efektywnej polityki transportowej przez samorządy lokalne. Aby ta polityka przyniosła rezultaty, konieczne jest zaangażowanie sektora prywatnego – pracodawców, deweloperów, zarządców i właścicieli nieruchomości, w których codziennie przebywa duża liczba osób, czyli np. centra handlowe, zespoły biurowców, miejsca rozrywki. Są już w Europie regiony, które opracowały dobrze działające praktyki współpracy lokalnych i regionalnych władz z sektorem prywatnym w zakresie rozwiązywania problemów związanych z mobilnością, jednak nie są one szerzej znane i stosowane. Celem projektu INVOLVE jest identyfikacja tych dobrych praktyk i wdrożenie u każdego z partnerów co najmniej jednej z nich, a także promocja zidentyfikowanych, dobrze działających rozwiązań.

Projekt realizuje 12 partnerów. Są wśród nich zarówno zarządy transportu publicznego dużych obszarów metropolitalnych, takich jak Madryt, Birmingham Frankfurt nad Menem, jak i samorządy mniejszych miast, np. holenderskie miasto Roermond, litewska Kłajpeda, włoskie Livorno oraz Reggio Emilia czy 9. dzielnica czeskiej Pragi. Partnerami projektu są także całe regiony: Podravje w Słowenii (stolica: Maribor) oraz Makedonia w Grecji (stolica: Saloniki). Zróżnicowanie partnerów, zarówno co do wielkości, jak i położenia zapewnia optymalną równowagę w wymianie doświadczeń. Dodatkowo, partnerem wspierającym jest Uniwersytet Erasmus w Rotterdamie (Holandia).

Projekt INVOLVE jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC. Budżet projektu to 1,85 mln euro, z czego 85 tys. euro otrzyma ZTM. Dofinansowanie Unii Europejskiej w przypadku polskiego partnera wynosi aż 85 proc. wszystkich kosztów.

Więcej informacji na stronie www.involve-project.eu

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.