Plan Równości Płci – ZTM Warszawa

Plan Równości Płci

Plan Równości Płci Zarządu Transportu Miejskiego został wprowadzony 11 grudnia 2023 r. Zarządzeniem nr 37/2023 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego.

Celem Planu Równości Płci jest usystematyzowanie działań zmierzających do zapewnienia w Zarządzie Transportu Miejskiego bezpiecznego miejsca pracy dla wszystkich Pracowników, opartego na zasadach poszanowania równości, różnorodności, tolerancji oraz wolności od wszelkiej dyskryminacji.

Zadaniem Planu Równości Płci jest promowanie, wdrażanie i monitorowanie działań mających na celu zapewnienie równości płci i różnorodności oraz przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji w miejscu pracy.

Plan Równości Płci w Zarządzie Transportu Miejskiego w Warszawie jest dokumentem:

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.