O ZTM – ZTM Warszawa

O ZTM

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, członek Europejskiego Stowarzyszenia Metropolitarnych Zarządów Transportu (EMTA) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Publicznego (UITP), organizuje i nadzoruje komunikację miejską w aglomeracji warszawskiej. Zapewnia przejazdy mieszkańcom ponad dwumilionowej metropolii oraz łączy z Warszawą 33 ościenne gminy. Codziennie pasażerowie odbywają ponad 3 miliony przejazdów środkami komunikacji publicznej. Mogą korzystać z wielu typów biletów, w tym Wspólnego Biletu, honorowanego przez przewoźników kolejowych, a także w lokalnych liniach autobusowych, uruchamianych przez ZTM wspólnie z samorządami podwarszawskich gmin.

Zarząd Transportu Miejskiego rozpoczął działalność 1 stycznia 1992 roku, na mocy uchwały Rady m.st. Warszawy. Główne zadania ZTM, zapisane w statucie to organizacja, zarządzanie i nadzorowanie zbiorowego transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej.

Ponad 25-letnie doświadczenie w organizowaniu transportu zbiorowego oraz współpraca z organizacjami zarządzającymi komunikacją miejską w największych europejskich metropoliach, zaowocowały stworzeniem oferty, stale powiększanej i jak najpełniej odpowiadającej potrzebom pasażerów.

W Zarządzie Transportu Miejskiego funkcjonuje System Zarządzania Jakością. Po przeprowadzeniu audytu w czerwcu 2017 r. przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz potwierdzeniu zgodności z wymaganiami Normy PN-EN ISO 9001:2015, ZTM uzyskał certyfikat Systemu Zarządzania Jakością.

Zakres certyfikacji obejmuje 2 kluczowe procesy ZTM: Organizacja i nadzór nad realizacją usług przewozowych oraz Obsługa Pasażerów, jak również Przewóz Pasażerów – proces zewnętrzny nadzorowany przez ZTM w ramach Systemu Zarządzania Jakością.

Certyfikat zgodności z normą ISO, wydawany jest przez jednostkę certyfikującą na okres 3 lat. W obecnej sytuacji ograniczeń związanych z COVID-19, audyt ponownej certyfikacji zaplanowany na czerwiec 2020 roku, został podzielony na 2 części. Część pierwsza to audyt w formie zdalnej, w trakcie którego audytor dokonuje oceny funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością na podstawie analizy otrzymanych dokumentów oraz odpowiedzi telefonicznych udzielonych przez przedstawicieli organizacji (możliwość przedłużenia ważności certyfikatu o 6 m-cy). Część druga, to audyt w siedzibie organizacji, obejmujący wszystkie procesy/podprocesy wchodzące w zakres Systemu i umożliwiający przedłużenie ważności certyfikatu o kolejne 2,5 roku.

W dniach 9-10 czerwca 2020 r. audytor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji przeprowadził pierwszą część audytu ponownej certyfikacji. Audyt potwierdził sprawne funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością w ZTM, co zaowocowało przedłużeniem ważności certyfikatu do dn. 22 grudnia br. Druga część audytu odbędzie się w siedzibie ZTM w listopadzie br.

Nadrzędnym celem Zarządu Transportu Miejskiego jest dążenie do zwiększenia zadowolenia Pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej. Priorytety, którymi kieruje się ZTM przy wyznaczaniu strategicznych kierunków i celów jakościowych, znajdują się w Polityce Jakości. Dokument ten, podpisany przez Najwyższe Kierownictwo Zarządu Transportu Miejskiego w dniu 17 czerwca 2019 roku, zawiera także zobowiązanie wszystkich pracowników ZTM do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością nr J-2655/2/2020
Polityka Jakości ZTM

Interaktywna komunikacja

Mieszkańcy aglomeracji warszawskiej korzystający ze środków transportu publicznego, mają do dyspozycji autobusy, tramwaje, metro, kolej miejską oraz aglomeracyjną. Codziennie na ulice wyjeżdża ponad 1,5 tysiąca autobusów, 400 tramwajów oraz 45 pociągów metra. Uzupełnienie stanowią pociągi.

Zarząd Transportu Miejskiego regularnie monitoruje i analizuje potrzeby mieszkańców aglomeracji warszawskiej w zakresie potrzeb przewozowych. Zebrane dane pozwalają na kreację układu komunikacyjnego oraz opracowanie rozkładów jazdy zapewniających szybkie i wygodne poruszanie się w ramach aglomeracji warszawskiej.

Bilet na miarę potrzeb

Zarząd Transportu Miejskiego, uwzględniając  zróżnicowane potrzeby mieszkańców, zaoferował pasażerom komunikacji miejskiej  rozbudowaną taryfę. Obecnie pasażerowie mogą korzystać z biletów czasowych, jednorazowych przesiadkowych, krótkookresowych oraz długookresowych. Dodatkowo, osoby, które ukończyły 65 lat, mogą kupić tani, ważny przez rok Bilet Seniora.

Bilety długookresowe kodowane są na kartach bezstykowych – spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej i Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Sieć sprzedaży biletów jest regularnie rozszerzana. Obecnie bilety można kupić nie tylko w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM i kioskach, ale także w automatach biletowych zainstalowanych w pojazdach oraz w stacjonarnych biletomatach zlokalizowanych w wielu miejscach w stolicy – na stacjach metrach, dworcach, węzłach przesiadkowych . Pasażerowie mogą skorzystać także z usług „Bilet przez komórkę” oraz „Bilet on-line”.

Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD

Dzięki ofercie „Wspólny bilet ZTM-KM-WKD” mieszkańcy  podwarszawskich miejscowości mogą szybko, wygodnie i tanio dojechać do stolicy. Posiadacze Wspólnego Biletu, na podstawie jednego biletu, mogą podróżować w ramach wyznaczonej strefy, środkami komunikacji miejskiej, pociągami Kolei Mazowieckich oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Parkuj i Jedź

Zarząd Transportu Miejskiego realizuje projekt budowy parkingów w systemie „Parkuj i Jedź”. Parkingi zlokalizowane są przy stacjach metra, stacjach kolejowych oraz dużych węzłach przesiadkowych. Kierowcy mają możliwość zostawienia samochodu na parkingu i kontynuowania podróży metrem, pociągiem lub tramwajem, unikając tym samym korków. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 16 parkingów, a na nich 4 654 miejsc postojowych. Do parkowania upoważnia ważny bilet od dobowego wzwyż.

Zarząd Transportu Miejskiego działa na podstawie:

  • Uchwały Nr XXIII/135/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Transportu Miejskiego,
  • Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późń. zm.)
  • Statutu Zarządu Transportu Miejskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1391/2005 w sprawie statutu Zarządu Transportu Miejskiego z dnia 19 maja 2005 r., zmienionego Uchwałą Nr LXXV/2265/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2006 r., Uchwałą Nr XXXIX/1171/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2008 r. oraz Uchwałą Nr LXVI/2062/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 listopada 2009 r.
  • innych przepisów prawa.