Projekt SPOTLOG – ZTM Warszawa

Projekt SPOTLOG

logo projektu SPOTLOG

Projekt SPOTLOG (Green and Socially resPOnsible ciTy Logistics InnovaTions, Zielone i Społecznie Odpowiedzialne Innowacje w Logistyce Miejskiej) jest realizowany w ramach programu Interreg. Rozpoczął się 1 marca 2023 r. i potrwa do 31 maja 2027 r. Liderem projektu jest Uniwersytet w Aveiro. Konsorcjum projektowe współtworzy 11 partnerów z 8 państw (Portugalia, Włochy, Belgia, Francja, Rumunia, Łotwa, Polska i Finlandia).

ZTM został interesariuszem projektu. Zaproszenie do udziału w tej roli otrzymaliśmy od Mazowieckiej Agencji Energetycznej.
Głównym celem projektu jest angażowanie społeczności lokalnych w tworzenie społecznie odpowiedzialnych systemów logistycznych, opartych na systemach możliwie zeroemisyjnych, poprzez wykorzystanie dostępnych zasobów oraz cyfryzację usług transportu towarów i pasażerów. Partnerzy projektu SPOTLOG dążą do udoskonalenia instrumentów polityki regionalnej w kierunku europejskich celów mobilności, sprzyjającej włączeniu społecznemu i neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla.

Rola ZTM będzie polegała na wsparciu merytorycznym konsorcjum projektowego, wymianie wiedzy i doświadczeń podczas seminariów tematycznych, sesji dyskusyjnych i wizyt technicznych. Projekt nastawiony jest na dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, dlatego jego interesariusze będą współtworzyli wirtualną przestrzeń wymiany informacji związanych z tematem przedsięwzięcia i oddziaływali na projekt poprzez swoje pomysły i opinie.

Spodziewanymi korzyściami z realizacji projektu będą:- zbudowanie większego zaufania między interesariuszami w celu lepszej współpracy międzysektorowej (np. poprzez wspieranie współpracy między firmami zajmującymi się transportem pasażerskim i logistyką, dystrybutorami i lokalnym handlem);- wsparcie profesjonalnego potencjału w zakresie planowania i oceny wpływu różnych rozwiązań oraz poprawa adekwatności ram prawnych i planów zrównoważonej mobilności.
Dzięki udziałowi w projekcie SPOTLOG w roli interesariusza, ZTM zdobędzie wiedzę i pozna praktyki związane z integracją usług transportu publicznego i transportu towarów.

Strona projektu – https://www.interregeurope.eu/spotlog

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.