Deklaracja dostępności serwisu ztm.waw.pl – ZTM Warszawa

Deklaracja dostępności serwisu ztm.waw.pl

Wstęp

Zarząd Transportu Miejskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej ZTM zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego ztm.waw.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 1999-04
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-11-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa ztm.waw.pl spełnia wymagania w 99%.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-18.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-26.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Koordynator ds. dostępności w ZTM Karolina Kłosiewicz, adres poczty elektronicznej k.klosiewicz@ztm.waw.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Transportu Miejskiego w zakresie: siedziby ZTM, Biura Działu Zarządzania Infrastrukturą Komunikacyjną, Punktu Obsługi Pasażerów wraz z poczekalnią dworca Metro Młociny oraz pozostałych Punktów Obsługi Pasażerów.

Serwis zielonamapa.waw.pl

Wstęp

Zarząd Transportu Miejskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej ZTM zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zielonamapa.waw.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-11
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 2023-01-30
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-26
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego zielonamapa.waw.pl prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Koordynator ds. dostępności w ZTM Karolina Kłosiewicz, adres poczty elektronicznej k.klosiewicz@ztm.waw.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Aplikacje mobilne

Aplikacja CERBER-R

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich aplikacji mobilnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji Cerber-R.
Aplikacja opublikowana jest w sklepie Google: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.idealogic.ztm&gl=PL

Data publikacji aplikacji: 2020-07-10 (wer. 1.4.9)

Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-02 (wer. 1.9.2)

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Właściciel aplikacji dokłada wszelkich starań, aby treści w niej umieszczane były dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców. Aplikacja Cerber-R, w jej ogólnodostępnej część jest zgodna z wymogami WCAG 2.1. Ponad to Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie oświadcza, iż głównym użytkownikiem / odbiorcą aplikacji mobilnej Cerber-R są kontrolerzy / instruktorzy ZTM. Specyfika pracy na tym stanowisku wiąże się z wysokimi wymaganiami dot. sprawności pracowników. Ww grupie odbiorców dedykowane jest ok 95% funkcjonalności i nie jest ona upubliczniona osobom spoza organizacji.

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-24
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-27
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Aplikacja EKOBUS

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich aplikacji mobilnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji EKOBUS.
Aplikacja opublikowana jest w sklepie Google: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Purrcode.Ekobus

Data publikacji aplikacji: 2017-10-16

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu publikacji przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono dnia 2023-04-17
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-26
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.