Oferta dla systemów kafeteryjnych – ZTM Warszawa

Oferta dla systemów kafeteryjnych

Zarząd Transportu Miejskiego przygotował specjalną ofertę dla systemów kafeteryjnych współpracujących z pracodawcami i oferujących na swoich stronach benefity pozapłacowe.

Jest to odpowiedz na potrzeby naszych partnerów i pasażerów. Aby sprostać tym oczekiwaniom oraz ułatwić skorzystanie z naszej oferty, wdrożyliśmy nowoczesny i wydajny system, umożliwiający sprzedaż kodów doładowujących bilety długookresowe.

Opracowaliśmy także pakiet minimalnych wymagań, które muszą zostać spełnione przez podmioty zewnętrzne, chcące nawiązać z nami współpracę w tym zakresie.

grafika z napisem Kafeteria benefitów pracowniczych

CO OFERUJEMY?

KORZYŚCI

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Opracowaliśmy minimalne wymagania, które muszą zostać spełnione przez podmioty chcące nawiązać współpracę w zakresie sprzedaży kodów doładowujących bilety długookresowe za pośrednictwem platform benefitowych.

Umowa ma charakter otwarty i zostanie zawarta z każdym podmiotem zainteresowanym uczestnictwem w przedmiotowym systemie otwartym, akceptującym treść opracowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego umowy oraz spełniającym poniżej wymienione wymagania
w zakresie sprzedaży kodów.

WYMAGANIA DLA SYSTEMÓW KAFETERYJNYCH W ZAKRESIE SPRZEDAŻY KODÓW DOŁADOWUJĄCYCH BILETY DŁUGOOKRESOWE ZA POŚREDNICTWEM PLATFORM BENEFITOWYCH

I. WARUNKI OGÓLNE

  1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zapewni ciągłą sprzedaż kodów doładowujących w systemie kafeteryjnym;
  2. Zamawiający będzie prowadził sprzedaż kodów doładowujących bilety długookresowe w cenach i na zasadach taryfowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym m.st. Warszawy;
  3. Za dystrybucję kodów doładowujących bilety Zamawiający otrzyma upust w wysokości 6,8% od wartości brutto zamówionych Kodów doładowujących;
  4. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest uznanie rachunku ZTM, na podstawie faktury płatnej w terminie 7 dni od daty jej wystawienia, płatności wynikającej ze złożonego zamówienia;
  5. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  6. Umowa zostanie zawarta na czas określony do 31 grudnia 2025 roku.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem podpisania umowy jest możliwość sprzedaży za pośrednictwem Systemów kafeteryjnych Kodów doładowujących bilety imienne oraz akceptacja treści opracowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego umowy.

III. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

W ramach realizacji umowy Zamawiający odpowiedzialny będzie między innymi za:

  1. Zapewnienia możliwości prowadzenia sprzedaży kodów doładowujących bilety długookresowe przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia, po cenach określonych w Taryfie przewozowej;
  2. Zapewnienia możliwości wygenerowania i pobrania przez Użytkownika kuponu/vouchera zawierającego następujące dane: rodzaj i typ Biletu, do którego doładowania będzie uprawniał, datę ważności Kodu doładowującego oraz opis procesu realizacji;
  3. Bieżącej aktualizacji oferty m.in. związanej z wprowadzaniem nowych taryf czy nowych funkcjonalności. Wprowadzenia zmian w terminie do 14 dni od przekazania tych zmian przez ZTM;
  4. Zapewnienia ciągłej i bezawaryjnej odsprzedaży Kodów doładowujących bilety długookresowe, za wyjątkiem zaistnienia zdarzeń siły wyższej.

Zarząd Transportu Miejskiego zastrzega sobie możliwość zmiany wymogów technicznych. Zmiany mogą dotyczyć przepisów taryfowych czyli ceny i funkcjonalności biletu, wprowadzenia nowych biletów, zmiany warunków technicznych np. sposobu płatności, Podmioty zainteresowane podjęciem współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego w zakresie sprzedaży kodów doładowujących, dostarczą swoje zgłoszenie na adres:

Zarząd Transportu Miejskiego
Dział Sprzedaży
ul. Grochowska 316/320
03-839 Warszawa

Wzór umowy sprzedażypdf (448 KB)

DO POBRANIA

MASZ PYTANIA?

Zapraszamy do kontaktu

telefon: +48 664 470 527
mail: wtpbiznes@ztm.waw.pl

piktogramy benefitów kafeteryjnych
MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.