Napisz do nas – ZTM Warszawa

Napisz do nas

Adres do korespondencji wymagany przy składaniu skarg, wniosków i reklamacji - wyjaśnienie poniżej

Szanowni Pasażerowie!

W celu uzyskania szybkiej odpowiedzi oraz mając na uwadze poprawę jakości usług świadczonych przez Zarząd Transportu Miejskiego, przed wysłaniem listu uprzejmie prosimy zapoznać się z poniższymi zasadami oraz wskazówkami dotyczącymi składania skarg, wniosków bądź sugestii przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej:

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą przy ul. Grochowskiej 316/320, 03-839 Warszawa (dalej jako: „ZTM”);
 2. ZTM powołał Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować po adresem e-mail: [email protected];
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu kontaktowym będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w celu rozpatrzenia sprawy złożonej na niniejszym formularzu kontaktowym w związku z zapytaniem/wnioskiem/skargą/informacją;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.

Informujemy również, że:

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez ZTM przez okres przez okres niezbędny do zrealizowania ww. celów, określonych stosownymi przepisami prawa.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania – gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE. L Nr 119) (dalej jako: RODO);
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych – gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; gdy cofnięta została zgoda na przetwarzanie danych; gdy został zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane muszą być usunięte w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa; gdy dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego w stosunku do dziecka lub gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych – gdy osoba, której dane dotyczą kwestionuje ich prawdziwość; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia; gdy administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy został wniesiony sprzeciw – do momentu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych przez Zarząd Transportu Miejskiego w każdej chwili, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. c) RODO; przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. d) RODO;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw związanych z ochroną danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. d) RODO;
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do prowadzenia korespondencji związanej ze złożonym na niniejszym formularzu kontaktowym zapytaniem/ wnioskiem/ skargą/ informacją;
 10. W oparciu o Państwa dane osobowe ZTM nie będzie podejmował decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO, które miałyby wpływ na Państwa sytuację prawną lub mogłyby w inny sposób wpływać na Państwa prawa lub obowiązki.

Powyższe żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Grochowska 316/320, 03-839 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected].

Ponadto w celu uzyskania szybkiej i wyczerpującej odpowiedzi na pytania dotyczące rozkładów jazdy, dogodnych połączeń, cen biletów lub niezwłocznego przekazania sygnałów dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, zwłaszcza tych, które wymagają szybkiej reakcji z naszej strony, zalecamy korzystanie z całodobowej infolinii miejskiej pod numerem telefonu 19 115 lub ze strony internetowej Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.

Mając na uwadze ochronę danych osobowych przetwarzanych przez Zarząd Transportu Miejskiego, uprzejmie prosimy, aby w sprawach dotyczących w szczególności danych wrażliwych (np. zapytania o stan zadłużenia) w komunikacji elektronicznej używać profilu zaufanego.

Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internecie (służy jako elektroniczny podpis). Za jego pomocą można się łatwo, szybko i bezpiecznie komunikować w różnych serwisach urzędowych.

Profil zaufany można założyć:

– przez internet

 • za pomocą konta bankowego
 • za pomocą certyfikatu kwalifikowanego

– w punkcie potwierdzającym

 • punkty potwierdzające to różne urzędy i banki. Wniosek o założenie profilu zaufanego wysyła się przez internet, a swoje dane potwierdzają Państwo osobiście w dowolnym punkcie potwierdzającym (również za granicą)

Szczegółowe informacje dotyczące kwestii związanych z profilem zaufanym znajdują się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

.

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.