Projekt CAPRICE – ZTM Warszawa

Projekt CAPRICE

Projekt zakończony w czerwcu 2011.
Całkowite dofinansowanie: 727.000 EUR.

logo projektu caprice
Logo programu Interreg IVC
flaga Unii Europejskiej

Zarząd Transportu Miejskiego zorganizował, 15 czerwca 2011 r. w Warszawie, seminarium podsumowujące udział stołecznego organizatora komunikacji w unijnym projekcie CAPRICE. Przedstawiono dobre praktyki, doświadczenia i zrealizowane już projekty, które pozwolą rozwijać i usprawniać komunikację w regionach stołecznych, uczestniczących w projekcje. Gościem spotkania był Hans-Werner Franz, dyrektor Związku Komunikacyjnego Berlin-Brandenburgia (VBB), partnera wiodącego CAPRICE.

Podczas seminarium pracownicy ZTM zaprezentowali rozwiązania, którymi w ramach CAPRICE dzieliła się z partnerami Warszawa. Wśród nich kluczowe znaczenie miały doświadczenia w zakresie podpisywania długoterminowych umów i organizowania przetargów na usługi komunikacyjne, a także integracja taryfy biletowej w aglomeracji. Omówiono również dobre praktyki z Berlina, Paryża, Bukaresztu i Wilna, z których będzie mogła korzystać Warszawa.

Przedstawione zostały rozwiązania, wdrożone w ramach projektu. Pierwszym jest wprowadzona w Warszawie na okres pilotażowy – dzięki współpracy ZTM i VBB – internetowa wyszukiwarka połączeń, drugim – projekt długoterminowej umowy na usługi komunikacyjne, którą Urząd Miasta Bukareszt planuje podpisać z miejskim przewoźnikiem. Duży wkład w opracowanie tego dokumentu mieli eksperci ZTM – w znacznym stopniu jest on wzorowany na warszawskich umowach wykonawczych, podpisanych z komunalnymi spółkami przewozowymi.

Seminarium zainaugurował dyrektor ZTM Leszek Ruta. Gościem spotkania był Hans-Werner Franz, dyrektor Związku Komunikacyjnego Berlin-Brandenburgia (VBB), a zarazem przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Metropolitarnych Zarządów Transportu (EMTA), w którego zarządzie zasiada także szef ZTM. Gość z Niemiec zaprezentował zasady funkcjonowania i finansowania transportu publicznego w regionie Berlina i Brandenburgii, w którym za komunikację odpowiada VBB – partner wiodący projektu CAPRICE.

W seminarium wzięli udział m.in. przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy, odpowiedzialni za rozwój transportu i infrastruktury drogowej oraz finansowanie inwestycji. Nie zabrakło także przedstawicieli stołecznych spółek przewozowych oraz zarządów transportu z wielu polskich miast.

zdjęcie z seminarium 15 czerwca 2011

Więcej o upowszechnianiu projektu w numerze iZTM 4(63), na stronach 36-38, oraz w numerze specjalnym iZTM (2) – czerwiec 2011, na stronach 19-20.

Efektem projektu CAPRICE jest „Księga dobrych praktyk – zbiór doświadczeń i poradnik dla decydentów”. Opisano w niej sprawdzone rozwiązania, wspólne strategie działań oraz rekomendacje polityczne dotyczące zarządzania i rozwoju transportu publicznego – do zastosowania na szczeblu regionalnym, narodowym i Unii Europejskiej.

Zdefiniowane w Księdze zalecenia dotyczą obszarów, w których uczestnicy projektu wymieniali się wiedzą i doświadczeniami – wzmocnienie zarządów zintegrowanych systemów transportu publicznego, zrównoważone finansowanie transportu publicznego, umowy i przetargi na usługi komunikacyjne, działania proekologiczne, plany mobilności i zarządzanie ruchem, zintegrowana informacja pasażerska, zintegrowane bilety dla regionów metropolitalnych oraz dostępność komunikacji dla pasażerów o ograniczonej mobilności. Z „Księgi dobrych praktyk” będą mogli korzystać nie tylko uczestnicy projektu, ale także inne miasta. Rekomendacje polityczne będą dostępne w serwisie internetowym projektu.

O projekcie CAPRICE

Współfinansowany w ramach programu INTERREG IVC projekt CAPRICE (CAPital Regions Integrating Collective transport for increased energy Efficiency – Regiony stołeczne na rzecz integracji transportu zbiorowego w celu zwiększenia efektywności energetycznej) został zatwierdzony przez Unię Europejską we wrześniu 2008 roku i zainaugurowany w Berlinie w lutym 2009. W marcu 2011 roku na ogólnoeuropejskiej konferencji w Paryżu, zostały  zaprezentowane i omówione wyniki współpracy.

W ramach projektu odbyło się siedem spotkań warsztatowych. Dwa spośród nich – poświęcone umowom i przetargom na usługi komunikacyjne oraz integracji taryfowej – zorganizował ZTM w Warszawie. W przypadku tych zagadnień stolica należy do europejskich liderów – podpisywane są długoterminowe umowy z przewoźnikami, ok. 25 proc. przewozów autobusowych wykonują prywatne firmy, wybierane w przetargach, a Wspólny Bilet integruje na obszarze aglomeracji komunikację miejską z transportem kolejowym. Eksperci spotykali się także na dodatkowych, nie planowanych wcześniej, spotkaniach roboczych, poświęconych wdrożeniom realizowanym w ramach projektu.

Budżet projektu opiewał na 1,1 mln euro i w 85 proc. został pokryty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. CAPRICE umożliwił współpracę i wymianę doświadczeń 5 partnerów: Związku Komunikacyjnego Berlin-Brandenburgia (VBB – lider projektu), Urzędu Miasta Bukareszt (PMB), Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Transportowych w Wilnie (MESP Vilnius), Zarządu Transportu Miejskiego m. st. Warszawy (ZTM Warszawa) oraz Zarządu Transportu Paryża i Ile-de-France (STIF Paris).

Projekt CAPRICE w pigułce

Współfinansowany w ramach programu INTERREG IVC projekt CAPRICE (CAPital Regions Integrating Collective transport for increased energy Efficiency – Regiony stołeczne na rzecz integracji transportu zbiorowego w celu zwiększenia efektywności energetycznej) został zatwierdzony przez Unię Europejską we wrześniu 2008 roku i zainaugurowany na spotkaniu otwierającym w Berlinie w lutym 2009 roku.

Projekt obejmuje okres trzech lat i będzie trwał do roku 2011. Umożliwia on współpracę i wymianę doświadczeń 5 partnerów z całej Europy: Związek Komunikacyjny Berlin-Brandenburgia (VBB – lider projektu), Urząd Miasta Bukareszt (PMB), Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Transportowych w Wilnie (MESP Vilnius), Zarząd Transportu Miejskiego m. st. Warszawy (ZTM Warszawa) i Zarząd Transportu Paryża i Ile-de-France (STIF Paris).

Celem projektu CAPRICE jest wymiana doświadczeń pomiędzy organizatorami transportu publicznego, władzami regionalnymi i lokalnymi oraz spółkami przewozowymi. Wraz z transferem wiedzy pomiędzy regionami stołecznymi Europy w ramach projektu CAPRICE będą identyfikowane i promowane dobre praktyki i przeprowadzane pilotażowe wdrożenia w regionach, gdzie planuje się ustanowienie organizatora transportu publicznego lub podobnych rozwiązań integrujących usługi transportu publicznego.

Partnerzy projektu będą prezentować przykłady dobrych praktyk, w szczególności w obszarach takich, jak:

Na tej podstawie uczestnicy projektu opracują i opiszą wspólne strategie i działania w celu wdrożenia zintegrowanego, zrównoważonego zarządzania transportem publicznym w regionach stołecznych, uczestniczących w projekcie. Sformułują także rekomendacje dla organów zarządzających drogami lokalnymi na temat zintegrowanych usług informacji pasażerskiej. Przysłuży się to do poprawy wykorzystania transportu publicznego i transportu innego niż samochodowy oraz wesprze skuteczne włączenie zarządców dróg w schematy zarządzania mobilnością miejską.

Projekt Unii Europejskiej CAPRICE wpisuje się w cele „Strategii Göteborskiej” na temat zasad i celów Unii dotyczących zrównoważonego rozwoju, które zostały przyjęte przez Radę Europejską w Göteborgu 15 i 16 czerwca 2001 roku.

Projekt CAPRICE: treść

Partnerzy projektu CAPRICE

Zaangażowanych jest 5 organizatorów transportu miejskiego lub urzędów miast zlokalizowanych w obszarach metropolitalnych Europy.

Niemcy – Berlin:

VBB – Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (Związek Komunikacyjny Berlin-Brandenburgia)

Założona oficjalnie 30 grudnia 1996 roku organizacja VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg działa na obszarze krajów związkowych Berlin i Brandenburgia (stołeczny obszar metropolitalny RFN), obejmując miasta i gminy Brandenburgii odpowiedzialne za transport publiczny.

VBB to dobrze skoordynowany organizator transportu publicznego, a jednocześnie związek taryfowy z jednolitym systemem opłat (od 1 kwietnia 1999 roku). Jest odpowiedzialny za organizację przyjaznych dla klienta zintegrowanych usług transportu publicznego, zaspokajających wymogi obszaru metropolitalnego takiego jak Berlin, a także interesy gmin wiejskich kraju związkowego Brandenburgia.

VBB jest partnerem wiodącym projektu.

Rumunia – Bukareszt:

Primaria Municipiului Bucuresti (Urząd Miasta Bukareszt)

Wspomniane po raz pierwszy w roku 1459 Miasto Bukareszt przeszło wiele zmian, stając się stolicą Rumunii w roku 1862 roku i wciąż umacniając swoją pozycję, jako centrum rumuńskich mediów, kultury i sztuki. Jego architektura stanowi mieszankę stylów historycznych, okresu międzywojennego, komunizmu i współczesności.

Zgodnie ze spisem powszechnym z 2002 roku populacja Bukaresztu wynosiła 1.921.751 osób. Cały stołeczny obszar metropolitalny zamieszkuje około 2,3 miliona osób. Z ekonomicznego punktu widzenia miasto jest najbardziej rozwiniętym regionem Rumunii i jednym z głównych centrów przemysłowych i węzłów transportowych Europy Południowo-Wschodniej. Administracyjnie Miasto Bukareszt posiada ten sam status, co powiat, i jest podzielone na sześć dzielnic, z których każda zarządzana jest przez osobnego burmistrza.

Litwa – Wilno:

MESP – Savivaldybes Imone “Susisiekimo Paslaugos“ (Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Transportowych)

Przedsiębiorstwo miejskie “Susisiekimo paslaugos” (MESP) zostało założone w roku 1998 na podstawie uchwały Rady Miasta Wilna. MESP to lokalny organizator transportu miejskiego odpowiedzialny za organizację transportu publicznego, kontrakty z operatorami, emisję i sprzedaż biletów transportu publicznego, kontrolę biletów, eksploatację systemu informacji pasażerskiej, zbieranie i analizowanie danych na temat przewozu osób w mieście, zarządzanie systemem parkingów, konserwację sieci dróg, kontrolę ruchu i projektowanie dokumentów i aktów prawnych.

Polska – Warszawa:

ZTM – Zarząd Transportu Miejskiego

Zarząd Transportu Miejskiego to jednostka budżetowa Miasta Stołecznego Warszawy. Ustanowiony w roku 1992, wyznaczał on nowe standardy w Polsce poprzez oddzielenie organizacji i kontroli usług transportu publicznego od zadań przewozowych.

Obecnie ZTM ma podpisanych 9 umów z operatorami i umowy dwustronne z 29 gminami wokół Warszawy dotyczące organizacji podmiejskiego transportu publicznego. Dzisiaj ZTM jest de facto organizatorem transportu metropolitalnego ze stopniowo integrowanym systemem biletowym.

Francja – Paryż:

Syndicat des Transports d’Île-de-France (Zarząd Transportu Regionu Île-de-France)

STIF to organizator transportu publicznego dla Regionu Île-de-France. Jego misją jest określanie i organizacja usług transportu publicznego (określenie usług przewozowych – autobusowych, tramwajowych, kolejowych i metra – i wymagań jakościowych, polityki opłat, relacji umownych z operatorami, zasad finansowania systemu transportu publicznego), rozszerzenie sieci oraz działalność związana z projektowaniem, planowaniem i monitoringiem transportu publicznego.

STIF posiada duże doświadczenie w organizowaniu zintegrowanych usług transportu publicznego i zintegrowanej polityce taryfowej. Ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu i jakości usług świadczonych z wykorzystaniem różnych rodzajów transportu zbiorowego i sprostanie potrzebom 11,5 miliona mieszkańców regionu, w tym osób o ograniczonej możliwości poruszania się i osób mieszkających na obszarach wiejskich. STIF wspiera rozwijanie zrównoważonych strategii mających na celu osiągnięcia lepszej mobilności i tym samym wspierania wzrostu gospodarczego regionu.

Serwis internetowy projektu:

www.caprice-project.info

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.