Projekt IP4MaaS – ZTM Warszawa

Projekt IP4MaaS

logotyp projektu IP4MaaS
Zarząd Transportu Miejskiego wziął udział w projekcie „Shift2Rail IP4 to support the deployment of Mobility as a Service (IP4MaaS)” – „Shift2Rail IP4 jako wsparcie wdrażania Mobilności-jako-Usługi (IP4MaaS)”.

Przedsięwzięcie realizowane było od 1 grudnia 2020 r do 30 czerwca 2023 r. Jego całkowity budżet wyniósł 2 507 081,25 euro, z czego dofinansowanie dla zadań realizowanych przez ZTM – 73 500 euro.

Warto podkreślić, że projekt IP4MaaS to pierwsze przedsięwzięcie tego typu, które było realizowane we współpracy z operatorami Warszawskiego Transportu Publicznego – Miejskimi Zakładami Autobusowymi (MZA) oraz Tramwajami Warszawskimi (TW).

Główną ideą projektu było zaplanowanie, opracowanie oraz implementacja działań pilotażowych cyfrowych technologii wspierających łatwe podróżowanie po Europie w ramach jednego z największych programów o takim charakterze, jaki kiedykolwiek był realizowany w Horyzoncie 2020.

W ramach projektu IP4MaaS powstały tzw. „laboratoria mobilności” w 6 europejskich miastach:Atenach, Barcelonie, Padwie, Osijeku, Libercu i w Warszawie. Służyły one weryfikacji, czy wszystkie elementy budowanych rozwiązań cyfrowych rzeczywiście skutecznie zwiększały zadowolenie użytkowników i czy charakteryzowały się wysoką dostępnością bez względu na wiek, płeć i inne cechy (w tym przede wszystkim dla dzieci w wieku szkolnym, osób starszych i osób z niepełnosprawnościami). Przedsięwzięcie zakładało również zintegrowanie tych rozwiązań informatycznych pomiędzy różnymi organizacjami transportowymi oraz pomiar ich wydajności poprzez gromadzenie danych.

Rolą ZTM, działającego we współpracy z MZA i TW, było przygotowanie i przeprowadzenie jednego z takich „laboratoriów mobilności”, czyli warszawskiego demo, które odbyło się w 2023 roku. Stworzyliśmy koncepcję lokalnej demonstracji powstającej aplikacji, umożliwiliśmy integrację technologii IP4 z lokalnym API, zapewniając zasilenie danymi testowanego rozwiązania, przeprowadziliśmy testy wewnętrzne oraz zewnętrzne z udziałem ponad 200 ochotników, daliśmy mocny feedback deweloperom aplikacji i dostarczyliśmy liderowi 211 ankiet satysfakcji użytkowników.

Dodatkowo, uczestniczyliśmy w przeprowadzeniu jedynego realizowanego w ramach IP4MaaS demo długodystansowego, w trakcie którego przetestowano użycie rozwijanej aplikacji na połączeniu międzynarodowym z Liberca do Warszawy. Podróż naszych kolegów i koleżanek z Czech do polskiej stolicy, wspomagana na całej długości użyciem testowanego rozwiązania – zakończyła się przejazdem Warszawskim Transportem Publicznym do najbliższego naszej siedzibie przystanku. Spotkanie ewaluacyjne długodystansowego demo odbyło się w jego zaplanowanej destynacji, czyli w siedzibie ZTM przy ul. Grochowskiej.

W największym skrócie o dorobku projektu IP4MaaS można przeczytać w ulotce.
Wszelkie inne informacje o projekcie znajdują się na stronie: https://www.ip4maas.eu.

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.