Polityka prywatności i RODO – ZTM Warszawa

Polityka prywatności i RODO

Polityka prywatności

Przedstawiamy informację dotyczącą zasad zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach odwiedzających serwis internetowy Zarządu Transportu Miejskiego – ztm.waw.pl.

Tylko niezbędne informacje

ZTM zbiera jedynie informacje, które są niezbędne dla opracowywania statystyk odwiedzin serwisu, które pozwolą zdobyć nam wiedzę o najczęściej czytanych treściach, dokonać analizy zachowań oraz doskonalić serwis. Dane te obejmują np. adres IP, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu itp.  Informacje te są zbierane automatycznie.

Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności  wykorzystywanych przez ZTM statystyk opartych na oprogramowaniu Google Analytics, w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych, znajdują się na stronie http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Bezpieczeństwo

Zarząd Transportu Miejskiego zobowiązuje się do należytej ochrony informacji dotyczących odwiedzających serwis.

W jaki sposób wykorzystujemy dane?

Dane dotyczące użytkowników serwisu w żadnym wypadku nie będę udostępniane, przekazywane ani sprzedawane firmom ani osobom trzecim. Wszelkie dane mogą być przekazane jedynie na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Dane osobowe

W niektórych obszarach serwisu możliwe jest przekazanie przez użytkowników danych osobowych. Dane te są każdorazowo podawane dobrowolnie i wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem

Korespondencja z ZTM – formularz kontaktowy

Dane zbierane w trakcie korespondencji z Zarządem Transportu Miejskiego, z wykorzystaniem „formularza kontaktowego” będą wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wniosek/pytanie/skargę. Szczegółowe zasady dotyczące zasadności podawania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania znajdują się na stronie formularza kontaktowego.

Subsktybcja newslettera „iZTM”

Przystąpienie do subskrypcji newslettera „iZTM” wymaga podania adresu e-mail. Podany adres używany jest wyłącznie w celu wysłania naszego Newslettera. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z subskrypcją Newslettera prezentowane są podczas rejestracji.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Aby usprawnić działanie strony internetowej ztm.waw.pl, serwis może sporadycznie wykorzystywać pliki „cookie”.  Pliki te to informacja przekazywana przez przeglądarkę internetową i przechowywana na lokalnym dysku twardym użytkownika serwisu. Służą one identyfikacji Państwa przeglądarki podczas korzystania z naszej witryny. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych.

Użytkownik serwisu może dobrowolnie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie obsługi plików „cookie”, w tym zablokować obsługę plików. Wszelkie informacje na temat obsługi plików „cookie” oraz możliwość zmiany ustawień znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wyłączenie obsługi plików „cookie” może skutkować brakiem możliwości skorzystania z rozwiązań dostępnych na stronie internetowej, w tym zmiany ustawień.

Ogólna klauzula informacyjna

Realizując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą przy ul. Grochowskiej 316/320, 03-839 Warszawa – dalej: „ZTM”; z Administratorem można kontaktować się w następujący sposób:
 2. ZTM powołał Inspektora Ochrony Danych, dalej: „IOD”; z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@ztm.waw.pl lub pisemnie na adres siedziby ZTM.
 3. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lub przez okres wskazany przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi rachunkowości i archiwizacji dokumentów.
 5. Posiadają Państwo prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii – zgodnie z art. 15 RODO;
  • sprostowania (poprawienia) i uzupełnienia danych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne  – zgodnie z art. 16 RODO;
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych – zgodnie z art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 18 RODO;
  • przenoszenia swoich danych osobowych – zgodnie z art. 20 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych – zgodnie z art. 21 RODO;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   W celu skorzystania z ww. praw należy skontaktować się z Administratorem lub IOD wykorzystując powyższe dane kontaktowe;
 6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że ZTM przetwarza Państwa dane z naruszeniem przepisów RODO.
 7. W oparciu o Państwa dane osobowe ZTM nie będzie podejmował decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO, które miałyby wpływ na Państwa sytuację prawną lub mogłyby w inny sposób wpływać na Państwa prawa lub obowiązki.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie wydawania Spersonalizowanych Warszawskich Kart Miejskich
 1. Państwa dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku, w tym wizerunek, będą przetwarzane:
  • w celu wydania spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej (dalej jako: „WKM”) oraz umożliwienia identyfikacji właściciela WKM, w przypadku jej utraty w celu wydania kolejnej WKM oraz w razie zwrotu biletu zakodowanego na WKM na podstawie wyrażonej przez Państwa dobrowolnej zgody. W przypadku braku wyrażenia zgody nie będzie możliwe wydanie WKM, w przypadku jej utraty wydanie kolejnej WKM oraz dokonanie zwrotu biletu zakodowanego na WKM;
  • w zakresie danych dotyczących numeru WKM, daty i godziny sprzedaży oraz rodzaju biletu zakodowanego na WKM, numeru punktu zakupu biletu, godziny, daty oraz linii, w której aktywowano WKM, godziny i daty kontroli, zablokowanych WKM dane będą przetwarzane przez ZTM w celach windykacyjnych i reklamacyjnych związanych ze świadczeniem usług przewozowych w związku z realizacją uprawnień wynikających z przepisu prawa na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe;
  • w celu umożliwienia ZTM przekazania Państwu telefonicznie, mailowo lub drogą korespondencyjną informacji związanych z wydaniem i użytkowaniem WKM niezbędne jest wyrażenie dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci numeru telefonu, adresu mailowego lub adresu zamieszkania. W przypadku braku wyrażenia ww. zgody nie będzie możliwe telefoniczne, mailowe lub listowne  przekazywanie informacji, będą one wówczas dostępne wyłącznie w Punktach Obsługi Pasażerów. Podanie numeru telefonu, adresu e-mail i adresu zamieszkania jest dobrowolne.
  • w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie np. dostawcom usług IT, podmiotom biorącym udział w procesie wydawania WKM, w szczególności poprzez zbieranie wniosków o wydanie WKM oraz dystrybucję WKM.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat począwszy od końca roku kalendarzowego, w którym wygasł ostatni kontrakt zakodowany na WKM. Państwa dane osobowe będą usuwane sukcesywnie po upływie okresu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, z wyjątkiem wizerunku, który zostanie usunięty niezwłocznie po wydaniu WKM.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku jest dobrowolne, lecz niezbędne do wydania WKM.
 5. Jeżeli wyrażą Państwo dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci numeru telefonu, adresu e-mail lub adresu zamieszkania, ZTM przekaże telefonicznie, mailowo lub na podany adres zamieszkania informacje związane z wydaniem i użytkowaniem WKM. W przypadku braku wyrażenia ww. zgody nie będzie możliwe telefoniczne, mailowe lub listowne przekazywanie informacji. Podanie numeru telefonu, adresu e-mail lub adresu zamieszkania jest dobrowolne.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie obsługi korespondencji

Niniejsza informacja przekazywana jest w celu realizacji wymogu art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, w związku z obsługą korespondencji wpływającej do Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, w szczególności drogą elektroniczną (za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych na stronach www.wtp.waw.pl oraz www.ztm.waw.pl, a także bezpośrednio na adres ztm@ztm.waw.pl). 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie (03-839) przy ul. Grochowskiej 316/320, zwany dalej „ZTM”. Z Administratorem można kontaktować się w następujący sposób: 

 1. listownie, na adres siedziby ZTM, 
 2. pod adresem e-mail: ztm@ztm.waw.pl
 3. telefonicznie: (22) 459 41 00, 
 4. poprzez platformę ePUAP

Inspektor ochrony danych 

ZTM powołał Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej „IOD”; z IOD może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e‑mail: iod@ztm.waw.pl lub pisemnie na adres siedziby ZTM, z dopiskiem na kopercie „Inspektor Ochrony Danych”. 

Podstawy i cele przetwarzania 

W zależności od rodzaju sprawy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

 1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z przepisów: 
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej „KPA” lub 
  • ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, zwanej dalej „Prawo przewozowe”  lub 
  • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach lub 
  • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków lub 
  • rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego oraz 
  • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 
 2. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym;
 3. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w oparciu o Pani/Pana dobrowolną zgodę. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 1. wszczęcia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz rozpatrzenia: skargi, wniosku, reklamacji, petycji, wniosku o udzielenie informacji publicznej lub 
 2. udzielenia odpowiedzi na pozostałą korespondencję, dotyczącą w szczególności spraw związanych z działalnością statutową ZTM i funkcjonowaniem Warszawskiego Transportu Publicznego. 

Następnie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie archiwizacji dokumentów. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane. 

Informacja o wymogu podania danych osobowych 

Podanie danych osobowych identyfikacyjnych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności art. 63 § 2-3a KPA, i jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pismo. Brak wskazania danych korespondencyjnych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi. W przypadku skargi i wniosku podanie danych identyfikacyjnych jest wymogiem prawnym, wynikającym z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.  W przypadku reklamacji podanie danych identyfikacyjnych jest wymogiem prawnym, wynikającym z  § 5b Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego w zw. z art. 79 Prawa przewozowego. W przypadku skargi, wniosku, reklamacji lub petycji brak wskazania danych identyfikacyjnych będzie skutkować pozostawieniem pisma bez rozpoznania. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. 

Odbiorcy danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione Urzędowi m.st. Warszawy, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz ZTM, w szczególności usługi informatyczne, prawne, pocztowe, niszczenia dokumentów. Podmioty świadczące usługi na rzecz ZTM będą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie na podstawie umowy zawartej z ZTM i zgodnie z poleceniami Administratora. 

Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lub przez okres wskazany przepisami prawa. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z właściwą dla danej sprawy kategorią archiwalną, przypisaną zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

W związku z przetwarzaniem przez ZTM Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu – z ograniczeniami wskazanymi w RODO oraz w uzależnieniu od rodzaju rozpatrywanej sprawy – prawo do: 

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii – zgodnie z art. 15 RODO, 
 2. sprostowania i uzupełnienia swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, 
 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych – zgodnie z art. 17 RODO, 
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 18 RODO,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych – zgodnie z art. 20 RODO, 
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 21 RODO, 
 7. cofnięcia – w dowolnym momencie – uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z ZTM lub z IOD, korzystając ze wskazanych danych kontaktowych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że ZTM przetwarza Pani/Pana dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO. 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

w oparciu o Pani/Pana dane osobowe ZTM nie będzie podejmował decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO, które miałyby wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub mogłyby w inny sposób wpływać na Pani/Pana prawa lub obowiązki.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Odbiorców newslettera ZTM
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o:
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody,
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie Państwu newslettera ZTM (dalej: „Newsletter”).
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z obsługą wysyłki Newslettera.
 4. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom, z którymi ZTM zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w ZTM systemów informatycznych.
 5. ZTM będzie przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera bądź też do zakończenia wydawania Newslettera przez ZTM.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udzielaniem pomocy osobom niepełnosprawnym
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o niżej wymienione przepisy RODO:
  • art. 6 ust. 1 lit. a) – w odniesieniu do danych kontaktowych,
  • art. 9 ust. 2 lit. a) – w odniesieniu do danych dotyczących zdrowia.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zorganizowania i udzielenia niezbędnej pomocy przy korzystaniu przez Państwa z usług świadczonych przez przewoźników w obrębie węzłów przesiadkowych zarządzanych przez ZTM, które pełnią dodatkowo funkcję dworców autobusowych.
 3. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom, z którymi ZTM zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w ZTM systemów informatycznych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do sprawnego udzielenia niezbędnej pomocy we właściwy sposób. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości lub utrudnienia w udzieleniu Państwu pomocy.
 5. ZTM będzie przetwarzać pozyskane dane osobowe do chwili zakończenia działań związanych z udzielaniem Państwu pomocy w odbywaniu podróży.
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wystawieniem faktury, w tym Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)
 1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury, w tym Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (tj. przetwarzanie jest w tym przypadku niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w zw. z art. 106b ust. 5 lub w zw. z art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur.
 2. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, np. organom kontroli.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług w zw. z art. 70§1 Ordynacji podatkowej).
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wystawienia faktury VAT. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie obsługi korespondencji zawierającej zapytania, zgłoszenia informacyjne i pochwały
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania, zgłoszenia informacyjne i pochwały.
 3. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione Urzędowi m.st. Warszawy oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz ZTM, w szczególności usługi informatyczne, prawne, pocztowe, niszczenia dokumentów, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane osobowe na podstawie umowy z ZTM i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak wskazania adresu mailowego lub danych koniecznych do wysłania przesyłki pocztowej uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób dzwoniących na infolinię ZTM

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie (03-839) przy ul. Grochowskiej 316/320, dalej jako „ZTM”. Z Administratorem można kontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie, na adres siedziby ZTM,
 2. pocztą elektroniczną, pod adresem e-mail: ztm@ztm.waw.pl,
 3. telefonicznie: (22) 459 41 00,
 4. poprzez platformę ePUAP.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@ztm.waw.pl lub pisemnie, na adres siedziby ZTM.

Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.

ZTM przetwarza informacje o numerze telefonu oraz nagrania rozmów w celach:

 1. zapewnienia prawidłowego przebiegu prowadzonej rozmowy za pośrednictwem systemu infolinii, utrwalanej w formie nagrania – w oparciu o wyrażoną przez Państwa dobrowolną zgodę na rejestrację rozmowy;
 2. realizacji zgłoszenia telefonicznego lub dążenia do załatwienia sprawy będącej przedmiotem przeprowadzonej rozmowy, poprzez zapewnienie ciągłości przekazu informacji;
 3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ZTM, jakimi są między innymi:
  • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa oraz efektywności i jakości obsługi interesantów zgłaszających się do ZTM drogą telefoniczną;
  • dokumentowanie kontaktów z osobami komunikującymi się telefonicznie poprzez infolinię, w szczególności w celu:
   • zapobiegania sytuacjom konfliktowym dotyczącym treści informacji udzielanych przez infolinię;
   • obrony przed roszczeniami, w tym poprzez udowodnienie faktów lub wykazania spełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

ZTM przetwarza następujące rodzaje danych osobowych: imię, nazwisko, głos, numer telefonu oraz inne dane, jakie podadzą nam Państwo w trakcie rozmowy telefonicznej.

Informacja o wymogu podania danych osobowych

Zgoda na nagrywanie rozmowy telefonicznej ma charakter dobrowolny ale jest konieczna, w celu uzyskania połączenia telefonicznego. Konsekwencją rozłączenia się jest brak możliwości załatwienia Państwa sprawy. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w trakcie rozmowy jest dobrowolne, ale odmowa ich przekazania może skutkować brakiem możliwości przyjęcia i obsługi zgłoszonej przez Państwa sprawy.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:

 1. upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora;
 2. podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym kontrahentom zaopatrującym ZTM w rozwiązania techniczne, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT;
 3. Operatorom świadczącym na rzecz ZTM usługi przewozowe w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
 4. podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze.

W przypadku, gdy wobec Państwa prowadzone są działania windykacyjne, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym wspierającym realizowany przez ZTM proces windykacji.

Państwa dane osobowe mogą zostać również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Retencja danych osobowych

Nagrania rozmów telefonicznych będą przechowywane do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, lecz nie dłużej niż przez okres pięciu lat od dnia zarejestrowania rozmowy.

W przypadku, gdy Administrator poweźmie wiadomość, iż nagrania mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, okres retencji ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Termin przechowywania może ulec wydłużeniu również w przypadku, gdy dalsze przetwarzanie nagrań jest niezbędne do czasu wyjaśnienia zgłoszonej przez Państwa sprawy.

Po upływie okresu retencji utrwalone zapisy rozmów telefonicznych podlegają usunięciu z zasobów Administratora.

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Posiadają Państwo prawo – z ograniczeniami wskazanymi w RODO – do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii – zgodnie z art. 15 RODO;
 2. sprostowania i uzupełnienia danych swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO;
 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych – zgodnie z art. 17 RODO;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 18 RODO;
 5. przenoszenia swoich danych osobowych – zgodnie z art. 20 RODO;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 21 RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z ZTM lub z IOD, korzystając ze wskazanych danych kontaktowych.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że ZTM przetwarza Państwa dane z naruszeniem przepisów RODO.

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczym oraz do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.

Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych

W oparciu o Państwa dane osobowe ZTM nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO, które miałyby wpływ na Państwa sytuację prawną lub mogłyby w inny sposób wpływać na Państwa prawa lub obowiązki.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla obiektu monitorowanego
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie (03-839) przy ul. Grochowskiej 316/320, dalej: „ZTM”. Z Administratorem można kontaktować się w następujący sposób:
  • listownie, na adres siedziby ZTM,
  • pod adresem e-mail: ztm@ztm.waw.pl,
  • telefonicznie: 22 459 41 00,
  • poprzez platformę ePUAP.
 2. ZTM powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e‑mail: iod@ztm.waw.pl lub pisemnie na adres siedziby ZTM.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, tj. w celu ochrony mienia;
  2. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, wynikającym z art. 9a ustawy o samorządzie gminnym, tj. zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
  3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji interesu prawnego wynikającego z art. 22² Kodeksu pracy, czyli zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia  oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
 4. Podanie przez Pani/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do możliwości poruszania się po obiektach ZTM.
 5. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz ZTM usługi w zakresie serwisu i konserwacji systemów wizyjnych, ochrony osób i mienia, a także podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane zarejestrowane przez monitoring wizyjny przechowywane są przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia sporządzenia nagrania. W przypadku nagrań mogących stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do dnia prawomocnego zakończenia tego postępowania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopi,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla obiektów monitorowanych – Parkingi (Park & Ride)

Informacja Administratora danych osobowych o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza informacja przekazywana jest w celu realizacji wymogu art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie (03-839) przy ul. Grochowskiej 316/320, dalej: „ZTM”. Z Administratorem można kontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie, na adres siedziby ZTM,
 2. pod adresem e-mail: ztm@ztm.waw.pl,
 3. telefonicznie: 22 459 41 00,
 4. poprzez platformę ePUAP.

Inspektor ochrony danych

ZTM powołał Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej „IOD”; z IOD może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e‑mail: iod@ztm.waw.pl lub pisemnie na adres siedziby ZTM.

Podstawy prawne przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z przepisów:
 2. art. 9a ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 3. art. 22² ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 4. art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
 5. art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 6. art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 7. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

Cele przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz wykorzystania wizerunku  oraz numerów tablic rejestracyjnych pojazdów jako materiału dowodowego w przypadku naruszenia przepisów prawa,
 2. identyfikacji pojazdów i weryfikacji spełnienia warunków umowy najmu miejsca postojowego na warunkach określonych w uchwale Rady m.st. Warszawy w sprawie Regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie,
 3. ewidencjonowania operacji finansowych,
 4. rozpatrywania skarg i reklamacji,
 5. dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.

Podanie przez Pani/Pana swoich danych osobowych jest konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony w siedzibie i otoczeniu ZTM.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe  zarejestrowane przez monitoring wizyjny mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi w zakresie serwisu i konserwacji systemów wizyjnych, ochrony osób i mienia, a także organom i instytucjom w przypadku prowadzenia właściwych postępowań.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe zarejestrowane przez monitoring wizyjny przechowywane są przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia sporządzenia nagrania. Okres ten może ulec skróceniu z uwagi na warunki techniczne. Zapis, w którym wizerunek lub numery tablic rejestracyjnych jest lub może być dowodem w sprawach dotyczących naruszenia przepisów prawa lub związanych z dochodzeniem roszczeń, będzie przechowywany do prawomocnego zakończenia właściwego postępowania.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez ZTM Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii – zgodnie z art. 15 RODO,
 2. żądania usunięcia swoich danych osobowych – zgodnie z art. 17 RODO,
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 18 RODO,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych – zgodnie z art. 21 RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z ZTM lub z IOD, korzystając ze wskazanych danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że ZTM przetwarza Pani/Pana dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe ZTM nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO, które miałyby wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub mogłyby w inny sposób wpływać na Pani/Pana prawa lub obowiązki.


Zmiany polityki prywatności

Zarząd Transportu Miejskiego zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy serwisu nie muszą zostać o tym fakcie powiadomieni.

Kontakt

Administrator strony: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, ul. Grochowska 316/320, 03-839 Warszawa.
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, a także danych osobowych, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego.

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.