Projekt DIAMOND – ZTM Warszawa

Projekt DIAMOND

logo projektu DIAMOND

Projekt Revealing actionable knowledge from data to support fair women’s inclusion in transport systems (DIAMOND) („Ujawnienie uczciwej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych (DIAMOND)”) był realizowany w ramach programu Horyzont 2020 w latach 2018-2021. Wartość przedsięwzięcia wyniosła 2 628 408,75 euro, z czego 115 000 euro stanowiło bezpośrednie dofinansowanie dla działań realizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego.

Głównym celem projektu było przekształcenie danych w praktyczną wiedzę dla wspierania sprawiedliwego włączenia kobiet do systemów transportowych. Jego realizacja miała przyczynić się do osiągnięcia bardziej kompleksowego i wydajnego systemu transportowego. Realizację celu projektu DIAMOND umożliwiła specjalna metodologia oparta na wykorzystaniu zdezagregowanych danych, w tym również danych pochodzących z nowych źródeł. W przedsięwzięciu zostały także wykorzystane najnowsze techniki analityczne i zarządcze.

Projekt DIAMOND był odpowiedzią na diagnozę wskazującą, że istniejące systemy transportowe nie uwzględniają w wystarczającym stopniu fizycznych i społecznych cech kobiet w tworzeniu produktów i usług oraz w zwiększaniu ich szans na zatrudnienie. Tymczasem nowoczesne techniki zbierania i analizy informacji umożliwiają generowanie praktycznej wiedzy w celu zaspokojenia potrzeb związanych z płcią. Mogą być one pomocne w trakcie podejmowania decyzji dotyczących transportu, doboru narzędzi oraz metod planowania.

Projekt DIAMOND, biorąc pod uwagę postęp technologiczny oraz innowacje w transporcie  –  przeanalizował rzeczywiste scenariusze w obszarach, gdzie stwierdzono występowanie problemów związanych z kryterium genderowym i zaproponował konkretne działania, aby stworzyć i zintegrować różne systemy transportu. Zgromadzona wiedza (z zakresu nauk społecznych i informatyki), dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi, pozwoliła wypracować zalecenia na temat sposobu sprawiedliwej integracji kobiet.

DIAMOND umożliwił dokonanie konkretnych postępów w czterech rzeczywistych scenariuszach (przypadkach zastosowania):

Rolą ZTM w projekcie DIAMOND było dostarczenie danych z przeprowadzonych w Warszawie terenowych badań ankietowych oraz lokalnych grup fokusowych angażujących osoby zatrudnione w sektorze transportu publicznego, jak również ewaluacja produktu projektu, którym jest narzędzie do interaktywnej diagnozy poziomu genderowej inkluzywności różnych obszarów transportu i mobilności miejskiej.

Liderem przedsięwzięcia była Fundacja EURECAT! z siedzibą w Barcelonie. W przedsięwzięciu uczestniczyło łącznie 14 partnerów z 8 państw (Francja, Hiszpania, Irlandia, Polska, Serbia, Turcja, Wielka Brytania i Włochy). Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne na stronie www.diamond-project.eu.

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.