Projekt DIAMOND – ZTM Warszawa

Projekt DIAMOND

logo projektu DIAMOND

Projekt Revealing actionable knowledge from data to support fair women’s inclusion in transport systems (DIAMOND) („Ujawnienie uczciwej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych (DIAMOND)”) jest realizowany w ramach programu Horyzont 2020. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 8.10.2018 r. Będzie on wdrażany w latach 2018-2021. Wartość przedsięwzięcia to 2 628 408,75 euro, z czego 115 000 euro to bezpośrednie dofinansowanie dla działań realizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego.

Głównym celem projektu jest przekształcenie danych w praktyczną wiedzę dla osiągnięcia kompleksowego i wydajnego systemu transportowego. Pomoże w tym specjalna metodologia, która będzie oparta na zdezagregowanych danych, w tym również tych pochodzących z nowych źródeł. W przedsięwzięciu zostaną także wykorzystane najnowsze techniki analityczne i zarządcze.

Istniejące systemy transportowe nie uwzględniają w wystarczającym stopniu fizycznych i społecznych cech kobiet w tworzeniu produktów i usług oraz w zwiększaniu ich szans na zatrudnienie. Nowoczesne techniki zbierania i analizy informacji umożliwiają generowanie praktycznej wiedzy w celu zaspokojenia potrzeb związanych z płcią. Będą one pomocne w trakcie podejmowania decyzji dotyczących transportu, doboru narzędzi oraz metod planowania.

W ramach projektu DIAMOND – dzięki postępowi technologicznemu i innowacjom – zostaną przeanalizowane rzeczywiste scenariusze tam, gdzie te problemy istnieją i zostaną podjęte konkretne działania, aby stworzyć i zintegrować różne systemy transportu. Zgromadzona wiedza (z zakresu nauk społecznych i informatyki) poprzez zestaw odpowiednich narzędzi pozwoli wypracować zalecenia na temat sposobu sprawiedliwej integracji kobiet.

Aby udowodnić, że jest to wykonalne, projekt umożliwi dokonanie konkretnych postępów w czterech rzeczywistych scenariuszach (przypadkach zastosowania):

Liderem przedsięwzięcia jest Fundacja EURECAT! z siedzibą w Barcelonie. W przedsięwzięciu uczestniczy łącznie 14 partnerów z 8 państw (Francja, Hiszpania, Irlandia, Polska, Serbia, Turcja, Wielka Brytania i Włochy).

Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne na stronie www.diamond-project.eu

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.