Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością – ZTM Warszawa

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością

W Zarządzie Transportu Miejskiego funkcjonuje System Zarządzania Jakością. Po przeprowadzeniu audytu w czerwcu 2017 r. przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz potwierdzeniu zgodności z wymaganiami Normy PN-EN ISO 9001:2015, ZTM uzyskał certyfikat Systemu Zarządzania Jakością.

Zakres certyfikacji obejmuje 2 kluczowe procesy ZTM: Organizacja i nadzór nad realizacją usług przewozowych oraz Obsługa Pasażerów, jak również Przewóz Pasażerów – proces zewnętrzny nadzorowany przez ZTM w ramach Systemu Zarządzania Jakością.

Certyfikat zgodności z normą ISO, wydawany jest przez jednostkę certyfikującą na okres 3 lat. W obecnej sytuacji ograniczeń związanych z COVID-19, audyt ponownej certyfikacji zaplanowany na czerwiec 2020 roku, został podzielony na 2 części. Część pierwsza to audyt w formie zdalnej, w trakcie którego audytor dokonuje oceny funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością na podstawie analizy otrzymanych dokumentów oraz odpowiedzi telefonicznych udzielonych przez przedstawicieli organizacji (możliwość przedłużenia ważności certyfikatu o 6 m-cy). Część druga, to audyt w siedzibie organizacji, obejmujący wszystkie procesy/podprocesy wchodzące w zakres Systemu i umożliwiający przedłużenie ważności certyfikatu o kolejne 2,5 roku.

W dniach 9-10 czerwca 2020 r. audytor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji przeprowadził pierwszą część audytu ponownej certyfikacji. Audyt potwierdził sprawne funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością w ZTM, co zaowocowało przedłużeniem ważności certyfikatu do dn. 22 grudnia br. Druga część audytu odbędzie się w siedzibie ZTM w listopadzie br.

Nadrzędnym celem Zarządu Transportu Miejskiego jest dążenie do zwiększenia zadowolenia Pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej. Priorytety, którymi kieruje się ZTM przy wyznaczaniu strategicznych kierunków i celów jakościowych, znajdują się w Polityce Jakości. Dokument ten, podpisany przez Najwyższe Kierownictwo Zarządu Transportu Miejskiego w dniu 17 czerwca 2019 roku, zawiera także zobowiązanie wszystkich pracowników ZTM do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.