Wymagania dla podmiotów zainteresowanych sprzedażą biletów komunikacji miejskiej w Warszawie za pośrednictwem telefonów komórkowych – ZTM Warszawa

Wymagania dla podmiotów zainteresowanych sprzedażą biletów komunikacji miejskiej w Warszawie za pośrednictwem telefonów komórkowych

Jednym z podstawowych zadań ZTM jest sukcesywna rozbudowa sieci dystrybucji biletów warszawskiej komunikacji miejskiej. W dobie nieustannego rozwoju technologii informatycznych, zwiększania zasięgu sieci komórkowych oraz liczby użytkowników smartfonów, pragniemy również w Warszawie nadal rozszerzać możliwości zakupu biletów ZTM poprzez aplikacje mobilne. Umożliwienie wielu różnym operatorom wprowadzenia do sieci dystrybucji biletów ZTM  swoich aplikacji mobilnych, z uwagi m.in. na wszechstronność poszczególnych aplikacji,  które funkcjonują w kilku obszarach, tzn. komunikacja miejska, parkowanie, płatności mobilne, poprawi komfort i wygodę wielu osobom odwiedzającym Warszawę ale równocześnie poprawi dostępność biletów ZTM dla warszawiaków. W związku z tym opracowane zostały minimalne wymagania jakie powinna spełniać przyjazna i wygodna w użyciu aplikacja mobilna do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.

Zainteresowane współpracą w systemie otwartym podmioty powinny spełnić poniższe  kryteria techniczne i formalne, jakie ZTM stawia przed operatorami telefonicznej sprzedaży biletów jednorazowych, czasowych i krótkookresowych. Umowa ma charakter otwarty i zostanie zawarta z każdym podmiotem zainteresowanym uczestnictwem w przedmiotowym systemie otwartym, akceptującym treść opracowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego umowy oraz spełniającym wymagania w zakresie oferowanej aplikacji mobilnej do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.

I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż biletów ZTM: jednorazowych, czasowych i krótkookresowych w postaci zapisów informatycznych , celem dalszej odsprzedaży w celach i na zasadach taryfowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym m. st. Warszawy, za pośrednictwem aplikacji instalowanych na telefonach komórkowych, tabletach, smartfonach.
 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni ciągłą sprzedaż biletów emitowanych przez ZTM w telefonach komórkowych przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia, oraz zapewni stały nadzór techniczny i informatyczny.
 3. Wykonawca będzie prowadził sprzedaż biletów emitowanych przez ZTM wymienionych w pkt 1 w cenach i na zasadach taryfowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym m.st. Warszawy.
 4. Wykonawca za zakupione bilety otrzyma upust w wysokości 3,5%.
 5. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest uznanie rachunku ZTM, na podstawie faktury zaliczkowej płatnej w terminie 14 dni od daty jej wystawienia, płatności wynikającej ze złożonego zamówienia
 6. Zamówienia składane będą przez operatora  uwzględniającego typy oraz ilości biletów w formie pliku tekstowego na wskazany adres serwera SFTP udostępniony przez ZTM.
 7. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 8. Umowa zostanie zawarta na czas określony do 31.12.2024 roku.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem podpisania umowy z nowym operatorem jest otrzymanie pozytywnej opinii ZTM w zakresie spełnienia wskazanych wymagań po przeprowadzonych przez ZTM testach.
 2. Testy funkcjonalne będą wykonywane przez ZTM przez okres do 1 miesiąca od dnia zgłoszenia i udostępnienia aplikacji przez Operatora i po podpisaniu przez niego z ZTM umowy o zachowaniu poufności.
 3. Testy funkcjonalne przeprowadzone zostaną na podstawie jednakowych zasad dla wszystkich kandydatów chętnych do podjęcia współpracy z ZTM.

III. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

W ramach realizacji umowy Wykonawca odpowiedzialny będzie między innymi za:

 1. zapewnienie możliwości prowadzenia sprzedaży biletów przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia;
 2. stały nadzór techniczny i informatyczny nad Systemem;
 3. bieżącą aktualizację oprogramowania, związaną z wprowadzaniem nowych taryf;
 4. zapewnienie rejestracji wszystkich wykonywanych operacji sprzedaży biletów;
 5. wdrożenie systemu rejestracji w plikach zdarzeń danych dotyczących sprzedaży/aktywacji biletów zakupionych przez aplikacje mobilne. Pliki muszą być przesyłane do ZTM co najmniej raz na dobę, a w dalszej perspektywie udostępniane danych zawartych w plikach w trybie ON-LINE, w strukturze i zakresie danych wskazanym przez ZTM;
 6. zapewnienie ciągłej i bezawaryjnej odsprzedaży biletów, za wyjątkiem zaistnienia zdarzeń siły wyższej;
 7. należyte zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem Systemu;
 8. niezwłoczne informowanie ZTM o wszelkich awariach i uszkodzeniach Systemu powodujących brak dostępu do niego przez okres dłuższy niż 30 minut;
 9. przygotowanie raportów statystycznych użytkowania Systemu;
 10. przygotowanie i udostępnienie upoważnionym przez ZTM osobom aplikacji internetowej, zawierającej przekazywane w czasie rzeczywistym raporty statystyczne dotyczące pracy Systemu oraz możliwość wglądu do wszystkich transakcji realizowanych w Systemie;
 11. przeprowadzanie bezpłatnego szkolenia pracowników ZTM, w szczególności kontrolerów biletowych w zakresie obsługi Systemu;
 12. rozpatrywanie reklamacji zgłaszanych przez Użytkowników Systemu zgodnie z procedurą określoną w  umowie;
 13. umożliwienie przeprowadzenia przez ZTM audytu w zakresie kompletności przekazywanych  danych o sprzedaży, jak również poprawności systemu zabezpieczeń stosowanego przez Wykonawcę;
 14. umożliwienie obsługi co najmniej dwóch systemów operacyjnych.: Android, iOS;
 15. wdrożenie formatu QR wraz z odpowiednimi kluczami zabezpieczeń wskazanych przez ZTM Warszawa;
 16. umożliwienie wdrożenia 5 cyfrowego, emitowanego przez ZTM, kodu zmiennego (raz na dobę);
 17. wprowadzenie, zgodnego z obecnie obowiązującymi zasadami, numeru biletu w postaci XXX XXXXXXXX (3+8);
 18. wdrożenie zabezpieczenia w formie animacji wskazanej i zaakceptowanej przez ZTM;
 19. obsługę menu w przynajmniej dwóch językach (polski, angielski);
 20. prowadzenie we własnym zakresie działań marketingowych, z ewentualnym wykorzystaniem nośników w transporcie zbiorowym na zasadach obowiązujących u poszczególnych operatorów.

Zarząd Transportu Miejskiego zastrzega sobie możliwość zmiany wymogów technicznych. Zmiany mogą dotyczyć przepisów taryfowych czyli ceny i funkcjonalności biletu, wprowadzenia nowych biletów, zmiany warunków technicznych np. sposobu płatności, systemów operacyjnych,  zmiany specyfikacji plików technicznych jakie są przekazywane do ZTM oraz plików dotyczących zamówień biletów, zmiany formatu numeru biletu, wartości upustu, terminu płatności, zmiany sposobu zabezpieczeń (np., QR kod, animacja, 5 cyfrowy kod zmienny).

Podmioty zainteresowane podjęciem współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego w zakresie sprzedaży biletów w systemie telefonicznym, dostarczą swoje zgłoszenie na adres:

Zarząd Transportu Miejskiego
Dział Sprzedaży Biletów
ul. Grochowska 316/320
03-839 Warszawa

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.