Wymagania dla podmiotów zainteresowanych sprzedażą biletów komunikacji miejskiej w stacjonarnych automatach biletowych – ZTM Warszawa

Wymagania dla podmiotów zainteresowanych sprzedażą biletów komunikacji miejskiej w stacjonarnych automatach biletowych

Jednym z podstawowych zadań ZTM jest sukcesywna rozbudowa sieci dystrybucji biletów warszawskiej komunikacji miejskiej. Jak wynika z naszych obserwacji współczesny Pasażer przemieszcza się między różnymi kanałami sprzedaży biletów. Przy podejmowaniu decyzji o możliwości dokonania zakupu, często wpływ ma oszczędność czasu oraz wygoda. Umożliwiają to właśnie zakupy w dobrze rozwiniętej sieci stacjonarnych automatów biletowych. W związku z tym opracowane zostały minimalne wymagania, które muszą zostać spełnione przez podmioty chcące nawiązać współpracę w zakresie sprzedaży biletów za pośrednictwem stacjonarnych automatów biletowych.

Zainteresowani współpracą w systemie otwartym powinni spełnić kryteria techniczne i formalne, jakie ZTM stawia przed podmiotami, które będą instalowały stacjonarne automaty biletowe do sprzedaży biletów. Umowa ma charakter otwarty i zostanie zawarta z każdym podmiotem zainteresowanym uczestnictwem w przedmiotowym systemie otwartym, akceptującym treść opracowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego umowy oraz spełniającym poniżej wymienione wymagania w zakresie funkcjonalności stacjonarnych automatów biletowych.

I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż biletów ZTM wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy, celem dalszej odsprzedaży w cenach i na zasadach taryfowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym m.st. Warszawy, za pośrednictwem stacjonarnych automatów biletowych usytuowanych w uzgodnionych lokalizacjach.
 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni ciągłą sprzedaż biletów emitowanych przez ZTM przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia, oraz zapewni stały nadzór techniczny i informatyczny.
 3. Wykonawca zapewni możliwość zapisu na karcie zbliżeniowej, biletów zakupionych przez system internetowej sprzedaży biletów.
 4. Wykonawca za zakupione bilety otrzyma upust w wysokości 6,8%.
 5. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania na wskazany przez ZTM rachunek bankowy płatności za każde zamówienie na podstawie wystawionej przez ZTM faktury.
 6. Zamówienia składane będą przez operatora uwzględniającego typy oraz ilości biletów w formie pliku tekstowego na wskazany adres serwera SFTP udostępniony przez ZTM.
 7. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 8. Umowa zostanie zawarta na czas określony do 31.12.2024 roku.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie przez Wykonawcę umowy o zachowaniu poufności. W ciągu 7-iu dni od podpisania umowy ZTM przekaże dokumentację zawierającą informacje poufne niezbędne do realizacji zadania w systemie otwartym.
 2. Warunkiem podpisania umowy z nowym operatorem jest otrzymanie pozytywnej opinii ZTM w zakresie spełnienia wskazanych wymagań po przeprowadzonych przez ZTM testach.
 3. Testy funkcjonalno-techniczne urządzeń będą wykonywane przez ZTM przez okres do 10 dni roboczych od dnia przekazania automatu do testu. W przypadku uwag zgłoszonych przez ZTM, Wykonawca będzie miał 14 dni na ponowne przekazanie automatu do testów.
 4. Testy funkcjonalne przeprowadzone zostaną na podstawie jednakowych zasad dla wszystkich kandydatów chętnych do podjęcia współpracy z ZTM.

III. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

W ramach realizacji umowy Wykonawca odpowiedzialny będzie między innymi za:

 1. dostarczenie, ustawienie i zainstalowanie na własny koszt automatów w ilości minimum 30 szt. o funkcjonalności określonej w Umowie,
 2. zainstalowanie i uruchomienie wszystkich automatów oraz rozpoczęcie sprzedaży Biletów w zaakceptowanych przez ZTM lokalizacjach odbędzie się w terminie do 12 miesięcy od podpisania Umowy,
 3. wskazanie wstępnych lokalizacji, w których zostaną postawione automaty,
 4. uzgodnienie z ZTM zaproponowanych lokalizacji z uwzględnieniem możliwości wskazania przez ZTM do30 % lokalizacji,
 5. uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń oraz zgód na usytuowanie automatów (projekty, mapy, decyzje administracyjne, łącza energetyczne, itp.),
 6. przekazywanie do wiadomości ZTM co miesiąc raportu informującego o stanie realizacji prac związanych z instalacją automatów,
 7. w przypadku stwierdzenia w toku prowadzonych działań związanych z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń o braku możliwości usytuowania automatu w zaakceptowanej lokalizacji, Wykonawca przedstawi do ZTM propozycję nowej lokalizacji w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Po zaakceptowaniu przez ZTM nowej lokalizacji termin realizacji liczony jest od początku,
 8. zapewnienie możliwości prowadzenia sprzedaży Biletów przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia w każdym urządzeniu, kodowanych na kartach zbliżeniowych oraz biletów kartonikowych zgodnie z taryfą przewozową i zgodnie z zasadami określanymi przez ZTM.
 9. zapewnienie rejestracji wszystkich wykonywanych operacji sprzedaży Biletów,
 10. odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe  w związku z dalszą odsprzedażą przez Wykonawcę Biletów pasażerom. zapewnienie możliwości nagrania Biletu zakupionego on-line poprzez Internetowy Serwis Sprzedaży Biletów,
 11. zapewnienie pełnej obsługi kodowania e-hologramów na kartach oraz blokowania sprzedaży biletów Warszawiaka oraz Ulgowego Warszawiaka i Młodego Warszawiaka na kartach bez e-hologramu w uzgodnieniu z ZTM,
 12. bieżąca eksploatacja i serwis automatów, zapewniające ich stałe funkcjonowanie,
 13. usuwanie zgłoszonych przez pasażerów lub ZTM awarii automatów,
 14. należyte zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem,
 15. przekazywanie do ZTM za pośrednictwem serwera SFTP tzw. plików zdarzeń zgodnie z warunkami określonymi w Umowie,
 16. niezwłoczne informowanie ZTM o wszelkich ujawnionych przypadkach włamania lub usiłowania włamania do automatów lub/i systemów operacyjnych i oprogramowania używanego do celów objętych niniejsza Umową,
 17. umieszczenie logotypu wskazanego przez ZTM zgodnie z obowiązującymi zasadami identyfikacji wizualnej na wszystkich materiałach, ZTM zastrzega możliwość zmiany logotypu,
 18. wdrażanie zmian w systemie biletowym, po uprzednim otrzymaniu od ZTM niezbędnych informacji i wytycznych dotyczących modyfikacji,
 19. dokonanie  zmian interfejsu automatu w terminie 14 dni od otrzymania niezbędnych informacji,
 20. Obsługa menu automatu w pięciu językach (polski, angielski, niemiecki, ukraiński, rosyjski),
 21. rozpatrywanie reklamacji zgłaszanych przez pasażerów,
 22. zapewnienie ZTM możliwości bezpośredniego pobrania danych o sprzedaży biletów z każdego automatu. Pobranie danych z automatu odbędzie się przy udziale pracownika Wykonawcy,
 23. przygotowanie i udostępnienie upoważnionym przez ZTM pracownikom, dostępu on-line do aplikacji umożliwiającej minimum:
  • podgląd on-line statusu pracy każdego automatu,
  • informację o aktualnej wersji oprogramowania w ramach prowadzenia sprzedaży,
  • informację o historii wszystkich dokonywanych transakcji i operacji,
  • sporządzanie raportów sprzedażowo – transakcyjnych dla każdego automatu lub zbiorczo dla wszystkich urządzeń, wg wzorów uzgodnionych z ZTM,
  • sporządzanie raportów wgrywania e-hologramów dla każdego automatu lub zbiorczo dla wszystkich urządzeń,
  • podgląd do raportów technicznych dotyczących funkcjonowania automatów,
 24. umożliwienie przeprowadzenia przez ZTM audytu w zakresie kompletności przekazywanych  danych o sprzedaży, jak również poprawności systemu zabezpieczeń stosowanego przez Kupującego,
 25. umożliwienie dokonywania płatności gotówką wg nominałów obecnie stosowanych w automatach (bilon: 10gr,20gr,50gr, 1zł, 2 zł, 5 zł oraz banknotami co najmniej o nominałach: 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł)
 26. zapewnienie współpracy automatu z płatniczymi kartami zbliżeniowymi,
 27. zapewnienie rolek z paskiem magnetycznym oraz paskiem zabezpieczającym (hologramem) zgodnych ze wzorem wskazanym przez ZTM,
 28. stosowanie wszelkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz automatów posiadających wszelkie niezbędne atesty, świadectwa bezpieczeństwa, zatwierdzenia i homologacje, w tym zgodę ZTM na zastosowanie rozwiązań i automatów w SPOzP. Każdy z udostępnionych automatów musi być wyposażony w czytnik karty SAM zgodny ze specyfikacją przekazaną po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności. Na karcie SAM zapisany będzie m.in. applet do obsługi zabezpieczeń karty zbliżeniowej,
 29. przypisanie przez Kupującego konkretnej karty SAM do konkretnego automatu oraz przekazanie tej informacji do ZTM. Numery kart SAM powinny być również powiązane z numerami automatów w systemie centralnym Kupującego,
 30. zapewnienie aktualizacji konfiguracji automatów zgodnie z plikami konfiguracyjnymi przekazywanymi przez ZTM, dotyczącymi m.in. dostępnych typów biletów ZTM w automacie, plików czarnej i białej listy numerów nośników zastrzeżonych, plików listy numerów nośników uprawnionych do korzystania z ulgi z tytułu zamieszkiwania na terenie m.st. Warszawy oraz rozliczania podatku dochodowego w jednym z warszawskich urzędów skarbowych, itp.,
 31. zapewnienie możliwości wyświetlania w automacie plansz reklamowych przygotowanych przez ZTM lub inne jednostki organizacyjne m.st. Warszawy,
 32. niezwłoczne usuwanie awarii/uszkodzeń automatów,
 33. utrzymanie czystości automatów, w tym w szczególności:
  • bieżące usuwanie zanieczyszczeń panelu przedniego,
  • okresowe mycie całego automatu co najmniej raz w miesiącu lub wg potrzeb,
  • usuwanie graffiti wg potrzeb,
 34. realizowanie innych niezbędnych napraw automatów, w tym napraw szkód spowodowanych aktami wandalizmu,
 35. uzgodnienie z ZTM wizualizacji obudowy automatu,
 36. prowadzenie we własnym zakresie działań marketingowych, z ewentualnym wykorzystaniem nośników w transporcie zbiorowym na zasadach uzgodnionych z ZTM,
 37. uzyskanie każdorazowej akceptacji ZTM przy publikacji materiałów, w których wykorzystywany jest przez Kupującego wizerunek karty zbliżeniowej, biletów kartonikowych lub logo przekazanego przez ZTM.

Zarząd Transportu Miejskiego zastrzega sobie możliwość zmiany wymogów technicznych. Zmiany mogą dotyczyć przepisów taryfowych, czyli ceny i funkcjonalności biletu, wprowadzenia nowych biletów, zmiany warunków technicznych np. sposobu płatności,   zmiany specyfikacji plików technicznych jakie są przekazywane do ZTM oraz plików dotyczących zamówień biletów, zmiany formatu numeru biletu, wartości upustu, terminu płatności, zmiany sposobu zabezpieczeń.

Podmioty zainteresowane podjęciem współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego w zakresie sprzedaży biletów przy użyciu stacjonarnych automatów biletowych, dostarczą swoje zgłoszenia na adres:

Zarząd Transportu Miejskiego
Dział Sprzedaży Biletów
ul. Grochowska 316/320
03-839 Warszawa

Wzór umowy sprzedażypdf (680 KB)
MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.