Dane rozkładowe – ZTM Warszawa

Dane rozkładowe

Zarząd Transportu Miejskiego udziela otwartego dostępu do danych rozkładowych na opisanych w dokumencie zasadach. Korzystanie z danych oraz ich przetwarzanie na potrzeby własne lub zewnętrznych serwisów internetowych i/lub aplikacji powinno odbywać się z uwzględnieniem niniejszych zasad.

1.       Słowniczek pojęć:

2.       Zakres udostępnianych danych rozkładowych

Dane, które są udostępniane podmiotom zewnętrznym, obejmują tablice odjazdów dla każdej linii z wszystkich przystanków na jej trasie, przebieg każdego kursu oraz koordynaty GPS określające położenie wszystkich przystanków. Opis formatu i zakresu danych stanowi integralną część danych udostępnianego podmiotom przez ZTM.

3.       Zasady udostępniania danych – powszechność dostępu do informacji

Dane rozkładowe, które są udostępniane na zasadach powszechnego dostępu, stanowią źródło informacji pasażerskiej, która równolegle jest udostępniana na zasadach powszechnego i bezpłatnego dostępu w serwisie internetowym ZTM oraz aplikacjach udostępnianych przez ZTM.

Użytkownicy informacji udostępnianych przez ZTM mogą ponosić jedynie koszty związane z opłatami za transfer danych w momencie korzystania z serwisu przez użytkownika lub podczas instalacji aplikacji i w czasie jej użytkowania (pobieranie aktualnych danych). W kwestii ponoszenia ww. opłat oraz ich ewentualnej wysokości decyduje sposób i zasady, wg których użytkownik korzysta z dostępu do Internetu.

4.       Kodeks dobrych praktyk

Dobrą praktyką jest udostępnianie zewnętrznych serwisów lub aplikacji, jako alternatywnych źródeł informacji, także na zasadach powszechnego i bezpłatnego dostępu, tj. bez pobierania od użytkowników jakichkolwiek opłat za sam dostęp do informacji.

Dobrą praktyką jest aby treści publikowane w zewnętrznych serwisach i/lub aplikacjach, zwłaszcza treści reklamowe, nie zawierały jednocześnie przekazu mogącego negatywnie wpłynąć na odbiór transportu publicznego.

5.       Odpowiedzialność podmiotu zewnętrznego

Podmiot, który wykorzystuje dane na potrzeby zewnętrznych serwisów i/lub aplikacji powinien zapewnić aktualność prezentowanych informacji, tj. ich zgodność z aktualnymi danymi rozkładowymi udostępnianymi przez ZTM.

Odpowiedzialność z tytułu niewłaściwego przetworzenia danych, w tym zaprezentowania informacji niezgodnych z danymi, leży po stronie podmiotu.

Wszelka odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich a także innych obowiązujących przepisów prawa przez zewnętrzne serwisy i/lub aplikacje leży po stronie podmiotu.

6.       Zgoda na przetwarzanie danych

ZTM udostępniając dane udziela jednocześnie zgody na:

7.       Uregulowania techniczne dostępu do danych

Aktualizowane dane są udostępniane na serwerze ZTM. Podmiot we własnym zakresie odpowiada za pobieranie danych z serwera oraz dalsze ich przetwarzanie wg potrzeb.

8.       Kontakt

W przypadku potrzeby kontaktu, tj. pomocy technicznej w zakresie opisu formatu, zgłoszenia ewentualnych błędów w danych czy innych kwestii prosimy o korzystanie z formularza kontaktowego na stronie ZTM.

Zachęcamy również do informowania nas o wdrażanych serwisach i aplikacjach, które wykorzystują udostępniane dane.

9.       Zastrzeżenia

ZTM zastrzega sobie prawo do rozwijania, modyfikacji lub zmiany formatu bez konieczności uprzedniego informowania o zmianach.

ZTM zastrzega sobie prawo do wycofania się z udostępniania danych na zasadach powszechnego dostępu, jeżeli dalsze obowiązywanie zasad nie leży w interesie publicznym.

10.     Źródło danych

Adres serwera FTP: rozklady.ztm.waw.pl

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.