Ogłoszenie o sprzedaży samochodów – ZTM Warszawa

Ogłoszenie o sprzedaży samochodów

grafika informacyjna o sprzedaży samochodów ZTM

Zarząd Transportu Miejskiego 03-839 Warszawa ul. Grochowska 316/320 ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż samochodów:

Informacje dotyczące samochodu udzielane będą przez Pana Krzysztofa Potrzeszcza nr tel. kom. 668-151-908 w godzinach 800-1600

Samochody można oglądać w warsztacie AUTOMARK znajdującym się przy ul. Okólnej 38, 05-270 w Markach w dniu 10.06.2024 r. po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny. W każdym samochodzie do wglądu znajdować będzie się kopia opisu stanu technicznego pojazdu przeprowadzonego przez rzeczoznawcę.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.06.2024 r. o godzinie 1100 w siedzibie ZTM, przy ul. Grochowskiej 316/320

Regulamin przetargu nieograniczonego ustnego (licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej pojazdu przelewem na rachunek bankowy Zarządu Transportu Miejskiego: 80 1030 1508 0000 0005 5005 5074.
  2. Wpłata wadium musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, przy czym decyduje chwila uznania rachunku bankowego Zarządu Transportu Miejskiego.
  3. W tytule przelewu musi znajdować się numer rejestracyjny pojazdu którego dotyczy wadium.
  4. Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest postąpienie ponad cenę wywoławczą.
  5. Postąpienie w licytacji wynosi minimum 100,00 zł.
  6. Kupujący dokona płatności na podstawie wystawionej przez Dział Administracyjno-Gospodarczy faktury w terminie 7 dni od dnia doręczenia faktury, przelewem na rachunek bankowy ZTM nr 46 1030 1508 0000 0005 5005 5007.
  7. Dowód wpłaty stanowi podstawę wydania pojazdu.
  8. Samochody nie są objęte rękojmią za wady, która jest wyłączona w zakresie wad fizycznych sprzedawanych samochodów.
  9. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyla się od zapłaty ceny we wskazanym przez Sprzedającego terminie, Sprzedający może zatrzymać wniesione przez tego uczestnika wadium. W takim przypadku Sprzedający ma prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
  10. ZTM zwróci wadium wszystkim uczestnikom licytacji po zakończeniu licytacji i zapłacie ceny przez uczestnika, który wygrał przetarg lub kolejnego uczestnika w przypadku wskazanym w pkt 9 powyżej.

Ostatnia aktualizacja 22 maja 2024

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.