Zielona linia na Gocław – ZTM Warszawa

Zielona linia na Gocław

wizualizacja wejścia do III linii metra

Roślinność na zadaszeniach, powtarzalne elementy architektury obniżające koszty budowy oraz dbałość o jakość architektoniczną wokół wyjść  – to główne cechy założeń linii M3 na Gocław. Trwają prace przedprojektowe.

– Mamy już projekt koncepcyjny – raport wstępny pierwszego odcinka. A projektanci  niebawem przystąpią do kolejnych prac – ustalania stref wpływu obiektów metra na budynki i oceny stanu technicznego budynków w strefie budowy. Całość tych prac zakończy się w połowie 2023 roku tak, aby w II kwartale można już było ogłosić przetarg na jego realizację – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. I dodaje – Linia będzie projektowana w duchu najnowszych rozwiązań proekologicznych przy możliwie maksymalnym obniżeniu kosztów. Oznacza to roślinność na zadaszeniach wyjść ze stacji i zastosowanie powtarzalnych elementów architektury. Nacisk zostanie położony na jakość w najbliższym otoczeniu stacji – będzie dużo stojaków rowerowych, a przeszklenia wiat będą jak najmniej ingerowały w zabytkowe otoczenie stacji.

Są już wyniki pierwszego etapu „Prac przedprojektowych Praga – III linia metra wraz ze stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka w Warszawie”. Projektanci mieli za zadanie dopracowanie wybranego w ubiegłym roku wariantu przebiegu linii M3 na Gocław, a także przygotowanie dokumentacji umożliwiającej ogłoszenie przetargu na realizację tego odcinka – m.in. analizy hydrogeologicznej, ustalenie strefy wpływu obiektów metra na budynki, a także ocenę ich stanu.

Ustalenie właścicieli

Dla mieszkańców tej części Warszawy istotne jest ostateczne potwierdzenie lokalizacji nowych stacji, które pozwala na rozpoczęcie kolejnego etapu przygotowań – inwentaryzacji budynków i ustalenia strefy oddziaływania. To bardzo wstępny etap prac, ale dopiero na jego podstawie, będzie można przygotować dalsze dokumenty, takie jak Program Funkcjonalno-Użytkowy, który jest niezbędny do ogłoszenia przetargu w trybie projektuj i buduj.

Raport wstępny pokazuje, że linia M3 nie będzie kolidować z innymi planowanymi w tym rejonie miejskimi inwestycjami, takimi jak obwodnica śródmiejska czy przebudowa okolic Dworca Wschodniego.

Osadzenie stacji

Lokalizacje stacji nie zmieniły się zasadniczo w odniesieniu do wybranego w ubiegłym roku wariantu przebiegu, jednak zostały doprecyzowane. Podobnie umiejscowienie poszczególnych wyjść ze stacji. W ramach tego odcinka projektant przewiduje sześć stacji, w tym dwie węzłowe i cztery poboczne.

Stacja Dworzec Wschodni: planowana jest w dzielnicy Praga–Północ przy ulicy Kijowskiej. Bezpośrednio za stacją znajduje się budynek Dworca Warszawa Wschodnia.

Stację będzie obiektem o trzech kondygnacjach podziemnych oraz jednokondygnacyjnych obiektach nadziemnych.

Stacja Mińska: planowana jest w dzielnicy Praga–Południe pod ulicą Podskarbińską, pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Mińską i Stanisławowską. W bezpośrednim sąsiedztwie stacji znajduje się tor kolarski Nowe Dynasy i Stadion Podskarbińska. Przy północnej głowicy usytuowane są nowe osiedla mieszkaniowe, wybudowane w miejscu dawnych hal magazynowych i pustostanów. Od strony głowicy południowej jest osiedle zabudowy wielorodzinnej.

Wejścia do stacji zostały zaprojektowane w jak najmniejszej odległości od korpusu stacji. Wyjątkiem jest jedno z dwóch wejść przy głowicy północnej. To wejście umożliwi obsługę nowobudowanych osiedli mieszkaniowych przez podziemny łącznik pod ulicą Mińską.

Przy głowicy północnej przewidziano możliwość wykonania trzeciego wejścia, od strony Stadionu Podskarbińska.

Rondo Wiatraczna: planowana jest w dzielnicy Praga–Południe pod wschodnią częścią Ronda Wiatraczna i wzdłuż pod ulicą Grochowską. Okolica stacji to obszar w pełni zurbanizowany. Stacja zorientowana wschód – zachód. Dominuje intensywna, wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa z towarzyszącymi jej usługami i handlem. Na przeważającym obszarze występują budynki średniowysokie i wysokie. Obszar ronda zajmują funkcjonujące tory tramwajowe wraz z przystankami, przejścia piesze i niska zieleń miejska.

Aktualnie projektowany jest tunel obwodnicy śródmiejskiej, projekt stacji uwzględnia trasę obwodnicy zarówno w pionie jak i poziomie.

Stację będzie obiektem o czterech kondygnacjach podziemnych oraz jednokondygnacyjnych obiektach nadziemnych.

Stacja Ostrobramska: planowana jest w dzielnicy Praga–Południe pod skrzyżowaniem ulicy Ostrobramskiej z Zamieniecką i gen. A. E. Fieldorfa „Nila” oraz  wzdłuż tych dwóch ulic. Rejon stacji to obszar w pełni zurbanizowany.

Stację będzie obiektem o trzech kondygnacjach podziemnych oraz jednokondygnacyjnych obiektach nadziemnych.

Uwzględniając położenie stacji w terenie oraz kierunki ruchu pasażerskiego zaprojektowano pięć wejść do stacji.

Stacja Jana Nowaka-Jeziorańskiego: planowana jest w dzielnicy Praga Południe wzdłuż ulicy gen. A. E. Fieldorfa „Nila”, w przybliżeniu w osi północ-południe osiedla Gocław – na północnym skraju tego obszaru; z głowicą północną pod skrzyżowaniem ulic gen. A. E. Fieldorfa „Nila” i J. Nowaka-Jeziorańskiego oraz z głowicą południową w sąsiedztwie skrzyżowania ulic gen. A. E. Fieldorfa „Nila” i J. Bukowskiego/gen. L.Okulickiego.

Na północ od ulicy J. Nowaka-Jeziorańskiego dominują funkcje usługowe, w tym obiekty usług kultury i szkolnictwa, na południe – zabudowa wielorodzinna.

Stację będzie obiektem o trzech kondygnacjach podziemnych oraz jednokondygnacyjnych obiektach nadziemnych.

Stacja Gocław: planowana jest w dzielnicy Praga Południe wzdłuż ulicy gen. A. E. Fieldorfa „Nila”, w przybliżeniu w osi północ-południe osiedla Gocław; w bezpośrednim sąsiedztwie poprzecznej ulicy gen. T. Bora-Komorowskiego (głowica północna stacji) i dalej w stronę Wisły. Połączone ze stacją tory odstawcze zakończą się na południe od skrzyżowania ulicy gen. A. E. Fieldorfa „Nila”  z J. Meissnera/Jugosłowiańską.

W terenie sąsiadującym ze stacją dominuje intensywna zabudowa wielorodzinna z towarzyszącymi jej usługami.

Stację będzie obiektem o trzech kondygnacjach podziemnych oraz jednokondygnacyjnych obiektach nadziemnych.

Uwzględniając położenie stacji w terenie oraz kierunki ruchu pasażerskiego zaprojektowano sześć wejść do stacji, z czego dwa jako opcjonalne.

Linia M3 o długości 8,1 km zostanie poprowadzona ze stacji Stadion Narodowy. W pierwszym etapie powstanie sześć stacji: Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Gocław. Wybudowane zostanie także odgałęzienie prowadzące do Stacji Techniczno-Postojowej na Koziej Górce. Przetarg na realizację tego odcinka mógłby zostać ogłoszony w 2023 roku.

Miasto prowadzi intensywne prace koncepcyjne dotyczące kolejnych linii i docelowego układu metra w stolicy. Eksperci w „Studium rozwoju systemu metra w Warszawie” szacują koszty i korzyści różnych wariantów, co pozwoli na wybór przebiegu dalszego odcinka M3 i kolejnych linii oraz ustalenie docelowego kształtu sieci metra w Warszawie.

Ostatnia aktualizacja 12 września 2022

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.