Bezpieczeństwo pasażerów WTP jest naszym priorytetem – ZTM Warszawa

Bezpieczeństwo pasażerów WTP jest naszym priorytetem

Kontrola stanu technicznego autobusów

Na wspólnej konferencji wiceministra infrastruktury oraz Inspekcji Transportu Drogowego skierowany został apel do organizatorów transportu publicznego, aby w trosce o bezpieczeństwo pasażerów wykorzystywali wszystkie instrumenty, które daje prawo. Warto pochylić się nad faktami.

Zatrważający jest brak wsparcia ITD, a jedynie zrzucanie odpowiedzialności na operatorów i organizatorów w zakresie kontroli czasu pracy kierowców oraz stanu technicznego taboru.

Według ITD kontrolowano wszystkich operatorów. Nie jest to prawdą. Wg naszej wiedzy kontrola odbyła się jedynie u pięciu operatorów w Warszawie.

Operatorzy złożyli wyjaśnienia i zastrzeżenia do otrzymanych protokołów kontroli. Część z wyjaśnień została już uwzględniona przez ITD.

Przykład MZA – kontroli poddano 83 osoby na 3632 kierowców zatrudnionych ogółem w spółce. ITD. zakwalifikowała 16 przypadków naruszeń w zakresie czasu pracy kierowców. Spółka odwołała się od wszystkich wskazanych przypadków uznając 11 z nich za niezasadne, a pięć jako niezależne od kierowcy i pracodawcy.

ZTM nie może kontrolować czasu pracy

Zgodnie z obowiązującym prawem za czas pracy kierowców odpowiada pracodawca, a przede wszystkim sam kierowca. Przedstawiciel ITD powiedział na konferencji „nie jest niczym złym, że kierowca pracuje w kilku przedsiębiorstwach…”.

Nie jest prawdą, jak twierdzi ITD, że ZTM jako organizator publicznego transportu zbiorowego posiada jakiekolwiek uprawnienia do kontroli czasu pracy kierowców, natomiast pracodawca może skontrolować jedynie czas pracy wykonywanej dla niego. Kontrolę taką może przeprowadzić za to ITD, co wynika bezpośrednio z jej zadań, nałożonych przez ustawodawcę.

Inspekcja Transportu Drogowego wszczęła wobec ZTM postępowania w związku z ujawnionymi przypadkami naruszeń czasu pracy kierowców – pomimo, że to nie my odpowiadamy za czas pracy kierowców.

W związku z brakiem pełnej dokumentacji, wnioskowaliśmy m.in. o przeprowadzenie postępowania administracyjnego oraz udostępnienie materiału dowodowego, aby móc odnieść się do zakresu postępowania.

Jesteśmy przekonani, że nie zaniechaliśmy jakichkolwiek obowiązków, które pozwalałaby na postawienie nam jakiegokolwiek zarzutu.

Przypominamy to do zadań ITD należy kontrolowanie czasu pracy kierowców:

Art. 50. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. z 2019 r. poz. 2140)

Zadania Inspekcji Transportu Drogowego

Do zadań Inspekcji należy: 

1) kontrola:

a) przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego, o których mowa w art. 4 katalog pojęć ustawowych pkt 22,

Autobusy są w dobrym stanie technicznym

Nie tolerujemy również nieprawidłowości w stanie technicznym pojazdów. Mimo, że kontrola stanu technicznego jest zadaniem Policji oraz ITD., służby ZTM także realizują takie czynności kontrolne.

W umowach przewozowych postawiliśmy wysokie wymagania dotyczące stanu technicznego pojazdów. Przed rozpoczęciem świadczenia usług oraz w trakcie obowiązywania kontraktu dokonujemy certyfikacji taboru, obejmującej m.in. sprawdzenie stanu technicznego. Są to dodatkowe czynności, prowadzone niezależnie od spełniania obowiązków badań technicznych, wynikających z przepisów prawa.

Codzienne kontrole na mieście skutkują wysoką oceną stanu technicznego taboru Warszawskiego Transportu Publicznego. Warszawianki i Warszawiacy bardzo wysoko oceniają komfort, bezpieczeństwo i jakość komunikacji miejskiej w Stolicy, co potwierdzają wyniki barometru warszawskiego.

Rozkłady jazdy

Rozkłady jazdy przygotowujemy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz zasady techniki inżynierskiej. Prowadzimy analizy i pomiary, reagujemy na zmiany w organizacji ruchu. Na podstawie tego opracowujemy czasy pozwalające zrealizować przejazd, prowadząc autobus z prędkością zgodną z obowiązującymi przepisami oraz zmieniającymi się warunkami na drodze.

Kierowcy nie są karani za niezawinione opóźnienia. Jeśli takie występują, wdrażamy procedury minimalizujące skutki opóźnień dla pasażerów oraz zapewniające obowiązkowe przerwy dla kierowców. ZTM na bieżąco reaguje i wprowadza odpowiednie korekty w rozkładach jazdy. Tylko w ostatnim czasie wprowadziliśmy korekty na liniach: 115, 130, 142, 147, 161, 168, 173, 183, 213, 219, 326, 402, 501, 514, 519, 520, 521, 522, 705, 735, 736, E-2.

Przystanki na żądanie

Wprowadzenie obowiązku zatrzymywania pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego na wszystkich przystankach warunkowych tak jak na przystankach stałych jest pochodną rekomendacji, dotyczących walki z pandemią koronawirusa, wywołującego chorobę COVID-19, opracowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wprowadzenie tego obowiązku ma wpływ na punktualność linii Warszawskiego Transportu Publicznego, jednak realizacja zaleceń mających zapewnić bezpieczeństwo pasażerów w czasie epidemii jest dla nas priorytetem.

Konieczne zmiany w prawie

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie i inni organizatorzy, ale przede wszystkim przewoźnicy nie tylko od dawna wykorzystują dostępne narzędzia, ale zgłaszają postulaty zmian w prawie, które umożliwiłyby m.in. pełniejsze realizowanie apelu Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Warto przypomnieć, że już w połowie bieżącego roku ponownie władze miasta stołecznego Warszawy postulowały o zmiany w przepisach prawa pozwalających operatorom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego na badanie prowadzących pojazdy na zawartość alkoholu i substancji psychoaktywnych. Wnioskowaliśmy również o dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, aby mieć wgląd w ich dokumenty.

To wszystko pokazuje, że Warszawa i stołeczny ZTM dokłada wszelkiej troski o jakość świadczonych usług i bezpieczeństwo pasażerów.

Ostatnia aktualizacja 30 grudnia 2020

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.