Posiedzenie Rady WTP – ZTM Warszawa

Posiedzenie Rady WTP

W środę 21 listopada odbyło się kolejne, siódme już, posiedzenie Rady Warszawskiego Transportu Publicznego.

Członkowie Rady zajęli się kwestią rozkładów jazdy umieszczanych na przystankach. Zastanawiano się nad tym, w jaki sposób można je zmienić, aby były bardziej czytelne dla osób słabowidzących. Członkowie Rady dyskutowali nad potrzebą umieszczania na przystankach dodatkowych informacji np.schematów najbliższej okolicy oraz omawiali inne sposoby  przekazywania pasażerom informacji o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, w tym rozkładów jazdy np. przy wykorzystaniu e-papieru czyli energooszczędnych wyświetlaczy. W ramach kolejnych prac  przygotowane będą rekomendacje dotyczące: cyfryzacji, czytelności rozkładów jazdy oraz prezentowanych na nich informacji, map i schematów.

Następnie Członkowie Rady dyskutowali o rekomendacjach dotyczących stworzenia jednego ośrodka integrującego transport publiczny na terenie aglomeracji warszawskiej oraz integracji zarządzania różnymi obszarami mobilności. Kolejna odnosi się do aplikacji typu MaaS, która łączy w ramach jednego cyfrowego rozwiązania różne formy mobilności. Ożywioną dyskusję wywołały trzy rekomendacje traktujące o: wyznaczeniu  terytorialnego obszaru integracji, potrzebie przygotowania planu transportowego wraz ze standardami dla Warszawskiego Transportu Publicznego na całym Obszarze Metropolitalnym oraz badań oczekiwań i oceny transportu przez pasażerów w gminach.

Omówiona została formuła otwartego dla mieszkańców Warszawy i aglomeracji spotkania Rady WTP- 12 grudnia zostaną zorganizowane warsztaty, na których poruszane będą m.in. kwestie uprzywilejowania transportu publicznego w centrum Warszawy, informacji pasażerskiej oraz Karty Praw Pasażera.

Zaplanowano również harmonogram kolejnych posiedzeń Rady na I-sze półrocze 2019 r.

Ostatnia aktualizacja 3 czerwca 2019

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.