Wykonanie i dostawa 300 000 sztuk kart zbliżeniowych. (003/2023/PN) – ZTM Warszawa

Wykonanie i dostawa 300 000 sztuk kart zbliżeniowych. (003/2023/PN)

Data ogłoszenia: 1 lutego 2023

Termin składania ofert/wniosków: 9 lutego 2023, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu ZTM (wraz z rozładunkiem z pojazdu) 300 000 sztuk kart zbliżeniowych z nadrukiem w języku polskim, w standardzie MIFARE Classic 1k dla lokalnego
transportu zbiorowego w Warszawie jednostronnie drukowanych według ustalonego wzoru graficznego stanowiącego własność
Zamawiającego, w tym:
– 240 000 sztuk kart zbliżeniowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy
– 60 000 sztuk kart zbliżeniowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z ofertą 20 sztuk kart z każdego wzoru, wykonanych zgodnie z wymogami SWZ z zastrzeżeniem, że:
– personalizacja elektroniczna kart zostanie wykonana zgodnie z pkt 4 Załącznika nr 1 do SWZ,
– personalizacja graficzna kart zostanie wykonana zgodnie z pkt 5 Załącznika nr 1 do SWZ.
Karty przekazane do przetestowania muszą uzyskać ocenę pozytywną za sygnaturę oryginalności chipu, jakość i przydatność do
współpracy z Systemem Pobierania Opłat za Przejazdy, za zgodność ze wzorami projektu (Załączniki nr 1 i 2 do Umowy).
Wszystkie dostarczone w ramach próbki, testowane karty, muszą przejść wszystkie testy i uzyskać wynik pozytywny. W przypadku
gdy część kart próbki uzyska podczas testów wynik negatywny, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ.
Zamawiający nie dopuszcza wymiany kart dostarczonych w ramach próbki.
Szczegóły przeprowadzenia testów zostały opisane w punktach 7- 10 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do
SWZ.
Procedura badania kart została wskazana w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/84156/details

Ostatnia aktualizacja 20 marca 2023

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.