Opracowanie studium technicznego multimodalnego węzła przesiadkowego Warszawa-Wschód (PN 5/2021) – ZTM Warszawa

Opracowanie studium technicznego multimodalnego węzła przesiadkowego Warszawa-Wschód (PN 5/2021)

Data ogłoszenia: 31 marca 2021

Termin składania ofert/wniosków: 6 maja 2021, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium technicznego multimodalnego węzła przesiadkowego Warszawa-Wschód.
  2. Przedmiot Zamówienia obejmuje wykonanie rozpoznania lokalizacyjnego, funkcjonalnego, transportowego, technicznego, geotechnicznego, środowiskowego, społecznego, ekonomiczno-finansowego możliwości wykonania Multimodalnego Węzła Przesiadkowego Warszawa – Wschód w ramach projektu o nazwie: „Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe”, nr 2019-PL-TM-0215-S, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.
  3. Szczegółowy zakres i opis Przedmiotu Zamówienia, sposób i warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawiono w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ .

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/25494/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.