Dostawa i montaż wiaty rowerowej wraz z pracami towarzyszącymi w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego nr 230 (070/2024/FZ) – ZTM Warszawa

Dostawa i montaż wiaty rowerowej wraz z pracami towarzyszącymi w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego nr 230 (070/2024/FZ)

Data ogłoszenia: 28 czerwca 2024

Termin składania ofert/wniosków: 15 lipca 2024, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa i montaż jednej wiaty rowerowej wraz ze stojakami, a także z przygotowaniem i przekazaniem zatwierdzonej i uzgodnionej dokumentacji projektowej, technicznej i powykonawczej. Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego zadanie nr 230 pn. Wiata na rowery przy pętli autobusowej w Wilanowie.

2. Szczegółowy zakres prac stanowiących Przedmiot Zamówienia, określa Załącznik nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej: OPZ) wraz z załącznikami.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy zapoznali się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. Informacje dotyczące
m.in. warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów jakie należy złożyć wraz z ofertą określa SWZ.

Postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej pod adresem:https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/134273/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.