Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach zarządzanych przez ZTM – Punkty Obsługi Pasażera – 071/2024/FZ – ZTM Warszawa

Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach zarządzanych przez ZTM – Punkty Obsługi Pasażera – 071/2024/FZ

Data ogłoszenia: 26 czerwca 2024

Termin składania ofert/wniosków: 12 lipca 2024, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

  1. Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym utrzymaniu
    czystości w obiektach zarządzanych przez ZTM w Metrze Warszawskim oraz użytkowanych na podstawie umów najmu na terenie
    m.st. Warszawy.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami.
  3. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 388 ust. 2 lit. c) ustawy Pzp. Zamówienia te mogą obejmować: wykonanie usługi polegającej na kompleksowym utrzymaniu czystości w nowo otwieranych punktach POP. Zamawiający udzieli zamówień uzupełniających na warunkach nie gorszych niż zamówienie podstawowe, z uwzględnieniem cen podanych w ofercie przetargowej Wykonawcy.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/133993/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.