Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz Studium Wykonalności parkingu P+R Rembertów. (032/2023/FZ) – ZTM Warszawa

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz Studium Wykonalności parkingu P+R Rembertów. (032/2023/FZ)

Data ogłoszenia: 26 maja 2023

Termin składania ofert/wniosków: 6 czerwca 2023, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

  1. Przedmiotem Zamówienia jest „Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz Studium Wykonalności parkingu P+R Rembertów”.
  2. Przedmiot Zamówienia jest podzielony na następujące fazy:
    a) Faza I – obejmuje w szczególności wykonanie i przekazanie Zamawiającemu koncepcji Obiektu;
    b) Faza II – obejmuje w szczególności wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Studium Wykonalności (SW).
  3. Szczegółowy opis, zakres poszczególnych punktów czynności z Przedmiotu Zamówienia, szczegółowy opis faz oraz formę realizacji, zasady, ilość i formę dostarczenia Przedmiotu Zamówienia, określa Umowa (Załącznik nr 4 do SWZ) oraz Opis Przedmiotu
    Zamówienia (OPZ – Załącznik nr 1 do Umowy).

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem:https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/95288/details

Ostatnia aktualizacja 25 kwietnia 2024

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.