Dostawa i montaż wiat przystankowych dla Części A i B – przetarg 013/2023/PN – ZTM Warszawa

Dostawa i montaż wiat przystankowych dla Części A i B – przetarg 013/2023/PN

Data ogłoszenia: 9 marca 2023

Termin składania ofert/wniosków: 20 marca 2023, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

 1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa i montaż na wskazanych przez Zamawiającego przystankach Warszawskiego Transportu Publicznego:
  a) dla Części A: 4 sztuk wiat,
  b) dla Części B: 2 sztuk wiat,
  wraz z wykonaniem dla wszystkich wiat przyłączy elektroenergetycznych, dachów pokrytych matą rozchodnikową oraz oznaczeniem
  graficznym szyb, ograniczającym potencjalne kolizje z lecącymi ptakami, a także z przygotowaniem i przekazaniem zatwierdzonej i
  uzgodnionej dokumentacji projektowej, technicznej i powykonawczej.
 2. Przedmiot Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać w trzech etapach:
  1) Etap I obejmujący kompletowanie dokumentacji projektowej, technicznej oraz uzgodnienia i zatwierdzenia dla lokalizacji, wiat i
  przyłączy elektroenergetycznych objętych Przedmiotem Zamówienia.
  2) Etap II obejmujący przygotowanie (rozumiane jako wykonanie, zakup u podmiotu trzeciego lub rezerwacja ze stanu
  magazynowego), dostawę i montaż wiat objętych Przedmiotem Zamówienia w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego w
  OPZ oraz odbiory techniczne wiat.
  3) Etap III obejmujący kompletowanie dokumentacji powykonawczej i odbiory Przedmiotu Zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/87377/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.