Przebudowa parkingu P+R Połczyńska (Zakres I) oraz pielęgnacja zieleni, serwis instalacji systemów, konstrukcji oraz obiektów małej architektury (Zakres II) – 067/2022/PN – ZTM Warszawa

Przebudowa parkingu P+R Połczyńska (Zakres I) oraz pielęgnacja zieleni, serwis instalacji systemów, konstrukcji oraz obiektów małej architektury (Zakres II) – 067/2022/PN

Data ogłoszenia: 20 grudnia 2022

Termin składania ofert/wniosków: 23 stycznia 2023, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Zakres I Przedmiotu Zamówienia
1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania Zamówienie Publiczne, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowalnych i prac towarzyszących FAZY I Remontu nawierzchni drogowej z uwzględnieniem rozszczelnienia powłoki betonowej parkingu Parkuj
i Jedź „P+R Połczyńska” wraz z przebudową obiektu obejmującą miejsca postojowe
w związku z budową zadaszeń z instalacjami fotowoltaicznymi oraz budynek zaplecza, a także budową szczelnego otwartego oraz podziemnych zbiorników retencyjnych i infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu na parkingu Parkuj i Jedź P+R Połczyńska, zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 8.
2.Przedmiot Zamówienia obejmuje Zakres podstawowy i Zakres opcjonalny.
Zakres II Przedmiotu Zamówienia
Przedmiot Zamówienia obejmuje wykonania usługi, polegającej na:
a) kompleksowej pielęgnacji i utrzymaniu terenów zieleni (zieleni),
b) serwisie instalacji, systemów
Szczegóły określa SWZ.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/81315/details

Ostatnia aktualizacja 6 lutego 2023

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.