Wykonanie remontu polegającego na wymianie elewacji z płyt piaskowca szybu windowego znajdującego się na południowo – zachodniej stronie stacji A10 „Pole Mokotowskie” oraz wymianie elewacji z płyt gresowych dwóch wejść do stacji metra znajdujących się na południowo – zachodniej stronie stacji A19 „Marymont” I linii metra w Warszawie (PN 38/2021) – ZTM Warszawa

Wykonanie remontu polegającego na wymianie elewacji z płyt piaskowca szybu windowego znajdującego się na południowo – zachodniej stronie stacji A10 „Pole Mokotowskie” oraz wymianie elewacji z płyt gresowych dwóch wejść do stacji metra znajdujących się na południowo – zachodniej stronie stacji A19 „Marymont” I linii metra w Warszawie (PN 38/2021)

Data ogłoszenia: 16 lipca 2021

Termin składania ofert/wniosków: 28 lipca 2021, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu polegającego na wymianie elewacji z płyt piaskowca szybu windowego znajdującego się na południowo – zachodniej stronie stacji A10 „Pole Mokotowskie” oraz wymianie elewacji z płyt gresowych dwóch wejść do stacji metra znajdujących się na południowo – zachodniej stronie stacji A19 „Marymont” I linii metra w Warszawie.

Szczegółowe informacje określa SWZ, w tym m.in.: rozdział VIII „Warunki udziału w postępowaniu”, rozdział IX „Fakultatywne podstawy wykluczenia”, rozdział X „Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do jego wykluczenia”, rozdział XI „Wymagania dotyczące wadium”. Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST), stanowiącą załącznik nr 1 do SWZ, z uwzględnieniem wszystkich warunków wskazanych w SWZ.

UWAGA: Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną umożliwiającą Wykonawcom identyfikację zakresu Przedmiotu Zamówienia na stacji metra A19. Z tego względu Zamawiający przygotował dokument pn. „Opis zakresu i zdjęcia elewacji przewidzianej do wymiany na stacji metra A19 „Marymont”, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, a także Zamawiający wymaga, aby przed złożeniem oferty Wykonawca uczestniczył w obowiązkowej wizji lokalnej. Zamawiający wskaże Wykonawcy pełny zakres przedmiotu zamówienia w trakcie ww. wizji lokalnej, która odbędzie się w dniu 22 lipca br. (czwartek) o godzinie 13:00 na stacji metra Marymont (głowica południowa, poziom antresoli, wejście północne po stronie zachodniej).


Zainteresowani Wykonawcy powinni najpóźniej do dnia 21 lipca br. do godz. 13:00 poinformować Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
(za pośrednictwem Platformy) o chęci udziału w wizji lokalnej, w tym podając imiona i nazwiska osób, które będą uczestniczyć w wizji lokalnej. Prosimy o podanie danych kontaktowych do ww. osób (numer telefonu). Protokół z udziału w wizji lokalnej poświadczony przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. lub Zamawiającego (ZTM) stanowić będzie załącznik do oferty. Nieuczestniczenie Wykonawcy w wizji lokalnej będzie podstawą do odrzucenia oferty przez Zamawiającego.

UWAGA: W ww. wizji lokalnej mogą nie uczestniczyć Wykonawcy, którzy złożyli oferty w organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego przetargach nr PN 17/2021 i PN 30/2021.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/34252/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.