Dostawa elementów wyposażenia informatycznego (PN 54/2020) – ZTM Warszawa

Dostawa elementów wyposażenia informatycznego (PN 54/2020)

Data ogłoszenia: 30 października 2020

Termin składania ofert/wniosków: 9 listopada 2020, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

  1. Przedmiotem Zamówienia jest dostarczenie elementów infrastruktury informatycznej, fabrycznie nowych, o parametrach zgodnych ze szczegółowym opisem zamówienia, zwanym dalej „OPZ”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga, by cały oferowany sprzęt był wyprodukowany przez jednego producenta.
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:
    – zestawu składającego się z: komputerów stacjonarnych (16 sztuk) wraz z monitorami led (32 szt), opisanego w pkt. 1  OPZ,
    – 50 sztuk komputerów stacjonarnych typu All in One, opisanych w pkt. 2 OPZ,
    – 15 sztuk komputerów stacjonarnych typu All in One, opisanych w pkt. 3 OPZ.
  3. Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), OPZ, z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań podanych we wzorze umowy.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/19113/details

Ostatnia aktualizacja 9 listopada 2020