Usługi medyczne – medycyna pracy dla pracowników ZTM (zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 1 000 000 euro) – zamówienie sektorowe prowadzone w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 ustawy Pzp (PN 59/2020) – ZTM Warszawa

Usługi medyczne – medycyna pracy dla pracowników ZTM (zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 1 000 000 euro) – zamówienie sektorowe prowadzone w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 ustawy Pzp (PN 59/2020)

Data ogłoszenia: 21 października 2020

Termin składania ofert/wniosków: 29 października 2020, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie:świadczeń  medycznych z zakresu medycyny pracy – zgodnie, w szczególności, z przepisami: Kodeksu pracy, Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320),  ustawą  o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1175), orzeczeń psychologa, badań psychotechnicznych kierowców – zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268),
w szczególności: wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie Pracy. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/18746/details

Ostatnia aktualizacja 22 grudnia 2020

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.