Przeprowadzenie badania ankietowego oraz przekazanie jego wyników w postaci raportu (przygotowanego w języku polskim i angielskim) PN 41/2020 – ZTM Warszawa

Przeprowadzenie badania ankietowego oraz przekazanie jego wyników w postaci raportu (przygotowanego w języku polskim i angielskim) PN 41/2020

Data ogłoszenia: 6 sierpnia 2020

Termin składania ofert/wniosków: 19 sierpnia 2020, 10:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania ankietowego oraz przekazanie jego wyników w postaci raportu (przygotowanego w języku polskim i angielskim) uwzględniającego najważniejsze wnioski z ww. badania, zwanym dalej „Badaniem”.
Badanie jest wykonywane ramach projektu Revealing actionable knowledge from data to support fair women’s inclusion in transport systems (DIAMOND) („Ujawnienie uczciwej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych (DIAMOND)”). Jest to projekt realizowany w ramach programu Horyzont 2020.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na Platformie E-Zamawiający pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/16466/details

Ostatnia aktualizacja 11 sierpnia 2020

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.