Budowa 3 dodatkowych wind: przy wejściach wschodnim i zachodnim – łączących poziom terenu z poziomem antresoli oraz windy łączącej poziom antresoli z poziomem peronu na głowicy północnej stacji I linii metra Pole Mokotowskie (039/2022/PN) – ZTM Warszawa

Budowa 3 dodatkowych wind: przy wejściach wschodnim i zachodnim – łączących poziom terenu z poziomem antresoli oraz windy łączącej poziom antresoli z poziomem peronu na głowicy północnej stacji I linii metra Pole Mokotowskie (039/2022/PN)

Data ogłoszenia: 1 sierpnia 2022

Termin składania ofert/wniosków: 31 sierpnia 2022, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem Zamówienia jest budowa 3 dodatkowych wind: przy wejściach wschodnim i zachodnim – łączących poziom terenu z poziomem antresoli oraz windy łączącej poziom antresoli z poziomem peronu na głowicy północnej stacji I linii metra Pole Mokotowskie.
Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie z Projektem, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz Decyzjami pozwolenia na budowę stanowiącymi załącznik do SWZ.
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 388 ust. 2 lit. c) ustawy Pzp.
Zamówienie uzupełniające realizowane będzie zgodnie z warunkami zamówienia podstawowego. Przedmiotem zamówienia uzupełniającego będzie budowa dodatkowej windy z przystanków tramwajowych łączącej poziom terenu z poziomem antresoli na głowicy północnej stacji I linii metra Pole Mokotowskie.
Zamówienie uzupełniające należy wykonać zgodnie z Projektem, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz Decyzją nr 372/SAAB/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę i rozbiórkę, obejmującego „Rozbudowę stacji metra A10 (zlokalizowanej na I linii metra w hektometrażu 96+24,997 – 99+07,856) o budowę dodatkowych wind wraz z niezbędną infrastrukturą, przy wejściach wschodnim, zachodnim i z przystanków tramwajowych łączących poziom terenu z poziomem antresoli oraz windy łączącej poziom antresoli z poziomem peronu na głowicy północnej stacji metra Pole Mokotowskie – zamierzenie budowlane nr 2, stacja A10, winda 2 oraz rozbiórka istniejącej infrastruktury podziemnej w ramach przedmiotowej inwestycji” na działce ewidencyjnej nr 6, obręb 10102, jednostka ewidencyjna 146505_8 na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie.
W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca opracuje i uzgodni projekt czasowej organizacji ruchu, uwzględniający przyjęte założenia funkcjonowania komunikacji, w tym komunikacji tramwajowej i realizacji inwestycji.
Wartość zamówienia uzupełniającego zostanie ustalona na podstawie aktualnych stawek dla Warszawy ujętych w Sekocenbud.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/68386/details

Ostatnia aktualizacja 11 sierpnia 2022

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.