Dostawa kart zbliżeniowych jednostronnie drukowanych według jednego wzoru graficznego (PN 23/2021) – ZTM Warszawa

Dostawa kart zbliżeniowych jednostronnie drukowanych według jednego wzoru graficznego (PN 23/2021)

Data ogłoszenia: 2 czerwca 2021

Termin składania ofert/wniosków: 23 czerwca 2021, 11:30

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotowe zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego jako zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów unijnych

Wraz z oferta należy przekazać próbkę w formie 20 sztuk kart wykonanych zgodnie z wymogami specyfikacji do przeprowadzenie testów na współpracę z Systemem Pobierania Opłat za Przejazdy szczegółowo opisanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w Rozdz. VI, Opis Przedmiotu Zamówienia. Próbki należy złożyć w Kancelarii Zamawiającego w (00-848) Warszawie przy ul. Żelaznej 61 w terminie wskazanym w rozdziale XIV pkt 1 SWZ.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy E-zamawiający pod adresem:
https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/30330/details

Ostatnia aktualizacja 18 czerwca 2021

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.