Roboty budowlane w zakresie wykonania remontu polegającego na wymianie elewacji z płyt piaskowca szybu windowego znajdującego się na południowo – zachodniej stronie stacji A10 „Pole Mokotowskie” oraz wymianie elewacji z płyt gresowych dwóch wejść do stacji metra znajdujących się na południowo – zachodniej stronie stacji A19 „Marymont” I linii metra w Warszawie (PN 17/2021) – ZTM Warszawa

Roboty budowlane w zakresie wykonania remontu polegającego na wymianie elewacji z płyt piaskowca szybu windowego znajdującego się na południowo – zachodniej stronie stacji A10 „Pole Mokotowskie” oraz wymianie elewacji z płyt gresowych dwóch wejść do stacji metra znajdujących się na południowo – zachodniej stronie stacji A19 „Marymont” I linii metra w Warszawie (PN 17/2021)

Data ogłoszenia: 27 maja 2021

Termin składania ofert/wniosków: 10 czerwca 2021, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu polegającego na wymianie elewacji z płyt piaskowca szybu windowego znajdującego się na południowo – zachodniej stronie stacji A10 „Pole Mokotowskie” oraz wymianie elewacji z płyt gresowych dwóch wejść do stacji metra znajdujących się na południowo – zachodniej stronie stacji A19 „Marymont” I linii metra w Warszawie.
  2. Szczegółowe informacje określa SWZ, w tym m.in. rozdział VI „Opis przedmiotu zamówienia”, rozdział VIII „Warunki udziału w postępowaniu”, rozdział IX „Fakultatywne podstawy wykluczenia”, rozdział X „Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do jego wykluczenia”, rozdział XI „Wymagania dotyczące wadium”.  

UWAGA: Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną umożliwiającą Wykonawcom identyfikację zakresu Przedmiotu Zamówienia na stacji metra A19. Z tego względu Zamawiający przygotował dokument pn. „Opis zakresu i zdjęcia elewacji przewidzianej do wymiany na stacji metra A19 „Marymont”, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, a także Zamawiający wymaga, aby przed złożeniem oferty Wykonawca uczestniczył w obowiązkowej wizji lokalnej.
Zamawiający wskaże Wykonawcy pełny zakres przedmiotu zamówienia w trakcie ww. wizji lokalnej, która odbędzie się w dniu 01 czerwca  br. (wtorek) o godzinie 13:00 na stacji metra Marymont (głowica południowa, poziom antresoli, wejście północne po stronie zachodniej).
Zainteresowani Wykonawcy powinni najpóźniej do dnia 31 maja br. (poniedziałek) do godz. 10:00 poinformować Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (za pośrednictwem Platformy) o chęci udziału w wizji lokalnej, w tym podając imiona i nazwiska osób, które będą uczestniczyć w wizji lokalnej. Prosimy o podanie danych kontaktowych do ww. osób (numer telefonu). Protokół z udziału w wizji lokalnej poświadczony przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. lub Zamawiającego (ZTM) stanowić będzie załącznik do oferty. Nieuczestniczenie Wykonawcy w wizji lokalnej będzie podstawą do odrzucenia oferty przez Zamawiającego.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na platformie E-Zamawiający pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/29706/details


Ostatnia aktualizacja 12 lipca 2021

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.