Usługa polegająca na przeprowadzaniu audytów rekompensaty – zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 2 ust 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust 4 pkt 4) ustawy Pzp – PN 24/2021 – ZTM Warszawa

Usługa polegająca na przeprowadzaniu audytów rekompensaty – zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 2 ust 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust 4 pkt 4) ustawy Pzp – PN 24/2021

Data ogłoszenia: 24 maja 2021

Termin składania ofert/wniosków: 7 czerwca 2021, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie audytów rekompensaty określonej w Rozporządzeniu Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającym Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.U. L315/1, z 3.12.2007; sprostowanie w Dz.U. L240/65 z 16.09.2015; zmiana w Dz.U. L 354/22 z 23.10.2016), zwanym dalej „Rozporządzeniem 1370/2007”, zwaną dalej: „Rekompensatą”, wypłacanej operatorom  lokalnego transportu zbiorowego działającym na zlecenie m.st. Warszawy na podstawie umów powierzenia. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się pod linkiem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/29380/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.