Wykonanie pętli autobusowej przy ulicy Ostroroga wraz z przystankami oraz infrastrukturą towarzyszącą (PN 75/2020) – ZTM Warszawa

Wykonanie pętli autobusowej przy ulicy Ostroroga wraz z przystankami oraz infrastrukturą towarzyszącą (PN 75/2020)

Data ogłoszenia: 28 grudnia 2020

Termin składania ofert/wniosków: 18 stycznia 2021, 11:30

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotowe zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego jako zamówienie sektorowe o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie pętli autobusowej przy ulicy Ostroroga wraz z przystankami oraz infrastrukturą towarzyszącą. Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie z Projektem, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, postanowieniami Decyzji nr 272/WOL/2020 z dnia 25.11.2020 oraz Decyzji nr 119/N/2020 z dnia 26.11.2020r. – pozwolenia na budowę (załącznik nr 3 do SIWZ), z uwzględnieniem wszystkich warunków wskazanych w SIWZ. Roboty budowlane obejmują swoim zakresem budowę pętli autobusowej, wyposażonej w 2 perony do obsługi pojazdów komunikacji zbiorowej wraz z przebudową istniejącego układu ulic Wawrzyszewskiej i Ostroroga.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy E-zamawiający pod adresem:
https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/21530/details

Ostatnia aktualizacja 1 lutego 2021

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.