Wdrożenie narzędzia planowania podróży i poruszania się po Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym komunikacją zbiorową – ogłoszenie o dialogu technicznym (DT 2/2020) – ZTM Warszawa

Wdrożenie narzędzia planowania podróży i poruszania się po Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym komunikacją zbiorową – ogłoszenie o dialogu technicznym (DT 2/2020)

Data ogłoszenia: 16 grudnia 2020

Termin składania ofert/wniosków: 28 grudnia 2020, 23:59

Tryb zamówienia: Dialog techniczny

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie informuje, że zamierza prowadzić dialog techniczny, mający na celu uzyskanie informacji w zakresie planowanego zamówienia na  „Wdrożenie narzędzia planowania podróży i poruszania się po  Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym komunikacją zbiorową”, uwzględniającego potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami w myśl Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. poz. 1696 i 2473) zwanej dalej Ustawą, w szczególności osób z dysfunkcjami wzroku, w zakresie niezbędnym  do oszacowania wartości zamówienia, przygotowania specyfikacji istotnych warunków  umowy dotyczących wyłonienia wykonawcy tych usług i dostaw.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym należy składać w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy E-zamawiający pod adresem:
https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/20903/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.