Dostawa elementów wyposażenia informatycznego (PN 71/2020) – ZTM Warszawa

Dostawa elementów wyposażenia informatycznego (PN 71/2020)

Data ogłoszenia: 18 listopada 2020

Termin składania ofert/wniosków: 30 listopada 2020, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem Zamówienia jest dostarczenie elementów infrastruktury informatycznej, fabrycznie nowych, o parametrach zgodnych ze szczegółowym opisem zamówienia, zwanym dalej „OPZ”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga, by cały oferowany sprzęt był wyprodukowany przez jednego producenta.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:
– zestawu składającego się z: komputerów stacjonarnych (16 sztuk) wraz z monitorami led (32 szt), opisanego w pkt. 1  OPZ,
– 50 sztuk komputerów stacjonarnych typu All in One, opisanych w pkt. 2 OPZ,
– 15 sztuk komputerów stacjonarnych typu All in One, opisanych w pkt. 3 OPZ.Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), OPZ, z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań podanych we wzorze umowy.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/19801/details

Ostatnia aktualizacja 8 grudnia 2020

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.