Wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej parkingu P+R Metro Bródno w Dzielnicy Targówek wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia oraz Studium Wykonalności Zadania (PN 28/2020) – ZTM Warszawa

Wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej parkingu P+R Metro Bródno w Dzielnicy Targówek wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia oraz Studium Wykonalności Zadania (PN 28/2020)

Data ogłoszenia: 10 czerwca 2020

Termin składania ofert/wniosków: 23 czerwca 2020, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej parkingu P+R Metro Bródno w Dzielnicy Targówek wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia oraz Studium Wykonalności Zadania. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Zamówienia w dwóch fazach: Faza I – obejmuje w szczególności wykonanie i przekazanie koncepcji architektoniczno-budowlanej parkingu P+R Metro Bródno w Dzielnicy Targówek, Faza II – obejmuje w szczególności wykonanie i przekazanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz Studium Wykonalności Zadania.
  2. Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia wraz załącznikami, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ i wzoru umowy oraz z uwzględnieniem wszystkich warunków wskazanych w SIWZ.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na Platformie E-Zamawiający pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/15095/details

Ostatnia aktualizacja 22 lipca 2020