Projekt UMOS – ZTM Warszawa

Projekt UMOS

logotyp projektu UMOS

Projekt Urban Mobility Operating System (UMOS) („System Operacyjny Mobilności Miejskiej (UMOS)”) realizowany jest w ramach partnerstwa ZTM w EIT Urban Mobility (https://www.eiturbanmobility.eu). Umowa o dofinansowanie została podpisana 1 stycznia 2020 r. Projekt będzie wdrażany w latach 2020 – 2023. Wartość przedsięwzięcia to 1 839 647 euro.

Głównym celem projektu jest stworzenie paneuropejskiego systemu do integrowania różnych środków mobilności miejskiej, wymiany danych między różnymi interesariuszami, z wariantami uwzględniającymi planer podróży oraz narzędzia do opłaty za przejazdy multimodalne w jednym miejscu.

UMOS jest więc na pewnym poziomie przedsięwzięciem podobnym do MaaS (Mobility-as-a-Service, Mobilności jako Usługi), ale jest także czymś więcej – narzędziem dostępu do danych, umożliwiającym decydentom kształtowanie optymalnych rozwiązań w mobilności, optymalizację i głębszą integrację systemów mobilności miejskiej, a także działanie w sytuacjach doraźnych. Równoległym do stworzenia takiego oprogramowania celem projektu jest zbudowanie także warunków jego implementacji na gruncie różnych miast z różną specyfiką lokalną i różnymi systemami transportowymi i regulacjami.

Zadaniem Zarządu Transportu Miejskiego w projekcie jest przedstawienie specyfiki i wyzwań systemu transportu publicznego Warszawy w kontekście możliwości podłączenia do platformy UMOS. Konsultacje te wspierają proces tworzenia koncepcji pilota platformy w warunkach naszego miasta. Kolejnym krokiem będzie możliwość zrealizowania pilota UMOS-a w Warszawie w 2022 r. ZTM będzie także uczestniczył w ewaluacji wszystkich pilotów przeprowadzonych w ramach projektu.

Kluczowymi korzyściami dla miasta z realizacji projektu UMOS będą:

Liderem projektu jest Achmea Risk Insurance. Innymi partnerami konsorcjum są także miasta: Amsterdam, Eidhoven, Hamburg, Helmond, Helsinki, Kopenhaga, Uniwersytet Technologiczno-Ekonomiczny w Budapeszcie, Kolegium Uniwersyteckie w Londynie (UCL) oraz partnerzy z sektora prywatnego. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: https://umos-alliance.eu/

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.