Lubisz nowinki techniczne? Zostań testerem/testerką aplikacji! – ZTM Warszawa

Lubisz nowinki techniczne? Zostań testerem/testerką aplikacji!

dwie osoby patrzące w ekran smartfona z aplikacją

Zarząd Transportu Miejskiego, Miejskie Zakłady Autobusowe i Tramwaje Warszawskie zapraszają do wzięcia udziału w testach aplikacji Travel Companion. Dla osób, które przetestują nowe narzędzie oraz wypełnią ankietę oceniającą jego funkcjonalności, przygotowaliśmy atrakcyjne upominki reklamowe.

ZTM wraz z MZA i TW od 2020 r. bierze udział w projekcie „Shift2Rail – IP4MaaS”/* To duży projekt europejski, w ramach którego ZTM został poproszony o przetestowanie, jak w warszawskich realiach sprawdzi się nowa aplikacja do planowania podróży Travel Companion (TC). Na razie to tylko projekt badawczy, ale dalszym celem jest powstanie realnego produktu – aplikacja. Aby przekonać się o jego skuteczności potrzebujemy Waszej pomocy! Nie zrobimy tego sami zza biurek!

Logo IP4MaaS

Jeśli więc jesteś fanem/fanką nowych technologii, skończyłeś/skończyłaś 18 lat, dostrzegasz możliwości nowoczesnych narzędzi do planowania podróży oraz chcesz przyczynić się do powstania nowego, zostań testerem/testerką Travel Companion.

Jak to zrobić?

 1. Wyślij zgłoszenie na adres e-mailowy: rekrutacjaip4maas@ztm.waw.pl. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Zgłoszenie musi zawierać: oświadczenie o pełnoletności, akceptację polityki prywatności oraz zgodę na udział w testach. Treść zgłoszenia znajdziesz na stronie: Wystarczy, że je skopiujesz, wkleisz do maila i prześlesz na adres: rekrutacjaip4maas@ztm.waw.pl.
 3. Cel i opis testów aplikacji TC oraz badania ankietowego, a także Politykę prywatności znajdziesz poniżej.

Wszystkie niezbędne informacje o przebiegu procesu testowania otrzymasz na podany adres mailowy.

O projekcie

Projekt IP4MaaS jest jednym z wielu unijnych przedsięwzięć, którego głównym celem jest uczynienie podróży koleją oraz środkami transportu publicznego powszechnymi, atrakcyjnymi i intuicyjnymi. Jednym z założeń projektu jest stworzenie aplikacji, która umożliwi kompleksowe planowanie podróży komunikacją zbiorową po całej Europie „od drzwi do drzwi”. Poszczególne narzędzia wykorzystane w wersji testowej aplikacji będą sprawdzane i oceniane w: Warszawie, Atenach, Barcelonie, Libercu, Osijeku i Padwie. Wartość projektu to 2,5 miliona euro. Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne na stronie ip4maas.eu.

Jeśli macie dodatkowe pytania, piszcie na adres e-mailowy: rekrutacjaip4maas@ztm.waw.pl. Chętnie na nie odpowiemy.

Zapraszamy!

/*„Shift2Rail IP4 to support the deployment of Mobility as a Service (IP4MaaS)” – „Shift2Rail IP4 jako wsparcie wdrażania Mobilności-jako-Usługi (IP4MaaS)”.

logotypy projektu Shift2Rail i programu Horyzont 2020

Ten projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail na mocy porozumienia 101015492. Wspólne Przedsięwzięcie otrzymuje wsparcie z programu Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji Horyzont 2020 oraz członków Shift2Rail spoza UE.


Treść oświadczenia i wyrażenia zgody:

Wysyłając niniejszą wiadomość oświadczam, że:

 1. Jestem osobą pełnoletnią.
 2. Mój udział w testach aplikacji Travel Companion (TC) oraz badaniu ankietowym w ramach projektu IP4MaaS jest dobrowolny.
 3. Zapoznałam(-em) się z celami testów aplikacji TC oraz badania ankietowego.
 4. Zapoznałam(-em) się ze sposobem i warunkami przeprowadzenia testów aplikacji TC oraz badania ankietowego.
 5. Jestem świadoma(-y), że mogę odstąpić od udziału w testach aplikacji TC oraz badania ankietowego na każdym jego etapie, bez ponoszenia jakichkolwiek negatywnych konsekwencji prawnych takiej decyzji, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rekrutacjaip4maas@ztm.waw.pl.
 6. Zapoznałam(-em) się z Polityką prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie w celu przeprowadzenia działań demonstracyjnych w Warszawie oraz w celu utrzymywania komunikacji ze mną. Jestem świadoma(-y), że przetwarzaniu przez ZTM będą podlegały adres mojej poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

___

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych oraz cel i opis testów – TESTY APLIKACJI TC

Traktujemy Twoją Prywatność poważnie i chcemy być transparentni w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i uznajemy znaczenie ochrony informacji o Tobie.

Ta polityka prywatności i ochrony danych osobowych jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz polską Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ma na celu poinformowane Ciebie, w jakim celu i w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy Twoje informacje personalne, kiedy rejestrujesz swój udział w działaniach demonstracyjnych w Warszawie w ramach projektu IP4MaaS. Projekt badawczy IP4MaaS jest finansowany w ramach projektu Shift2Rail Komisji Europejskiej. Obejmuje końcowy projekt programu i wykorzystuje efekty poprzednich projektów finansowanych w ramach określonego obszaru tematycznego (np. projektu Cohesive).

Głównym celem projektu IP4MaaS jest zaprojektowanie, rozwój, monitorowanie i ocena aplikacji, która zapewni użytkownikom możliwość korzystania z wielu trybów podczas podróży w sześciu europejskich miastach. Aplikacja Travel Companion pozwala użytkownikowi zaplanować podróż przy użyciu środków transportu publicznego w połączeniu z mikromobilnością i innymi rodzajami środków transportu. Dostawcą aplikacji Travel Companion jest firma AITEC z siedzibą w Walencji, przy ul. Darwina 20, 46980 Paterna Hiszpania. Aplikacja Travel Companion zostanie wykorzystana do testowania funkcjonalności w Warszawie na podstawie umowy „Grant Agreement” nr 101015492 dla projektu IP4MaaS. Aby osiągnąć efektywną konstrukcję tego systemu, projekt zgromadzi wszystkie zainteresowane strony, dostawców usług transportowych i użytkowników.

Należy podkreślić, że niniejsza Polityka prywatności i ochrony danych osobowych dotyczy wyłącznie działań demonstracyjnych w Warszawie w ramach projektu IP4MaaS i nie odnosi się do wspomnianej aplikacji projektu. Po wysłaniu na adres: rekrutacjaip4maas@ztm.waw.pl zgłoszenia udziału w działaniach demonstracyjnych otrzymasz zwrotnie dedykowany Tobie login oraz hasło umożliwiające dostęp do ankiety elektronicznej dotyczącej funkcjonalności aplikacji Travel Companion. Login i hasło dostępu są jednorazowe.

W ankiecie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.

Administrator Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą przy ul. Grochowskiej 316/320 03-839 w Warszawie (ZTM).

Z Administratorem można kontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie, na adres siedziby ZTM,
 2. pod adresem e-mail: ztm@ztm.waw.pl,
 3. telefonicznie: 22 459 41 00,
 4. poprzez platformę ePUAP.

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym przez ZTM Inspektorem Ochrony Danych (IOD), pod adresem e-mail: iod@ztm.waw.pl lub pisemnie na adres siedziby ZTM.

Zakres danych osobowych

Aby zarejestrować swój udział w działaniach demonstracyjnych w Warszawie w ramach projektu IP4MaaS, należy podać swój adres e-mail i opcjonalnie numer telefonu komórkowego.

Cele i zasady przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych ogranicza się do danych osobowych, które są niezbędne i adekwatne do realizacji celów projektu IP4MaaS, czyli projektowania, opracowania oraz implementacji działań pilotażowych, a także działań demonstracyjnych w Warszawie. Gromadzenie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej rejestracji osób, które wezmą udział w działaniach demonstracyjnych w Warszawie oraz do utrzymywania komunikacji z osobami, które wypełnią elektroniczne ankiety. Przetwarzaniu będą podlegały podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Przetwarzaniu nie będą podlegały żadne inne dane, w tym Twoje IP.

W każdym przypadku przetwarzanie podlega regułom i podstawowym zasadom ochrony danych osobowych określonych w RODO.

Prawne podstawy przetwarzania danych

Jedną z głównych zasad ochrony danych jest zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych. Opieramy się wyłącznie na Twojej wyraźnej zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Informacja o wymogu podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia testów aplikacji w ramach projektu Shift2Rail, który otrzymał dofinansowanie Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail w ramach unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 101015492.

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres realizacji projektu, tj. do 30.06.2023 r., i po tej dacie zostaną trwale usunięte z zasobów ZTM.

Odbiorcy / przekazywanie danych

Zebrane dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom trzecim, jeśli jest to wymagane do wypełnienia naszych obowiązków prawnych. Takie ujawnienie może zostać dokonane na oficjalny wniosek uprawnionego podmiotu.

Nigdy nie będziemy przekazywać, sprzedawać, wynajmować ani wymieniać Twoich danych osobowych innym organizacjom w celach marketingowych. Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Bezpieczeństwo danych

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z przetwarzania, takimi jak przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utrata, nieautoryzowana modyfikacja, nieuprawnione ujawnienie lub dostęp do danych.

Informujemy również, że:

 • przysługuje Ci prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii – zgodnie z art. 15 RODO;
  • żądania sprostowania oraz uzupełnienia swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO,
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych – zgodnie z art. 17 RODO,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 18 RODO,
  • przenoszenia swoich danych osobowych – zgodnie z art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 21 RODO;
  • wycofania w dowolnym momencie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z ZTM lub z IOD, korzystając ze wskazanych danych kontaktowych.

 • przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że ZTM przetwarza Twoje dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

W oparciu o Twoje dane osobowe ZTM nie będzie podejmował decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, które miałyby wpływ na Twoją sytuację prawną lub mogłyby w inny sposób wpływać na Twoje prawa lub obowiązki.

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.