Projekt IP4MaaS – ZTM Warszawa

Projekt IP4MaaS

logotyp projektu IP4MaaS

Zarząd Transportu Miejskiego bierze udział w projekcie „Shift2Rail IP4 to support the deployment of Mobility as a Service (IP4MaaS)” – „Shift2Rail IP4 jako wsparcie wdrażania Mobilności-jako-Usługi (IP4MaaS)”.

Przedsięwzięcie jest realizowane od 1 grudnia 2020 r. Czas implementacji projektu wynosi 30 miesięcy. Jego całkowity budżet to 2 507 081,25 euro, z czego dofinansowanie dla zadań realizowanych przez ZTM to 73 500 euro.

Warto podkreślić, że projekt IP4MaaS to pierwsze przedsięwzięcie tego typu, które będzie wdrażane z operatorami Warszawskiego Transportu Publicznego – Miejskimi Zakładami Autobusowymi (MZA) oraz Tramwajami Warszawskimi (TW).

Główną ideą przedsięwzięcia jest projektowanie, opracowanie oraz implementacja działań pilotażowych w ramach jednego z największych programów o takim charakterze, jaki kiedykolwiek był realizowany w Horyzoncie 2020. Opiera się ono na 4 filarach, do których zalicza się:

W przypadku pierwszego filaru IP4MaaS zapewni mapowanie ram technologicznych i technologii. Proces jest oparty na już wykonanych działaniach, a projekt poprawia metodologię, rozszerzając ją na innych operatorów, których nie uwzględniono w dotychczasowych działaniach (np. linie lotnicze). Rezultatem tego działania będzie stworzenie planu integracji technologii poprzez przejrzystą i jasną wymianę informacji między podmiotami uczestniczącymi w działaniach pilotażowych.

W ramach drugiego filaru utworzono 3 komitety:

Trzeci filar gromadzi informacje dotyczące działania technologii i procesu ich integracji. Ocena wpływu ma na celu dostarczenie informacji i wniosków na temat realizacji działań pilotażowych, które pomogą przyszłym projektom badawczym i firmom działającym w branży (np. w zakresie kultury wymiany danych czy przeszkód i możliwości wdrożenia nowych usług).

W przypadku ostatniego filaru konsorcjum promuje i rozpowszechnia działania podejmowane w IP4MaaS (w odniesieniu do realizacji pilotażowej, potrzeb użytkowników, wymagań interoperacyjności i integracji), w tym poprzez realizację warsztatów i udział w różnych wydarzeniach branżowych (np. konferencja TRA, targi INNO-TRANS).

W ramach projektu IP4MaaS będą tworzone tzw. „laboratoria mobilności”. Mają one służyć weryfikacji, czy wszystkie rozwiązania informatyczne są rzeczywiście skuteczne w zwiększaniu zadowolenia użytkownika i czy są one równie łatwo dostępne dla wszystkich użytkowników bez względu na wiek, płeć i inne cechy (w tym przede wszystkim dzieci w wieku szkolnym, osób starszych i osób z niepełnosprawnościami). Przedsięwzięcie zakłada również zintegrowanie tych rozwiązań informatycznych pomiędzy różnymi organizacjami transportowymi oraz pomiar ich wydajności poprzez gromadzenie danych.

Rolą ZTM jest uczestniczenie w „laboratorium mobilności”, które odbędzie się w 2023 roku w Warszawie. Polega ona na tworzeniu, implementacji, weryfikacji i ocenie wdrażanych w ramach projektu rozwiązań, a także koordynowaniu działań we współpracy z MZA i TW.

Więcej informacji na stronie projektu: https://www.ip4maas.eu/

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.