Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

przepisy i regulaminy

pr-napis_320

Regulamin parkingów działających w systemie
Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m. st. Warszawie

Podstawa prawna:
Uchwała nr LIX/1564/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. (plik pdf)

 

§ 1

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie, zwanych dalej „Parkingami”, zarządzanych przez m.st. Warszawę przy pomocy jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) – zwaną dalej „Zarządcą”.

2. Parking jest parkingiem płatnym, publicznym i niestrzeżonym, czynnym 7 dni w tygodniu, w godzinach od 4:30 do 2:30.

3. Zarządca w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o:

1) otwarciu Parkingu lub jego części w godzinach innych niż wymienione w ust. 2;

2) okresowym wyłączeniu Parkingu lub jego części z użytkowania.

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

1) Pojazd - samochód osobowy, w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm. – zwanej dalej Prawem o ruchu drogowym) w tym Pojazd elektryczny;

2) Pojazd elektryczny - Pojazd:

a) o napędzie spalinowo-elektrycznym z wbudowanymi akumulatorami, albo

b) wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną

- w którym energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania;

3) Użytkownik - osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu (osoba kierująca Pojazdem, motocyklem, rowerem, motorowerem) lub właściciel Pojazdu, motocykla, roweru, motoroweru. W przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego Pojazdem, motocyklem, rowerem, motorowerem, za użytkownika uważa się w szczególności właściciela Pojazdu, motocykla, roweru, motoroweru;

4) Miejsce postojowe - wydzielona powierzchnia na terenie Parkingu przeznaczona do postoju Pojazdu;

5) Karta Eko - okresowa karta wydawana przez Zarządcę dla Pojazdu elektrycznego, zgodnie z zasadami określonymi w § 5, przy czym sposób wydawania Karty Eko określa Zarządca.

§ 3

1. Parking jest przeznaczony dla Pojazdów, motocykli, rowerów i motorowerów.

2. Z chwilą wjazdu na teren Parkingu następuje zawarcie przez Użytkownika Parkingu z Zarządcą umowy najmu miejsca postojowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Użytkownik Parkingu z chwilą wjazdu na teren Parkingu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

4. Umowa najmu miejsca postojowego wygasa z chwilą wyjazdu z Parkingu.

5. Zarządca może zezwolić na korzystanie z Parkingu innym pojazdom, niż wymienione w ust. 1.

6. Przy korzystaniu z Parkingu wyłącza się stosowanie przepisów art. 674 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).

§ 4

1. Na terenie Parkingu w godzinach 2.31 – 4.29, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w § 1 ust. 3, obowiązuje zakaz postoju oraz ruchu Pojazdów.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy:

1) Pojazdów elektrycznych, na podstawie uprawnienia wydanego przez Zarządcę w postaci Karty Eko;

2) rowerów, motorowerów i motocykli;

3) Pojazdów Zarządcy oraz obsługi Parkingu podczas wykonywania czynności eksploatacyjnych.

§ 5

1. Karta Eko wydawana jest przez Zarządcę dla Pojazdu elektrycznego na podstawie dowodu rejestracyjnego.

2. Karta Eko wydawana jest na okres nieprzekraczający 12 m-cy, przy czym okres jej ważności upływa z końcem roku kalendarzowego.

3. Karta Eko wydawana jest bezpłatnie. Wydanie duplikatu Karty Eko jest płatne w wysokości określonej w cenniku opłat z tytułu korzystania z parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

4. Karta Eko powinna zawierać w szczególności:

1) nazwę „Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Transportu Miejskiego”;

2) nazwę Parkingu, na jakim obowiązuje;

3) numer rejestracyjny Pojazdu elektrycznego;

4) okres ważności na jaki została wydana;

5) hologram.

5. Użytkownik w czasie postoju zobowiązany jest umieścić Kartę Eko za przednią szybą wewnątrz Pojazdu elektrycznego, w miejscu widocznym, umożliwiającym jej odczytanie.

6. Zarządca określa dostępną liczbę Kart Eko dla danego parkingu, w zależności od ogólnej liczby miejsc postojowych dostępnych na parkingu i ich średniego obłożenia w ciągu doby. O przyznaniu Karty Eko decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 6

1. Na terenie Parkingu obowiązują zasady określone w Prawie o ruchu drogowym.

2. Zabroniony jest postój poza miejscami wyznaczonymi.

3. Z miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania Pojazdów elektrycznych mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy tych pojazdów.

§ 7

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez Pojazd, motocykl, rower, motorower lub powstałe w związku z korzystaniem z Parkingu, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia elementów infrastruktury Parkingu lub zanieczyszczenia powierzchni Parkingu na skutek korozji, wycieku płynów z Pojazdu, motocykla, motoroweru.

2. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu Zarządca może zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również poprzez usunięcie Pojazdu, motocykla, motoroweru i roweru z Parkingu.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 lub 2 Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z usunięciem Pojazdu, motocykla, roweru, motoroweru oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu jego odbioru.

4. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój Pojazd, motocykl, rower, motorower przed kradzieżą lub uszkodzeniem w szczególności poprzez wyłączenie zapłonu, świateł, zamknięcie okien, drzwi oraz bagażnika.

5. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z kradzieżą Pojazdu, motocykla, roweru, motoroweru, za inne szkody powstałe w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia Pojazdu, motocykla, roweru, motoroweru, jak również za rzeczy w nich pozostawione lub stanowiące ich wyposażenie.

6. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych dotyczących Pojazdów, motocykli, rowerów, motorowerów i osób korzystających z Parkingów spowodowanych działaniem Użytkowników lub osób trzecich.

§ 8

1. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłat w wysokościach określonych w cenniku opłat z tytułu korzystania z parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie, przy czym naliczanie opłaty za postój rozpoczyna się po upływie 20 minut od momentu wjazdu Pojazdu na teren Parkingu, w godzinach otwarcia Parkingu.

2. Nie pobiera się opłaty za:

1) postój rowerów, motorowerów i motocykli;

2) postój Pojazdów Zarządcy oraz obsługi Parkingu podczas wykonywania czynności eksploatacyjnych;

3) ładowanie Pojazdów elektrycznych.

3. Zwalnia się z opłaty za postój Użytkowników Pojazdów:

1) posiadających bilet: krótkookresowy, długookresowy, obowiązujący w strefie 1,2 lub 1 i 2, uprawniający do korzystania ze środków lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, który został skasowany i trwa okres jego ważności;

2) uprawnionych do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę na podstawie odrębnych przepisów.

4. Kontrola spełnienia warunków umowy najmu miejsca parkingowego przeprowadzana jest przy wyjeździe z Parkingu w strefie kontroli. Sposób kontroli uprawnień określa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego.

§ 9

Na terenie Parkingu zabronione jest:

1) palenie tytoniu;

2) spożywanie alkoholu, środków odurzających;

3) przebywanie osób, o ile nie jest to związane z wyjściem z Parkingu po pozostawieniu Pojazdu, motocykla, roweru, motoroweru lub dojściem do niego celem opuszczenia Parkingu;

4) zaśmiecanie oraz zanieczyszczanie powierzchni Parkingu;

5) użytkowanie Parkingu niezgodnie z jego przeznaczeniem, np.: działanie niezgodne z przepisami BHP;

6) zachowanie lub działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające korzystanie z Parkingu;

7) mycie i odkurzanie Pojazdów, motocykli, rowerów, motorowerów;

8) pozostawianie w Pojeździe zwierząt w czasie postoju.

Załącznik nr 1 do Regulaminu parkingów działających w systemie
Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie.

 Cennik opłat i kar z tytułu korzystania z parkingów działających w systemie
Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie

 L.p.  Tytuł opłat i kar  Kwota brutto  Dokument zwalniający z opłaty
1. Opłata za postój Pojazdu w godzinach 4:30 - 2:30 100,00 zł

Zwalnia się z opłaty za postój Użytkowników Pojazdów:

1) posiadających bilet: krótkookresowy, długookresowy, obowiązujący w strefie 1,2 lub 1 i 2, uprawniający do korzystania ze środków lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, który został skasowany i trwa okres jego ważności;

2) uprawnionych do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę na podstawie odrębnych przepisów.

2. Opłata za wydanie duplikatu Karty Eko 10,00 zł -
3. Opłata za zagubiony bilet parkingowy 200,00 zł Dotyczy Parkingów, na których zamontowany jest bezobsługowy system parkingowy. Poprzez bilet parkingowy rozumie się nośnik pobierany z terminala przez Użytkownika przy wjeździe na Parking, na podstawie którego następuje  rozliczenie opłat z tytułu korzystania z Parkingu.
4. Opłata za pozostawiony Pojazd na terenie Parkingu każdorazowo w godzinach 2:31 - 4:29 100,00 zł

Nie dotyczy:

1) Pojazdów elektrycznych, na podstawie uprawnienia w postaci Karty Eko;

2) rowerów, motorowerów i motocykli;

3) Pojazdów Zarządcy oraz obsługi Parkingu podczas wykonywania czynności eksploatacyjnych

5. Opłata za pozostawiony Pojazd na terenie parkingu poza miejscem wyznaczonym do postoju 100,00 zł -
6. Opłata za niezastosowanie się do polecenia osób kontrolujących lub obsługi Parkingu 100,00 zł -
<u>parking P+R METRO MARYMONT</u>

parking P+R METRO MARYMONT

Lokalizacja: Żoliborz, okolice skrzyżowania ulicy Słowackiego i Włościańskiej, przy stacji metra "Marymont"
GPS: 52.27114, 20.97046 więcej

<u>parking P+R METRO MŁOCINY</u>

parking P+R METRO MŁOCINY

Lokalizacja: Bielany, okolice skrzyżowania ulicy Kasprowicza i Nocznickiego, przy węźle komunikacyjnym "Młociny".
GPS: 52.29023, 20.92718 więcej

<u>parking P+R ANIN SKM</u>

parking P+R ANIN SKM

Lokalizacja: Anin, rejon skrzyżowania ul. Szpotańskiego i VIII Poprzecznej, przy stacji SKM Warszawa Anin.
GPS: 52.21349, 21.16038 więcej

<u>parking P+R METRO MŁOCINY II</u>

parking P+R METRO MŁOCINY II

Lokalizacja: Bielany, okolice skrzyżowania ulicy 30 Pułku Strzelców Kaniowskich i Zgrupowania AK "Kampinos", przy węźle komunikacyjnym "Młociny".
GPS: 52.292621, 20.928971  więcej

<u>parking P+R AL. KRAKOWSKA</u>

parking P+R AL. KRAKOWSKA

Lokalizacja: Włochy, Al. Krakowska, przy skrzyżowaniu z Mineralną. Przy pętli autobusowej P+R Al. Krakowska oraz pętli tramwajowej.
GPS: 52.175136, 20.943750 więcej

<u>parking P+R WAWER SKM</u>

parking P+R WAWER SKM

Lokalizacja: Wawer, okolice skrzyżowania ulicy Widocznej i Nagietkowej, przy stacji SKM Warszawa Wawer
GPS: 52.22242, 21.14983 więcej

<u>parking P+R METRO IMIELIN</u>

parking P+R METRO IMIELIN

Lokalizacja: Ursynów, okolice skrzyżowania alei Komisji Edukacji Narodowej i ulicy Indiry Gandhi, na tyłach Multikina
GPS: 52.150227, 21.047352 więcej

<u>parking P+R METRO WAWRZYSZEW</u>

parking P+R METRO WAWRZYSZEW

Lokalizacja: Bielany, okolice skrzyżowania ulicy Kasprowicza i Przytyk, przy stacji metra "Wawrzyszew", GPS: 52.28701, 20.93805 więcej

<U>parking P+R WARSZAWA STADION</U>

parking P+R WARSZAWA STADION

Lokalizacja: Praga Południe, błonie PGE Narodowego, przy stacji kolejowej SKM Warszawa Stadion. GPS: 52.245011, 21.044525 więcej

<U>parking P+R METRO STOKŁOSY</U>

parking P+R METRO STOKŁOSY

Lokalizacja: Ursynów, okolice skrzyżowania alei Komisji Edukacji Narodowej i ulicy Ciszewskiego, przy stacji metra "Stokłosy". GPS: 52.15394, 21.03757 więcej

<u>parking P+R METRO MŁOCINY III</u>

parking P+R METRO MŁOCINY III

Lokalizacja: Bielany, pas pomiędzy jezdniami ulicy Kasprowicza, na odc. Nocznickiego - Sokratesa, przy węźle komunikacyjnym "Młociny".
GPS: 52.29018, 20.93114 więcej

<u>parking P+R METRO MŁOCINY IV</u>

parking P+R METRO MŁOCINY IV

Lokalizacja: Bielany, pas pomiędzy jezdniami al. gen. M. Wittek, przed skrzyżowaniem z ul. Zgrupowania AK "Kampinos", przy węźle komunikacyjnym "Młociny".
GPS: 52.292586, 20.931129 więcej

<u>parking P+R URSUS NIEDŹWIADEK</u>

parking P+R URSUS NIEDŹWIADEK

Lokalizacja: ul. Orląt Lwowskich 45, przy pętli autobusowej Ursus Niedźwiadek
GPS: 52.191143, 20.867516 więcej

<u>parking P+R METRO URSYNÓW</u>

parking P+R METRO URSYNÓW

Lokalizacja: Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej przy Beli Bartoka, nad stacją metra "Ursynów".
GPS: 52.16259, 21.02742 więcej

<u>parking P+R METRO WILANOWSKA</u>

parking P+R METRO WILANOWSKA

Lokalizacja: Mokotów, okolice skrzyżowania ulicy Puławskiej i Alei Wilanowskiej, przy pętli autobusowej.
GPS: 52.18005, 21.02476
 więcej

<u>parking P+R POŁCZYŃSKA</u>

parking P+R POŁCZYŃSKA

Lokalizacja: Bemowo, ul. Połczyńska 8, pomiędzy salonem samochodowym a torami kolejowymi.
GPS: 52.22222, 20.92240 więcej

zaplanuj podróż

kalandarz
RODO w ZTM kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Komunikacja miejska blisko domu

Komunikacja miejska blisko domu

Warszawski Transport Publiczny to ogromny system, który każdego dnia zapewnia sprawne i wygodne podróżowanie milionom pasażerów. Bardzo dobre wyobrażenie o WTP dają mapy dostępności, o których piszemy w tym numerze i które można znaleźć na stronie ZTM. Te schematy pozwalają spojrzeć całościowo na komunikację miejską w aglomeracji warszawskiej i jej funkcjonowanie. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską