OGŁOSZENIE – przetarg ustny – ZTM Warszawa

OGŁOSZENIE – przetarg ustny

grafika z napisem: sprzedaż składników rzeczowych majątku trwałego ZTM

Zarząd Transportu Miejskiego 03-839 Warszawa ul. Grochowska 316/320 ogłasza przetarg ustny na sprzedaż składników rzeczowych majątku trwałego.

Przedmiotem sprzedaży jest 36 sztuk automatów biletowych AB-14 wraz z zapasowymi hopperami, kasetami na bilon i banknoty – używane, zbędne dla jednostki, jednak nadające się do dalszego użytku.

Cena Wywoławcza: 720 000 zł brutto.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.01.2023 r. o godzinie: 11.00 w siedzibie ZTM w sali WTP

Regulamin przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż składników rzeczowych majątku trwałego
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku, przelewem na rachunek bankowy Zarządu Transportu Miejskiego: 80 1030 1508 0000 0005 5005 5074
 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
 3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, Sprzedający zwróci w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 5. Wadium zostanie zatrzymane w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży/zakupu oferowanego składnika.
 6. Kupujący dokona płatności za zakupione składniki rzeczowe majątku trwałego, na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury w terminie 7 dni, od dnia doręczenia faktury, przelewem na rachunek bankowy ZTM nr 46 1030 1508 0000 0005 5005 5007
 7. Dowód wpłaty stanowi podstawę wydania przedmiotu przetargu.
 8. Wydanie składników rzeczowych majątku zostanie potwierdzone Protokołami zdawczo – odbiorczymi.
 9. Oferty wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu wadium, muszą być składane w języku polskim, w formie pisemnej, w kancelarii Zarządu Transportu Miejskiego 03-839 Warszawa ul. Grochowska 316/320 do dnia: 16.01.2023 r. do godziny: 11.00
 10. Sprzedający dysponuje dokumentacją techniczno-ruchową automatów.
 11. Osoba do kontaktu: Marcin Rumiński tel. 22 45 94 326, e-mail m.ruminski@ztm.waw.pl
 12. Sprzedający nie dopuszcza sprzedaży częściowej.
 13. Sprzedający nie udziela gwarancji za stan składników majątkowych ani nie odpowiada za braki i wady ukryte w oferowanych przedmiotach sprzedaży.
 14. Przedmiot przetargu zostanie wydany z obecnych lokalizacji montażu automatów lub z innego wskazanego miejsca przez Sprzedającego.
 15. Zakupiony przedmiot sprzedaży należy odebrać/zdemontować w terminie uzgodnionym ze Sprzedającym na swój koszt i we własnym zakresie, jednak nie później niż do dnia 31.01.2023 r.
 16. Oferta musi zawierać:
  • imię i nazwisko oraz adres uczestnika przetargu, gdy jest osobą fizyczną,
  • podanie numeru NIP, REGON i wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, ze wskazaniem, przez kogo jest prowadzona albo numeru NIP, REGON i KRS ze wskazaniem Sądu i Wydziału, w którym podmiot jest zarejestrowany,
  • datę sporządzenia oferty,
  • oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis
   aktualny z Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy, w
   przypadku gdy w Regulaminie przetargu określono, że uczestnik przetargu musi być
   przedsiębiorcą.
  • dowód wpłacenia wadium.
 17. Przetarg ustny odbywa się w drodze licytacji, w obecności uczestników licytacji, w terminie
  i miejscu podanym w ogłoszeniu o przetargu.
 18. Przewodniczący Komisji Przetargowej otwiera przetarg ustny, podając uczestnikom informacje dotyczące ceny wywoławczej oraz oznaczenia składnika majątku stanowiącego przedmiot licytacji. Informuje, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte oraz wskazuje osoby dopuszczone do przetargu (tj. osoby, które wpłaciły wadium i spełniają warunki przetargu).
 19. Przetarg ustny rozpoczyna się od wywołania ceny składnika majątku przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej lub innego wyznaczonego przez niego Członka Komisji.
 20. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia co do oferowanej ceny zakupu, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 21. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 22. Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący Komisji Przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę, udziela przybicia osobie, która wygrała licytację i zamyka przetarg.
 23. Jeżeli żaden z uczestników nie złożył oferty odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej, przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.
 24. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników.
 25. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyla się od podpisania umowy lub uchyla się od zapłaty ceny bez uzasadnionej przyczyny we wskazanym przez Sprzedającego terminie, Sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy i zatrzymać wniesione przez tego uczestnika wadium. W takim przypadku Sprzedający ma prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 26. Przetarg jest prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 578).
 27. Składniki sprzedaży, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu stanowią własność Zarządu Transportu Miejskiego, są wolne od wad prawnych, nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania, których przedmiotem są te składniki ani nie stanowią one również przedmiotu zabezpieczenia.

Ostatnia aktualizacja 18 stycznia 2023

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.