Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

karta miejska

instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania biletów w formie elektronicznych kart zbliżeniowych

Instrukcja zawiera podstawowe informacje o Warszawskiej Karcie Miejskiej, zwanej dalej WKM lub Kartą - zasady postępowania z Kartą oraz kodowania na niej biletów.

SPIS TREŚCI

 

 

I. Stosowane określenia

1. ZTM - Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.
2. Elektroniczna Karta Zbliżeniowa (w skrócie Karta) - bilet emitowany przez ZTM pod postacią „Warszawskiej Karty Miejskiej” (w skrócie WKM) oraz innych kart wprowadzonych lub zaakceptowanych przez ZTM.
3. Spersonalizowana Karta Zbliżeniowa (w skrócie Spersonalizowana Karta) - Karta z nadrukowanym imieniem, nazwiskiem oraz aktualnym zdjęciem użytkownika. Karta emitowana jest pod postacią spersonalizowanej WKM oraz innych kart wprowadzonych lub zaakceptowanych przez ZTM.
4. Bilet - dokument przewozu występujący w formie elektronicznej karty zbliżeniowej emitowanej pod postacią „Warszawskiej Karty Miejskiej” lub innych kart wprowadzonych lub zaakceptowanych przez ZTM, zwanej dalej Kartą.
5. Rodzaj biletu - zbiór cech biletu określających okres ważności biletu od momentu aktywowania oraz terytorialny zakres stosowania.
6. Typ biletu - cechy biletu określające stopień przysługującej ulgi.
7. Aktywowanie - nadanie biletowi ważności przez dokonanie na nim odpowiedniego zapisu elektronicznego poprzez zbliżenie biletu w formie Karty do wyznaczonego pola kasownika lub bramki metra. Aktywacja kontraktów zakodowanych na WKM jest możliwa również w automatach biletowych.

II. Podstawowe informacje o biletach zakodowanych na kartach zbliżeniowych

1. Bilet w formie Karty, który nie został aktywowany nie uprawnia do przejazdów komunikacją miejską.
2. Karta nie posiada żadnych zewnętrznych informacji o danych dotyczących biletu. 
3. Odczytanie terminu ważności biletu w formie Karty umożliwia kasownik lub bramka metra. Odczytanie informacji o typie i terminie ważności biletu jest możliwe również w automatach biletowych.
4. Bilet imienny może mieć formę jedynie Spersonalizowanej Karty.
5. Bilet na okaziciela może mieć formę dowolnie wybranej Karty.
6. Wydruk z urządzenia kodującego, paragon fiskalny lub wydruk potwierdzający zakup biletu w ramach internetowej sprzedaży biletów nie jest dokumentem potwierdzającym prawo do przejazdów środkiem lokalnego transportu zbiorowego.

7. Aktywowanie biletu w formie Karty wymagane jest  w przypadku, gdy:

1) bilet został zakupiony po raz pierwszy,
2) bilet został zakupiony po upływie ważności poprzedniego biletu,
3) bilet innego rodzaju lub typu został zakupiony w trakcie ważności poprzedniego biletu,
4) bilet tego samego rodzaju i typu z obowiązującej Taryfy przewozowej został zakupiony w trakcie ważności poprzedniego biletu z nieobowiązującej Taryfy przewozowej.

8. Aktywowanie biletu powinno nastąpić bezzwłocznie po wejściu do pojazdu, w sytuacji, gdy podróż odbywa się komunikacją naziemną lub w momencie przekraczania granicy strefy biletowej w metrze (w bramkach lub kasownikach przy windach).

III. Zakup biletu w formie Karty w ramach stacjonarnej sprzedaży biletów

1. Każdy zakup biletu w formie Karty potwierdzony jest wydrukiem zawierającym datę transakcji, typ biletu, jego cenę, oznaczenie punktu sprzedaży, w którym jej dokonano oraz numer Karty. Wydruk stanowi podstawę do reklamacji.
2. Możliwy jest zakup nie więcej niż dwóch biletów tego samego rodzaju i typu z zastrzeżeniem, że zakup drugiego biletu nastąpi po uprzednim aktywowaniu wcześniejszego biletu.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2, następuje automatyczne przedłużenie terminu ważności wcześniej zakupionego biletu o liczbę dni określoną dla danego biletu, z zastrzeżeniem pkt 4. 
4. Usunięcie i utrata niewykorzystanej części aktualnego biletu przed upływem jego terminu ważności następuje w sytuacji zakupu biletu innego rodzaju lub typu w trakcie trwania ważności aktualnego biletu.

IV. Zakup biletu w formie Spersonalizowanej Karty w ramach internetowej sprzedaży biletów

1. Zakupu biletu poprzez Serwis Internetowy ZTM można dokonać tylko wówczas, gdy pasażer posiada już wydaną wcześniej Spersonalizowaną Kartę.
2. Szczegółowe zasady zakupu biletów w ramach internetowej sprzedaży biletów zawarte są w  Regulaminie korzystania z Serwisu Internetowej Sprzedaży Biletów ZTM.

V. Zasady właściwego posługiwania się kartami zbliżeniowymi

1. Aktywacja biletu może nastąpić po zbliżeniu Karty do pola kasownika/bramki metra na odległość od 0 do 10 cm. Ze wzlędu na skomplikowany proces wymiany danych pomiędzy Kartą a kasownikiem/bramką odległość ta nie powinna przekraczać 5 cm.
2. ZTM nie pokrywa strat wynikających z niezamierzonej aktywacji biletu w formie Karty.
3. Karty nie należy łamać, giąć, narażać na wysokie temperatury, działanie środków chemicznych lub silnych pól magnetycznych bądź elektrycznych, ani w jakikolwiek sposób uszkadzać mechanicznie (np. dziurkując lub obcinając). Może to spowodować, że Karta przestanie funkcjonować.
4. Kartę można bezpiecznie przechowywać wraz z innymi kartami (np. z kartami płatniczymi).
5. Karty należy zbliżać do kasownika pojedynczo. Zbliżenie do urządzenia więcej niż jednej karty może uniemożliwić odczytanie lub aktywację biletu.

VI. Informacje uzyskiwane z wyświetlacza kasownika/bramki metra

1. Aktywowany bilet można zbliżać do kasownika/bramki metra w dowolnie wybranym momencie w celu uzyskania informacji o jego terminie ważności.
2. Sygnalizacja na kasowniku/bramce metra:
1) zielony sygnał świetlny i jeden krótki sygnał dźwiękowy potwierdzają ważność biletu (lub jego aktywowanie), kasownik wyświetla napis z datą i godziną końca ważności biletu, na przykład: „WAŻNY DO: 30/06/2013 23:59”;
2) żółty sygnał świetlny i dwa krótkie sygnały dźwiękowe potwierdzają ważność biletu, tekst „BLISKI TERMIN” informuje o zbliżaniu się końca okresu ważności biletu, ponadto kasownik wyświetla termin ważności biletu, np. „30/06/2013 23:59”;
3) czerwony sygnał świetlny i długi sygnał dźwiękowy informują, że bilet jest nieprawidłowy - najczęściej oznaczają, że upłynął jego termin ważności, bilet jest nieważny w danej strefie lub zbliżono więcej niż jedną kartę; równocześnie wyświetlany jest komunikat informujący o rodzaju nieprawidłowości.

 

Instrukcja użytkowania biletów w formie elektronicznych kart zbliżeniowych

zaplanuj podróż

kalandarz
RODO w ZTM kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Dziesięć lat linii lokalnych

Dziesięć lat linii lokalnych

Dziesięć lat temu na trasy w aglomeracji warszawskiej wyruszyły autobusy linii lokalnych. Chyba mało kto wtedy przypuszczał, jak wielki sukces odniosą. To było coś nowego, a jednocześnie oferta, której potrzebowali mieszkańcy podwarszawskich gmin. Nic dziwnego, że po Lesznowoli, która pierwsza włączyła się we współpracę z Zarządem Transportu Miejskiego, dołączały kolejne samorządy i linie dowozowe powstają w dalszym ciągu – dziś jest ich 48. Tego jubileuszu nie byłoby bez dobrej współpracy ZTM z władzami podwarszawskich gmin. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską