Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

przepisy i regulaminy

pr-napis_320

Regulamin parkingów działających w systemie
Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m. st. Warszawie

Podstawa prawna:
Uchwała nr LIX/1564/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. (plik pdf)

 

§ 1

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie, zwanych dalej „Parkingami”, zarządzanych przez m.st. Warszawę przy pomocy jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) – zwaną dalej „Zarządcą”.

2. Parking jest parkingiem płatnym, publicznym i niestrzeżonym, czynnym 7 dni w tygodniu, w godzinach od 4:30 do 2:30.

3. Zarządca w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o:

1) otwarciu Parkingu lub jego części w godzinach innych niż wymienione w ust. 2;

2) okresowym wyłączeniu Parkingu lub jego części z użytkowania.

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

1) Pojazd - samochód osobowy, w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm. – zwanej dalej Prawem o ruchu drogowym) w tym Pojazd elektryczny;

2) Pojazd elektryczny - Pojazd:

a) o napędzie spalinowo-elektrycznym z wbudowanymi akumulatorami, albo

b) wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną

- w którym energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania;

3) Użytkownik - osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu (osoba kierująca Pojazdem, motocyklem, rowerem, motorowerem) lub właściciel Pojazdu, motocykla, roweru, motoroweru. W przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego Pojazdem, motocyklem, rowerem, motorowerem, za użytkownika uważa się w szczególności właściciela Pojazdu, motocykla, roweru, motoroweru;

4) Miejsce postojowe - wydzielona powierzchnia na terenie Parkingu przeznaczona do postoju Pojazdu;

5) Karta Eko - okresowa karta wydawana przez Zarządcę dla Pojazdu elektrycznego, zgodnie z zasadami określonymi w § 5, przy czym sposób wydawania Karty Eko określa Zarządca.

§ 3

1. Parking jest przeznaczony dla Pojazdów, motocykli, rowerów i motorowerów.

2. Z chwilą wjazdu na teren Parkingu następuje zawarcie przez Użytkownika Parkingu z Zarządcą umowy najmu miejsca postojowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Użytkownik Parkingu z chwilą wjazdu na teren Parkingu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

4. Umowa najmu miejsca postojowego wygasa z chwilą wyjazdu z Parkingu.

5. Zarządca może zezwolić na korzystanie z Parkingu innym pojazdom, niż wymienione w ust. 1.

6. Przy korzystaniu z Parkingu wyłącza się stosowanie przepisów art. 674 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).

§ 4

1. Na terenie Parkingu w godzinach 2.31 – 4.29, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w § 1 ust. 3, obowiązuje zakaz postoju oraz ruchu Pojazdów.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy:

1) Pojazdów elektrycznych, na podstawie uprawnienia wydanego przez Zarządcę w postaci Karty Eko;

2) rowerów, motorowerów i motocykli;

3) Pojazdów Zarządcy oraz obsługi Parkingu podczas wykonywania czynności eksploatacyjnych.

§ 5

1. Karta Eko wydawana jest przez Zarządcę dla Pojazdu elektrycznego na podstawie dowodu rejestracyjnego.

2. Karta Eko wydawana jest na okres nieprzekraczający 12 m-cy, przy czym okres jej ważności upływa z końcem roku kalendarzowego.

3. Karta Eko wydawana jest bezpłatnie. Wydanie duplikatu Karty Eko jest płatne w wysokości określonej w cenniku opłat z tytułu korzystania z parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

4. Karta Eko powinna zawierać w szczególności:

1) nazwę „Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Transportu Miejskiego”;

2) nazwę Parkingu, na jakim obowiązuje;

3) numer rejestracyjny Pojazdu elektrycznego;

4) okres ważności na jaki została wydana;

5) hologram.

5. Użytkownik w czasie postoju zobowiązany jest umieścić Kartę Eko za przednią szybą wewnątrz Pojazdu elektrycznego, w miejscu widocznym, umożliwiającym jej odczytanie.

6. Zarządca określa dostępną liczbę Kart Eko dla danego parkingu, w zależności od ogólnej liczby miejsc postojowych dostępnych na parkingu i ich średniego obłożenia w ciągu doby. O przyznaniu Karty Eko decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 6

1. Na terenie Parkingu obowiązują zasady określone w Prawie o ruchu drogowym.

2. Zabroniony jest postój poza miejscami wyznaczonymi.

3. Z miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania Pojazdów elektrycznych mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy tych pojazdów.

§ 7

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez Pojazd, motocykl, rower, motorower lub powstałe w związku z korzystaniem z Parkingu, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia elementów infrastruktury Parkingu lub zanieczyszczenia powierzchni Parkingu na skutek korozji, wycieku płynów z Pojazdu, motocykla, motoroweru.

2. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu Zarządca może zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również poprzez usunięcie Pojazdu, motocykla, motoroweru i roweru z Parkingu.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 lub 2 Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z usunięciem Pojazdu, motocykla, roweru, motoroweru oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu jego odbioru.

4. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój Pojazd, motocykl, rower, motorower przed kradzieżą lub uszkodzeniem w szczególności poprzez wyłączenie zapłonu, świateł, zamknięcie okien, drzwi oraz bagażnika.

5. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z kradzieżą Pojazdu, motocykla, roweru, motoroweru, za inne szkody powstałe w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia Pojazdu, motocykla, roweru, motoroweru, jak również za rzeczy w nich pozostawione lub stanowiące ich wyposażenie.

6. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych dotyczących Pojazdów, motocykli, rowerów, motorowerów i osób korzystających z Parkingów spowodowanych działaniem Użytkowników lub osób trzecich.

§ 8

1. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłat w wysokościach określonych w cenniku opłat z tytułu korzystania z parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie, przy czym naliczanie opłaty za postój rozpoczyna się po upływie 20 minut od momentu wjazdu Pojazdu na teren Parkingu, w godzinach otwarcia Parkingu.

2. Nie pobiera się opłaty za:

1) postój rowerów, motorowerów i motocykli;

2) postój Pojazdów Zarządcy oraz obsługi Parkingu podczas wykonywania czynności eksploatacyjnych;

3) ładowanie Pojazdów elektrycznych.

3. Zwalnia się z opłaty za postój Użytkowników Pojazdów:

1) posiadających bilet: krótkookresowy, długookresowy, obowiązujący w strefie 1,2 lub 1 i 2, uprawniający do korzystania ze środków lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, który został skasowany i trwa okres jego ważności;

2) uprawnionych do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę na podstawie odrębnych przepisów.

4. Kontrola spełnienia warunków umowy najmu miejsca parkingowego przeprowadzana jest przy wyjeździe z Parkingu w strefie kontroli. Sposób kontroli uprawnień określa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego.

§ 9

Na terenie Parkingu zabronione jest:

1) palenie tytoniu;

2) spożywanie alkoholu, środków odurzających;

3) przebywanie osób, o ile nie jest to związane z wyjściem z Parkingu po pozostawieniu Pojazdu, motocykla, roweru, motoroweru lub dojściem do niego celem opuszczenia Parkingu;

4) zaśmiecanie oraz zanieczyszczanie powierzchni Parkingu;

5) użytkowanie Parkingu niezgodnie z jego przeznaczeniem, np.: działanie niezgodne z przepisami BHP;

6) zachowanie lub działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające korzystanie z Parkingu;

7) mycie i odkurzanie Pojazdów, motocykli, rowerów, motorowerów;

8) pozostawianie w Pojeździe zwierząt w czasie postoju.

Załącznik nr 1 do Regulaminu parkingów działających w systemie
Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie.

 Cennik opłat i kar z tytułu korzystania z parkingów działających w systemie
Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie

 L.p.  Tytuł opłat i kar  Kwota brutto  Dokument zwalniający z opłaty
1. Opłata za postój Pojazdu w godzinach 4:30 - 2:30 100,00 zł

Zwalnia się z opłaty za postój Użytkowników Pojazdów:

1) posiadających bilet: krótkookresowy, długookresowy, obowiązujący w strefie 1,2 lub 1 i 2, uprawniający do korzystania ze środków lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, który został skasowany i trwa okres jego ważności;

2) uprawnionych do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę na podstawie odrębnych przepisów.

2. Opłata za wydanie duplikatu Karty Eko 10,00 zł -
3. Opłata za zagubiony bilet parkingowy 200,00 zł Dotyczy Parkingów, na których zamontowany jest bezobsługowy system parkingowy. Poprzez bilet parkingowy rozumie się nośnik pobierany z terminala przez Użytkownika przy wjeździe na Parking, na podstawie którego następuje  rozliczenie opłat z tytułu korzystania z Parkingu.
4. Opłata za pozostawiony Pojazd na terenie Parkingu każdorazowo w godzinach 2:31 - 4:29 100,00 zł

Nie dotyczy:

1) Pojazdów elektrycznych, na podstawie uprawnienia w postaci Karty Eko;

2) rowerów, motorowerów i motocykli;

3) Pojazdów Zarządcy oraz obsługi Parkingu podczas wykonywania czynności eksploatacyjnych

5. Opłata za pozostawiony Pojazd na terenie parkingu poza miejscem wyznaczonym do postoju 100,00 zł -
6. Opłata za niezastosowanie się do polecenia osób kontrolujących lub obsługi Parkingu 100,00 zł -
<u>parking P+R METRO MARYMONT</u>

parking P+R METRO MARYMONT

Lokalizacja: Żoliborz, okolice skrzyżowania ulicy Słowackiego i Włościańskiej, przy stacji metra "Marymont"
GPS: 52.27114, 20.97046 więcej

<u>parking P+R METRO MŁOCINY</u>

parking P+R METRO MŁOCINY

Lokalizacja: Bielany, okolice skrzyżowania ulicy Kasprowicza i Nocznickiego, przy węźle komunikacyjnym "Młociny".
GPS: 52.29023, 20.92718 więcej

<u>parking P+R ANIN SKM</u>

parking P+R ANIN SKM

Lokalizacja: Anin, rejon skrzyżowania ul. Szpotańskiego i VIII Poprzecznej, przy stacji SKM Warszawa Anin.
GPS: 52.21349, 21.16038 więcej

<u>parking P+R AL. KRAKOWSKA</u>

parking P+R AL. KRAKOWSKA

Lokalizacja: Włochy, Al. Krakowska, przy skrzyżowaniu z Mineralną. Przy pętli autobusowej P+R Al. Krakowska oraz pętli tramwajowej.
GPS: 52.175136, 20.943750 więcej

<u>parking P+R WAWER SKM</u>

parking P+R WAWER SKM

Lokalizacja: Wawer, okolice skrzyżowania ulicy Widocznej i Nagietkowej, przy stacji SKM Warszawa Wawer
GPS: 52.22242, 21.14983 więcej

<u>parking P+R METRO IMIELIN</u>

parking P+R METRO IMIELIN

Lokalizacja: Ursynów, okolice skrzyżowania alei Komisji Edukacji Narodowej i ulicy Indiry Gandhi, na tyłach Multikina
GPS: 52.150227, 21.047352 więcej

<u>parking P+R URSUS NIEDŹWIADEK</u>

parking P+R URSUS NIEDŹWIADEK

Lokalizacja: ul. Orląt Lwowskich 45, przy pętli autobusowej Ursus Niedźwiadek
GPS: 52.191143, 20.867516 więcej

<u>parking P+R METRO WAWRZYSZEW</u>

parking P+R METRO WAWRZYSZEW

Lokalizacja: Bielany, okolice skrzyżowania ulicy Kasprowicza i Przytyk, przy stacji metra "Wawrzyszew", GPS: 52.28701, 20.93805 więcej

<U>parking P+R WARSZAWA STADION</U>

parking P+R WARSZAWA STADION

Lokalizacja: Praga Południe, błonie PGE Narodowego, przy stacji kolejowej SKM Warszawa Stadion. GPS: 52.245011, 21.044525 więcej

<U>parking P+R METRO STOKŁOSY</U>

parking P+R METRO STOKŁOSY

Lokalizacja: Ursynów, okolice skrzyżowania alei Komisji Edukacji Narodowej i ulicy Ciszewskiego, przy stacji metra "Stokłosy". GPS: 52.15394, 21.03757 więcej

<u>parking P+R METRO MŁOCINY II</u>

parking P+R METRO MŁOCINY II

Lokalizacja: Bielany, okolice skrzyżowania ulicy 30 Pułku Strzelców Kaniowskich i Zgrupowania AK "Kampinos", przy węźle komunikacyjnym "Młociny".
GPS: 52.292621, 20.928971  więcej

<u>parking P+R METRO MŁOCINY III</u>

parking P+R METRO MŁOCINY III

Lokalizacja: Bielany, pas pomiędzy jezdniami ulicy Kasprowicza, na odc. Nocznickiego - Sokratesa, przy węźle komunikacyjnym "Młociny".
GPS: 52.29018, 20.93114 więcej

<u>parking P+R METRO MŁOCINY IV</u>

parking P+R METRO MŁOCINY IV

Lokalizacja: Bielany, pas pomiędzy jezdniami al. gen. M. Wittek, przed skrzyżowaniem z ul. Zgrupowania AK "Kampinos", przy węźle komunikacyjnym "Młociny".
GPS: 52.292586, 20.931129 więcej

<u>parking P+R METRO URSYNÓW</u>

parking P+R METRO URSYNÓW

Lokalizacja: Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej przy Beli Bartoka, nad stacją metra "Ursynów".
GPS: 52.16259, 21.02742 więcej

<u>parking P+R METRO WILANOWSKA</u>

parking P+R METRO WILANOWSKA

Lokalizacja: Mokotów, okolice skrzyżowania ulicy Puławskiej i Alei Wilanowskiej, przy pętli autobusowej.
GPS: 52.18005, 21.02476
 więcej

<u>parking P+R POŁCZYŃSKA</u>

parking P+R POŁCZYŃSKA

Lokalizacja: Bemowo, ul. Połczyńska 8, pomiędzy salonem samochodowym a torami kolejowymi.
GPS: 52.22222, 20.92240 więcej

zaplanuj podróż

kalandarz
RODO w ZTM kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Komunikacja miejska po godzinach

Komunikacja miejska po godzinach

Warszawski Transport Publiczny to wygodny sposób na dotarcie do pracy, szkoły, po zakupy, do urzędu, kina czy lekarza. Codziennie każdy pasażer może się o tym przekonać. Można jednak wyjść poza schemat i spojrzeć na komunikację miejską jako ciekawy obiekt badań naukowych czy arenę do bicia rekordów. Tak właśnie potraktowały transport publiczny osoby, o których piszemy w najnowszym numerze. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską