Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

przepisy i regulaminy

pr-napis_320

Regulamin parkingów działających w systemie
Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m. st. Warszawie

Podstawa prawna:
Uchwała nr XVII/342/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. (plik pdf)

 

§ 1

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie, zwanych dalej „Parkingami”, zarządzanych przez jednostkę budżetową m.st. Warszawy o nazwie Zarząd Transportu Miejskiego – zwaną dalej „Zarządcą”.

2. Parking jest parkingiem publicznym i niestrzeżonym.

§ 2

W rozumieniu niniejszego Regulaminu:

1) Pojazdem jest środek transportu przeznaczony do poruszania się na drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane;

2) Użytkownikiem Parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu (osoba kierująca pojazdem) lub właściciel pojazdu. W przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem, za użytkownika uważa się w szczególności osobę kierującą pojazdem w chwili wyjazdu z Parkingu;

3) Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie Parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu.

§ 3

1. Poprzez wjazd na teren Parkingu następuje zawarcie przez użytkownika z m.st. Warszawą umowy najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu użytkownika z Parkingu lub z zakończeniem Doby Parkingowej, określonej w § 5 ust. 1.

4. Przy korzystaniu z Parkingu wyłącza się stosowanie przepisów art. 674 k.c.

§ 4

1. Parking jest czynny 7 dni w tygodniu w godzinach 4.30 - 2.30, z codzienną przerwą na konserwację Parkingu od godz. 2.30 do godz. 4.30, za wyjątkiem dni wolnych od pracy wymienionych w art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.).

2. O otwarciu Parkingu w godzinach lub dniach innych niż wymienione w ust. 1 decyduje Zarządca.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarządca może podjąć decyzję o okresowym wyłączeniu Parkingu z użytkowania lub zmianie godzin otwarcia Parkingu.

§ 5

1. Pod pojęciem Doby Parkingowej należy rozumieć okres czasu trwający od godz. 4.30 do godz. 2.30 dnia następnego lub określony na podstawie § 4 ust. 2 lub ust. 3.

2. Poza Dobą Parkingową na terenie Parkingu obowiązuje zakaz parkowania pojazdów.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy:

1) rowerów, o ile parkowanie nie trwa dłużej niż 48 godzin;

2) pojazdów obsługi Parkingu.

§ 6

1. Na terenie Parkingu obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).

2. Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania.

3. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik; użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych. 

4. Parkowanie rowerów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu.

§ 7

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego itp.).

2. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą. 

3. Miasto st. Warszawa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku kradzieży (włamania, rozboju itp.) rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.

4. Wyłącza się odpowiedzialność m.st. Warszawy z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu.

§ 8

1. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty parkingowej w wysokości określonej w cenniku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Kontrola spełnienia warunków umowy najmu miejsca parkingowego przeprowadzana jest przy wyjeździe z Parkingu w strefie kontroli. Sposób kontroli uprawnień określa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego.

3. W przypadku naruszenia przepisów określonych w niniejszym regulaminie użytkownik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz m.st. Warszawy kar umownych w wysokości określonej w cenniku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 9

Na terenie Parkingu zabronione jest:

1) palenie tytoniu;

2) spożywanie alkoholu;

3) przebywanie osób, o ile nie jest to związane z wyjściem z Parkingu po zaparkowaniu pojazdu lub dojściem do zaparkowanego pojazdu celem opuszczenia Parkingu;

4) zaśmiecanie;

5) naprawianie, mycie, odkurzanie i tankowanie pojazdów;

6) używanie otwartego ognia;

7) działania niezgodne z przepisami BHP i PPOŻ;

8) zachowanie lub działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające korzystanie z Parkingu;

9) pozostawianie w pojeździe zwierząt w czasie postoju na miejscu parkingowym.

§ 10

1. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu m.st. Warszawa może zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z usunięciem pojazdu z Parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez użytkownika.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu parkingów działających w systemie
Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie.

 Cennik opłat i kar z tytułu korzystania z parkingów działających w systemie
Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie

 

 L.p.  Tytuł opłat i kar  Kwota brutto  Dokument zwalniający z opłaty
1. Opłata parkingowa za jedną Dobę Parkingową 100,00 zł

1. Bilet krótkookresowy, seniora, długookresowy obowiązujący w strefie 1 lub 1 i 2, uprawniający do korzystania ze środków lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, który posiada następujące cechy:

- ma formę papierową lub elektronicznej karty zbliżeniowej pod postacią "Warszawskiej Karty Miejskiej" lub innych kart wprowadzonych lub zaakceptowanych przez ZTM,

- został skasowany,

- trwa okres jego ważności, w którym uprawnia on do korzystania ze środków lokalnego transportu zbiorowego,

- ma wszystkie inne cechy wymagane przez przepisy prawa miejscowego regulujące korzystanie z lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie;

2. Inny dokument, który - na podstawie odpowiedniej uchwały Rady m.st. Warszawy - uprawnia do korzystania z lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę.

2. Opłata za zagubienie biletu parkingowego 1) 200,00 zł -
3. Kara za pozostawienie pojazdu na terenie parkingu po upływie Doby Parkingowej 100,00 zł -
4. Kara za pozostawienie pojazdu poza miejscem wyznaczonym do parkowania 100,00 zł -
5. Kara za niezastosowanie się do polecenia osób kontrolujących lub obsługi Parkingu 100,00 zł -

1) Dotyczy obiektów, na których zamontowany jest bezobsługowy system parkingowy. Poprzez bilet parkingowy rozumie się nośnik pobierany z terminala przez użytkownika przy wjeździe na Parking, na podstawie którego następuje rozliczenie opłat i kar z tytułu korzystania z Parkingu.

 

<u>parking P+R ANIN SKM</u>

parking P+R ANIN SKM

Lokalizacja: Anin, rejon skrzyżowania ul. Szpotańskiego i VIII Poprzecznej, przy stacji SKM Warszawa Anin.
GPS: 52.21349, 21.16038 więcej

<u>parking P+R AL. KRAKOWSKA</u>

parking P+R AL. KRAKOWSKA

Lokalizacja: Włochy, Al. Krakowska, przy skrzyżowaniu z Mineralną. Przy pętli autobusowej P+R Al. Krakowska oraz pętli tramwajowej.
GPS: 52.175136, 20.943750 więcej

<u>parking P+R WAWER SKM</u>

parking P+R WAWER SKM

Lokalizacja: Wawer, okolice skrzyżowania ulicy Widocznej i Nagietkowej, przy stacji SKM Warszawa Wawer
GPS: 52.22242, 21.14983 więcej

<u>parking P+R METRO IMIELIN</u>

parking P+R METRO IMIELIN

Lokalizacja: Ursynów, okolice skrzyżowania alei Komisji Edukacji Narodowej i ulicy Indiry Gandhi, na tyłach Multikina
GPS: 52.150227, 21.047352 więcej

<u>parking P+R URSUS NIEDŹWIADEK</u>

parking P+R URSUS NIEDŹWIADEK

Lokalizacja: ul. Orląt Lwowskich 45, przy pętli autobusowej Ursus Niedźwiadek
GPS: 52.191143, 20.867516 więcej

<u>parking P+R METRO WAWRZYSZEW</u>

parking P+R METRO WAWRZYSZEW

Lokalizacja: Bielany, okolice skrzyżowania ulicy Kasprowicza i Przytyk, przy stacji metra "Wawrzyszew", GPS: 52.28701, 20.93805 więcej

<U>parking P+R WARSZAWA STADION</U>

parking P+R WARSZAWA STADION

Lokalizacja: Praga Południe, błonie PGE Narodowego, przy stacji kolejowej SKM Warszawa Stadion. GPS: 52.245011, 21.044525 więcej

<U>parking P+R METRO STOKŁOSY</U>

parking P+R METRO STOKŁOSY

Lokalizacja: Ursynów, okolice skrzyżowania alei Komisji Edukacji Narodowej i ulicy Ciszewskiego, przy stacji metra "Stokłosy". GPS: 52.15394, 21.03757 więcej

<u>parking P+R METRO MARYMONT</u>

parking P+R METRO MARYMONT

Lokalizacja: Żoliborz, okolice skrzyżowania ulicy Słowackiego i Włościańskiej, przy stacji metra "Marymont"
GPS: 52.27114, 20.97046 więcej

<u>parking P+R METRO MŁOCINY</u>

parking P+R METRO MŁOCINY

Lokalizacja: Bielany, okolice skrzyżowania ulicy Kasprowicza i Nocznickiego, przy węźle komunikacyjnym "Młociny".
GPS: 52.29023, 20.92718 więcej

<u>parking P+R METRO MŁOCINY II</u>

parking P+R METRO MŁOCINY II

Lokalizacja: Bielany, okolice skrzyżowania ulicy 30 Pułku Strzelców Kaniowskich i Zgrupowania AK "Kampinos", przy węźle komunikacyjnym "Młociny".
GPS: 52.292621, 20.928971  więcej

<u>parking P+R METRO URSYNÓW</u>

parking P+R METRO URSYNÓW

Lokalizacja: Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej przy Beli Bartoka, nad stacją metra "Ursynów".
GPS: 52.16259, 21.02742 więcej

<u>parking P+R METRO WILANOWSKA</u>

parking P+R METRO WILANOWSKA

Lokalizacja: Mokotów, okolice skrzyżowania ulicy Puławskiej i Alei Wilanowskiej, przy pętli autobusowej.
GPS: 52.18005, 21.02476
 więcej

<u>parking P+R POŁCZYŃSKA</u>

parking P+R POŁCZYŃSKA

Lokalizacja: Bemowo, ul. Połczyńska 8, pomiędzy salonem samochodowym a torami kolejowymi.
GPS: 52.22222, 20.92240 więcej

zaplanuj podróż

kalandarz
kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Komunikacja pod specjalnym nadzorem

Komunikacja pod specjalnym nadzorem

Być może niektórzy z Was nie zdają sobie nawet z tego sprawy jak ważny jest sprawny nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem komunikacji miejskiej. To dzięki wiedzy i doświadczeniu Dyżurnych ZTM stołeczny transport publiczny jest w stanie poradzić sobie nawet w najtrudniejszych warunkach. W każdej nieprzewidzianej sytuacji. A dzięki nowym narzędziom, które Dyżurny ZTM ma obecnie do swojej dyspozycji, takie zadania jak kontrole temperatury w pojazdach czy uruchamianie linii zastępczych stają się znacznie łatwiejsze. To właśnie nadzór nad komunikacją miejską i wszystkie nowości z nim związane jakie udało nam się wdrożyć w Zarządzie Transportu Miejskiego są tematem aktualnego numeru naszego magazynu iZTM. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską