Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

informacje prasowe

Tramwaj na Gocław – komunikat prasowy w sprawie konsultacji społecznych

Tramwaj na Gocław – komunikat prasowy w sprawie konsultacji społecznych

Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. i Zarząd Transportu Miejskiego organizują konsultacje społeczne w sprawie budowy trasy tramwajowej na Gocław. Celem tego procesu jest zapewnienie szerokiego udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju układu transportowego.

 


Proces przygotowania konsultacji był poprzedzony wielomiesięcznymi pracami obejmującymi:

 • analizy wielokryterialne;
 • inwentaryzację środowiskową;
 • prognozy oddziaływań na środowisko;
 • prognozy i badania ruchu;
 • spotkania z interesariuszami w ramach tzw. diagnozy społecznej.

1. Jak wziąć udział?

Z dotychczas wykonanymi analizami i wariantami można się zapoznać na stronie internetowej: www.tramwajnagoclaw.pl. Będziemy również do Państwa dyspozycji
w weekendowych punktach konsultacyjnych na terenie Saskiej Kępy i Gocławia:

 • 22 października 2016 r. (sobota), Klub Kultury Seniora, ul. Pawlikowskiego 2
 • 23 października 2016 r. (niedziela), Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2, ul. Nobla 18/26
 • 5 listopada 2016 r. (sobota), Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2, ul. Nobla 18/26
 • 6 listopada 2016 r., (niedziela), Klub Kultury Seniora, ul. Pawlikowskiego 2

Punkty konsultacyjne będą otwarte w powyższych dniach w godzinach 9-18 i będą dostępne dla osób o ograniczonej mobilności. Zapewniamy również tłumacza języka migowego.

Ponadto opinie i uwagi można przesyłać droga elektroniczną na adres: goclaw@tw.waw.pl

2. Jak informujemy?

Pragniemy dotrzeć z informacją o prowadzonych przez nas konsultacjach społecznych do jak najszerszego grona odbiorców. W związku z tym staramy się stosować różnorakie formy komunikacji z mieszkańcami i interesariuszami:

 • informacje wyświetlane na monitorach umieszczonych w tramwajach typu SWING i JAZZ;
 • plakaty w autobusach ZTM obsługujących Saską Kępę i Gocław;
 • informacja poprzez aplikację Warszawa 19 115;
 • informacje na tablicach SIP położonych w ciągu Al. Jerozolimskich, Al. Zielenieckiej
  i ul. Targowej;
 • ogłoszenia parafialne (Gocław i Saska Kępa);
 • plakaty na przystankach komunikacji miejskiej (Gocław i Saska Kępa);
 • plakaty w miejscach aktywności mieszkańców (Gocław i Saska Kępa) np. biblioteki, klub kultury,  punkty usługowo-handlowe.

Doceniając istotną rolę mediów, będziemy niezwykle wdzięczni za przekazanie za Państwa pośrednictwem informacji o prowadzonych przez Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. i Zarząd Transportu Miejskiego konsultacjach społecznych. Pragniemy bowiem dotrzeć nie tylko do społeczności lokalnej Saskiej Kępy i Gocławia, ale również do wszystkich mieszkańców Warszawy – wszak rozwój sieci tramwajowej służy poprawie jakości podróżowania po całej Warszawie.

3. Jakie korzyści niesie ze sobą ta inwestycja?

Budowa nowych tras tramwajowych jest jednym z priorytetów inwestycyjnych m.st. Warszawy, określonych w polityce transportowej miasta. Tego rodzaju inwestycje mają na celu uzyskanie szeregu korzyści przez mieszkańców Warszawy, m.in.:

 • skrócenie czasu podróży transportem zbiorowym, czyli oszczędność czasu – przewidywany czas przejazdu z pętli Gocław do stacji Metro Centrum wyniesie ok. 17 min.;
 • poprawę dostępności Gocławia i Saskiej Kępy z i do innych dzielnicy Warszawy, w tym Śródmieścia, Ochoty i Pragi;
 • podniesienie komfortu podróżowania – w ramach projektu przewidywany jest zakup nowego taboru tramwajowego, zaś optymalizacja układu linii komunikacyjnych pozwoli zwiększyć liczbę dostępnych miejsc dla pasażerów;
 • ochronę środowiska i poprawę komfortu życia mieszkańców poprzez zmniejszenie emisji hałasu i podniesienie jakości powietrza w wyniku zachęcenia do korzystania
  z transportu zbiorowego wysokiej jakości;
 • poprawę estetyki przestrzeni publicznej i zwiększenie powiązań pieszo-rowerowych między Saską Kępą a Gocławiem;
 • podniesienie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych i rowerzystów.

4. Jakie są rozpatrywane warianty?

W ramach prac prowadzonych przez Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. przeanalizowano pięć różnych wariantów przebiegu trasy tramwajowej:

 • Wariant W1: pętla Gocław – ul. gen. Bora-Komorowskiego – po stronie wschodniej Os. Afrykańska i Os. Międzynarodowa – równolegle wzdłuż Kanału Wystawowego (po stronie wschodniej) do al. Waszyngtona;
 • Wariant W2: pętla Gocław – ul. gen. Bora-Komorowskiego – rezerwa pod al. Tysiąclecia (przy Os. Saska) – równolegle wzdłuż Kanału Wystawowego (po stronie wschodniej) do al. Waszyngtona;
 • Wariant W3: pętla Gocław – ul. gen. Bora-Komorowskiego – rezerwa pod al. Tysiąclecia (przy Os. Saska) – Trasa Łazienkowska – ul. Kinowa do al. Waszyngtona;
 • Wariant W4: pętla Gocław – ul. gen. Bora-Komorowskiego – ul. Egipska – ul. Saska do al. Waszyngtona;
 • Wariant W5: pętla Gocław – ul. Umińskiego – ul. Abrahama – ul. Meissnera – ul. gen. Fieldorfa – Wał Miedzeszyński – Wybrzeże Szczecińskie – ul. Sokola do stacji metra „Stadion Narodowy” wraz z połączeniem z istniejącą siecią w rejonie Teatru Powszechnego.

Powyższe warianty zostały poddane analizom wielokryterialnym obejmującym kwestie prognozowanych potoków ruchu pasażerskiego, uwarunkowania techniczne, ekonomiczne i środowiskowe. Dodatkowo, wariantowaniu poddano rozwiązanie przejścia trasy tramwajowej przez Trasę Łazienkowską (Warianty W1 i W2) – rozważano tu następujące opcje:

 • przeprowadzenie torowiska poniżej poziom terenu (pod Trasą Łazienkowską);
 • przeprowadzenie torowiska wiaduktem nad Trasą Łazienkowską;
 • obniżenie Trasy Łazienkowskiej i przeprowadzenie torowiska w poziomie terenu.

Rys. 1. Plan orientacyjny – analizowane warianty

Informacje podsumowujące:

Wariant W1

 • czas przejazdu (pętla Gocław – Metro Centrum): 18:00 min.;
 • średnia prędkość komunikacyjna: 25,3 km/h;
 • wstępny koszt inwestycji:
  - podwariant W1A (przejście nad Trasą Łazienkowską): 202 816 950 PLN;
  - podwariant W1B (przejście pod Trasą Łazienkowską): 206 289 950 PLN;
  - podwariant W1C (przejście ponad obniżoną Trasą Łazienkowską): 219 403 950 PLN.

Wariant W2

 • czas przejazdu (pętla Gocław – Metro Centrum): 17:30 min.;
 • średnia prędkość komunikacyjna: 25,0 km/h;
 • wstępny koszt inwestycji:
  - podwariant W2A (przejście nad Trasą Łazienkowską): 198 866 800 PLN;
  - podwariant W2B (przejście pod Trasą Łazienkowską): 207 178 800 PLN;
  - podwariant W2C (przejście ponad obniżoną Trasą Łazienkowską): 215 790 300 PLN.

Wariant W3

 • czas przejazdu (pętla Gocław – Metro Centrum): 19:30 min.;
 • średnia prędkość komunikacyjna: 24,0 km/h;
 • wstępny koszt inwestycji: 197 319 300 PLN.

Wariant W4

 • czas przejazdu (pętla Gocław – Metro Centrum): 19:30 min.;
 • średnia prędkość komunikacyjna: 22,5 km/h;
 • wstępny koszt inwestycji: 246 942 800 PLN.

Wariant W5

 • czas przejazdu (pętla Gocław – Metro Świętokrzyska): 25:00 min.;
 • średnia prędkość komunikacyjna: 26,6 km/h;
 • wstępny koszt inwestycji: 291 179 400 PLN.

Rys. 2. Zestawienie kosztów realizacji inwestycji w poszczególnych wariantach [mln PLN]

5. Jakie rozwiązanie preferują Tramwaje Warszawskie?

Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., jako inwestor omawianej inwestycji, w oparciu o wykonane analizy, w tym raport o oddziaływaniu na środowisko rekomenduje wariant W2C, tj. z zagłębieniem Trasy Łazienkowskiej. Rozwiązanie to:

 • zapewnia najkrótszy czas podróży do centrum miasta,
 • obsługuje nowe osiedla mieszkaniowe na terenie Gocławia,
 • poprawia dostępność transportu publicznego dla Os. Międzynarodowa,
 • prowadzenie tramwaju po powierzchni terenu czyni go bardziej dostępnym dla okolicznych mieszkańców, co jest podstawowym zadaniem środków transportu publicznego,
 • nie wpływa negatywnie na środowisko,
 • ogranicza oddziaływana akustyczne związane z ruchem samochodów w ciągu Trasy Łazienkowskiej (zagłębienie trasy tranzytowej),
 • stanowi najlepsze rozwiązanie za zakresu urbanistyki terenów miejskich – pozwala na wytworzenie połączenia pieszo-rowerowego pomiędzy częściami Saskiej Kępy rozdzielonych Trasą Łazienkowską.

6. Jakie będą zmiany w układzie linii komunikacyjnych?

W ramach konsultacji społecznych będą również omawiane możliwe zmiany układu tras linii komunikacyjnych na terenie Gocławia i Saskiej Kępy po oddaniu do użytkowania nowej trasy tramwajowej. Pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego przedstawią założenia kierunkowe w tym zakresie. Szczegółowe ustalenia w sprawie marszrutyzacji będą przedmiotem odrębnych konsultacji, już przed uruchomieniem nowego połączenia tramwajowego. Wynika to z faktu, że układ komunikacyjny kształtuje się w odniesieniu do całego obszaru Warszawy, przy uwzględnieniu innych istotnych inwestycji w zakresie transportu publicznego np. rozbudowy II linii metra.

7. Co dalej z terenami rodzinnych ogrodów działkowych?

Mając na uwadze istotne znaczenie terenów rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) dla mieszkańców Warszawy, jak również systemu ekologicznego miasta, Urząd m.st. Warszawy podjął prace nad przygotowaniem i uchwaleniem dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujących tereny ogrodów położonych w kwartale Os. Międzynarodowa – al. Waszyngtona – ul. Kinowa – Trasa Łazienkowska. Plany te mają na celu ochronę i zachowanie obecnych funkcji terenów ROD, tak aby dalej mogły służyć one społeczności działkowców, jak i mieszkańców Warszawy.

W ramach budowy trasy tramwajowej Tramwaje Warszawskie planują wykonanie wzdłuż torowiska przestrzeni publicznej o funkcjach parkowych i spacerowych. Szczegóły zagospodarowania tego terenu i sposób prowadzenia gospodarki zielenią chcielibyśmy omówić z Państwem podczas konsultacji społecznych. Zależy nam na wspólnym zastanowieniu się nad rolą tej nowej przestrzeni publicznej.

8. O czym chcemy rozmawiać podczas konsultacji?

Podczas konsultacji pragniemy przedstawić i porozmawiać na temat:

 • analizowanych wariantów i naszych rekomendacji,
 • założeń dotyczące zmian w układzie linii komunikacyjnych;
 • funkcji i sposobu zagospodarowania terenów przyległych do trasy tramwajowej, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu przyległego do Kanału Wystawowego.

Zasadniczym celem jest wypracowanie najlepszych możliwych rozwiązań, uwzględniających potrzeby społeczności lokalnej, jak i całej wspólnoty samorządowej m.st. Warszawy.

opublikowano 17 października 2016r.
ostatnia aktualizacja 17 października 2016r.

zaplanuj podróż

kalandarz
RODO w ZTM kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Jaki był 2018 rok w komunikacji miejskiej?

Jaki był 2018 rok w komunikacji miejskiej?

Koniec roku nastraja do refleksji i skłania do podsumowań. Mijających 12 miesięcy przyniosło wiele wydarzeń ważnych dla stołecznej komunikacji: Warszawski Transport Publiczny zyskał nowe logo, na ulice wyjechały nowoczesne autobusy o napędzie hybrydowym i gazowym, a pasażerowie mogą taniej podróżować po aglomeracji dzięki Biletom Metropolitalnym i zmianom w Karcie Warszawiaka. Działo się dużo, dlatego postanowiliśmy przypomnieć Państwu, jak mijał komunikacyjnie rok 2018. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską