Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

projekty europejskie

Projekt CAPRICE

 

Projekt zakończony w czerwcu 2011.
Całkowite dofinansowanie: 727.000 EUR.

caprice-logo_320

interreg-duze_320  www-eu

Zarząd Transportu Miejskiego zorganizował, 15 czerwca 2011 r. w Warszawie, seminarium podsumowujące udział stołecznego organizatora komunikacji w unijnym projekcie CAPRICE. Przedstawiono dobre praktyki, doświadczenia i zrealizowane już projekty, które pozwolą rozwijać i usprawniać komunikację w regionach stołecznych, uczestniczących w projekcje. Gościem spotkania był Hans-Werner Franz, dyrektor Związku Komunikacyjnego Berlin-Brandenburgia (VBB), partnera wiodącego CAPRICE.

Podczas seminarium pracownicy ZTM zaprezentowali rozwiązania, którymi w ramach CAPRICE dzieliła się z partnerami Warszawa. Wśród nich kluczowe znaczenie miały doświadczenia w zakresie podpisywania długoterminowych umów i organizowania przetargów na usługi komunikacyjne, a także integracja taryfy biletowej w aglomeracji. Omówiono również dobre praktyki z Berlina, Paryża, Bukaresztu i Wilna, z których będzie mogła korzystać Warszawa.

Przedstawione zostały rozwiązania, wdrożone w ramach projektu. Pierwszym jest wprowadzona w Warszawie na okres pilotażowy – dzięki współpracy ZTM i VBB – internetowa wyszukiwarka połączeń, drugim – projekt długoterminowej umowy na usługi komunikacyjne, którą Urząd Miasta Bukareszt planuje podpisać z miejskim przewoźnikiem. Duży wkład w opracowanie tego dokumentu mieli eksperci ZTM – w znacznym stopniu jest on wzorowany na warszawskich umowach wykonawczych, podpisanych z komunalnymi spółkami przewozowymi.

Seminarium zainaugurował dyrektor ZTM Leszek Ruta. Gościem spotkania był Hans-Werner Franz, dyrektor Związku Komunikacyjnego Berlin-Brandenburgia (VBB), a zarazem przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Metropolitarnych Zarządów Transportu (EMTA), w którego zarządzie zasiada także szef ZTM. Gość z Niemiec zaprezentował zasady funkcjonowania i finansowania transportu publicznego w regionie Berlina i Brandenburgii, w którym za komunikację odpowiada VBB – partner wiodący projektu CAPRICE.

W seminarium wzięli udział m.in. przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy, odpowiedzialni za rozwój transportu i infrastruktury drogowej oraz finansowanie inwestycji. Nie zabrakło także przedstawicieli stołecznych spółek przewozowych oraz zarządów transportu z wielu polskich miast.

not_15_czerwca_2011_320

Więcej o upowszechnianiu projektu w numerze iZTM 4(63), na stronach 36-38, oraz w numerze specjalnym iZTM (2) - czerwiec 2011, na stronach 19-20.

Efektem projektu CAPRICE jest „Księga dobrych praktyk – zbiór doświadczeń i poradnik dla decydentów”. Opisano w niej sprawdzone rozwiązania, wspólne strategie działań oraz rekomendacje polityczne dotyczące zarządzania i rozwoju transportu publicznego - do zastosowania na szczeblu regionalnym, narodowym i Unii Europejskiej.

Zdefiniowane w Księdze zalecenia dotyczą obszarów, w których uczestnicy projektu wymieniali się wiedzą i doświadczeniami – wzmocnienie zarządów zintegrowanych systemów transportu publicznego, zrównoważone finansowanie transportu publicznego, umowy i przetargi na usługi komunikacyjne, działania proekologiczne, plany mobilności i zarządzanie ruchem, zintegrowana informacja pasażerska, zintegrowane bilety dla regionów metropolitalnych oraz dostępność komunikacji dla pasażerów o ograniczonej mobilności. Z „Księgi dobrych praktyk” będą mogli korzystać nie tylko uczestnicy projektu, ale także inne miasta. Rekomendacje polityczne będą dostępne w serwisie internetowym projektu.

O projekcie CAPRICE

Współfinansowany w ramach programu INTERREG IVC projekt CAPRICE (CAPital Regions Integrating Collective transport for increased energy Efficiency - Regiony stołeczne na rzecz integracji transportu zbiorowego w celu zwiększenia efektywności energetycznej) został zatwierdzony przez Unię Europejską we wrześniu 2008 roku i zainaugurowany w Berlinie w lutym 2009. W marcu 2011 roku na ogólnoeuropejskiej konferencji w Paryżu, zostały  zaprezentowane i omówione wyniki współpracy.

W ramach projektu odbyło się siedem spotkań warsztatowych. Dwa spośród nich – poświęcone umowom i przetargom na usługi komunikacyjne oraz integracji taryfowej – zorganizował ZTM w Warszawie. W przypadku tych zagadnień stolica należy do europejskich liderów – podpisywane są długoterminowe umowy z przewoźnikami, ok. 25 proc. przewozów autobusowych wykonują prywatne firmy, wybierane w przetargach, a Wspólny Bilet integruje na obszarze aglomeracji komunikację miejską z transportem kolejowym. Eksperci spotykali się także na dodatkowych, nie planowanych wcześniej, spotkaniach roboczych, poświęconych wdrożeniom realizowanym w ramach projektu.

Budżet projektu opiewał na 1,1 mln euro i w 85 proc. został pokryty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. CAPRICE umożliwił współpracę i wymianę doświadczeń 5 partnerów: Związku Komunikacyjnego Berlin-Brandenburgia (VBB – lider projektu), Urzędu Miasta Bukareszt (PMB), Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Transportowych w Wilnie (MESP Vilnius), Zarządu Transportu Miejskiego m. st. Warszawy (ZTM Warszawa) oraz Zarządu Transportu Paryża i Ile-de-France (STIF Paris).

Projekt CAPRICE w pigułce

Współfinansowany w ramach programu INTERREG IVC projekt CAPRICE (CAPital Regions Integrating Collective transport for increased energy Efficiency - Regiony stołeczne na rzecz integracji transportu zbiorowego w celu zwiększenia efektywności energetycznej) został zatwierdzony przez Unię Europejską we wrześniu 2008 roku i zainaugurowany na spotkaniu otwierającym w Berlinie w lutym 2009 roku.

Projekt obejmuje okres trzech lat i będzie trwał do roku 2011. Umożliwia on współpracę i wymianę doświadczeń 5 partnerów z całej Europy: Związek Komunikacyjny Berlin-Brandenburgia (VBB – lider projektu), Urząd Miasta Bukareszt (PMB), Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Transportowych w Wilnie (MESP Vilnius), Zarząd Transportu Miejskiego m. st. Warszawy (ZTM Warszawa) i Zarząd Transportu Paryża i Ile-de-France (STIF Paris).

Celem projektu CAPRICE jest wymiana doświadczeń pomiędzy organizatorami transportu publicznego, władzami regionalnymi i lokalnymi oraz spółkami przewozowymi. Wraz z transferem wiedzy pomiędzy regionami stołecznymi Europy w ramach projektu CAPRICE będą identyfikowane i promowane dobre praktyki i przeprowadzane pilotażowe wdrożenia w regionach, gdzie planuje się ustanowienie organizatora transportu publicznego lub podobnych rozwiązań integrujących usługi transportu publicznego.

Partnerzy projektu będą prezentować przykłady dobrych praktyk, w szczególności w obszarach takich, jak:

  • ramy prawne, finansowanie i sposoby organizacji transportu publicznego,
  • wdrażanie i eksploatacja energooszczędnego taboru opartego na innowacyjnych technologiach napędu,
  • elastyczne usługi transportowe, dopasowane do popytu,
  • informacja pasażerska,
  • zaawansowane systemy biletowe, itp.

Na tej podstawie uczestnicy projektu opracują i opiszą wspólne strategie i działania w celu wdrożenia zintegrowanego, zrównoważonego zarządzania transportem publicznym w regionach stołecznych, uczestniczących w projekcie. Sformułują także rekomendacje dla organów zarządzających drogami lokalnymi na temat zintegrowanych usług informacji pasażerskiej. Przysłuży się to do poprawy wykorzystania transportu publicznego i transportu innego niż samochodowy oraz wesprze skuteczne włączenie zarządców dróg w schematy zarządzania mobilnością miejską.

Projekt Unii Europejskiej CAPRICE wpisuje się w cele „Strategii Göteborskiej” na temat zasad i celów Unii dotyczących zrównoważonego rozwoju, które zostały przyjęte przez Radę Europejską w Göteborgu 15 i 16 czerwca 2001 roku.

Projekt CAPRICE: treść

  • Projekt CAPRICE tworzy 5 partnerów, obejmujących 1 Partnera Wiodącego (VBB – Niemcy), wspieranego przez firmę specjalistyczną (Infrastruktur & Umwelt) i 4 Partnerów Projektu. Każdy z nich posiada kierownika projektu i kierownika finansowego.
  • Projekt CAPRICE składa się z 4 komponentów podzielonych pomiędzy Partnerów Projektu. Komponent nr 1 „Zarządzanie i Koordynacja” przypada VBB Berlin, komponent nr 2 „Komunikacja i Rozpowszechnianie” przypada STIF Paryż, komponent nr 3 „Wymiana doświadczeń” przypada MESP Wilno, a komponent nr 4 „Transfer wiedzy i dobrych praktyk” przypada ZTM Warszawa. W ramach transferu dobrych praktyk, w Warszawie wdrożona zostanie wyszukiwarka połączeń używana przez partnera wiodącego w Berlinie.
  • W sumie planowanych jest 7 warsztatów tematycznych w czasie całego trwania projektu w ramach komponentu nr 3 „Wymiana doświadczeń”. Całkowity czas trwania projektu wynosi 3 lata (33 miesiące) od października 2008 roku do czerwca 2011 roku. Główny okres działań trwa od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku (24 miesiące).

Partnerzy projektu CAPRICE

Zaangażowanych jest 5 organizatorów transportu miejskiego lub urzędów miast zlokalizowanych w obszarach metropolitalnych Europy.

Niemcy – Berlin:

VBB – Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (Związek Komunikacyjny Berlin-Brandenburgia)

Założona oficjalnie 30 grudnia 1996 roku organizacja VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg działa na obszarze krajów związkowych Berlin i Brandenburgia (stołeczny obszar metropolitalny RFN), obejmując miasta i gminy Brandenburgii odpowiedzialne za transport publiczny.

VBB to dobrze skoordynowany organizator transportu publicznego, a jednocześnie związek taryfowy z jednolitym systemem opłat (od 1 kwietnia 1999 roku). Jest odpowiedzialny za organizację przyjaznych dla klienta zintegrowanych usług transportu publicznego, zaspokajających wymogi obszaru metropolitalnego takiego jak Berlin, a także interesy gmin wiejskich kraju związkowego Brandenburgia.

VBB jest partnerem wiodącym projektu.

Rumunia – Bukareszt:

Primaria Municipiului Bucuresti (Urząd Miasta Bukareszt)

Wspomniane po raz pierwszy w roku 1459 Miasto Bukareszt przeszło wiele zmian, stając się stolicą Rumunii w roku 1862 roku i wciąż umacniając swoją pozycję, jako centrum rumuńskich mediów, kultury i sztuki. Jego architektura stanowi mieszankę stylów historycznych, okresu międzywojennego, komunizmu i współczesności.

Zgodnie ze spisem powszechnym z 2002 roku populacja Bukaresztu wynosiła 1.921.751 osób. Cały stołeczny obszar metropolitalny zamieszkuje około 2,3 miliona osób. Z ekonomicznego punktu widzenia miasto jest najbardziej rozwiniętym regionem Rumunii i jednym z głównych centrów przemysłowych i węzłów transportowych Europy Południowo-Wschodniej. Administracyjnie Miasto Bukareszt posiada ten sam status, co powiat, i jest podzielone na sześć dzielnic, z których każda zarządzana jest przez osobnego burmistrza.

Litwa – Wilno:

MESP - Savivaldybes Imone “Susisiekimo Paslaugos“ (Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Transportowych)

Przedsiębiorstwo miejskie “Susisiekimo paslaugos” (MESP) zostało założone w roku 1998 na podstawie uchwały Rady Miasta Wilna. MESP to lokalny organizator transportu miejskiego odpowiedzialny za organizację transportu publicznego, kontrakty z operatorami, emisję i sprzedaż biletów transportu publicznego, kontrolę biletów, eksploatację systemu informacji pasażerskiej, zbieranie i analizowanie danych na temat przewozu osób w mieście, zarządzanie systemem parkingów, konserwację sieci dróg, kontrolę ruchu i projektowanie dokumentów i aktów prawnych.

Polska – Warszawa:

ZTM – Zarząd Transportu Miejskiego

Zarząd Transportu Miejskiego to jednostka budżetowa Miasta Stołecznego Warszawy. Ustanowiony w roku 1992, wyznaczał on nowe standardy w Polsce poprzez oddzielenie organizacji i kontroli usług transportu publicznego od zadań przewozowych.

Obecnie ZTM ma podpisanych 9 umów z operatorami i umowy dwustronne z 29 gminami wokół Warszawy dotyczące organizacji podmiejskiego transportu publicznego. Dzisiaj ZTM jest de facto organizatorem transportu metropolitalnego ze stopniowo integrowanym systemem biletowym.

Francja – Paryż:

Syndicat des Transports d’Île-de-France (Zarząd Transportu Regionu Île-de-France)

STIF to organizator transportu publicznego dla Regionu Île-de-France. Jego misją jest określanie i organizacja usług transportu publicznego (określenie usług przewozowych - autobusowych, tramwajowych, kolejowych i metra – i wymagań jakościowych, polityki opłat, relacji umownych z operatorami, zasad finansowania systemu transportu publicznego), rozszerzenie sieci oraz działalność związana z projektowaniem, planowaniem i monitoringiem transportu publicznego.

STIF posiada duże doświadczenie w organizowaniu zintegrowanych usług transportu publicznego i zintegrowanej polityce taryfowej. Ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu i jakości usług świadczonych z wykorzystaniem różnych rodzajów transportu zbiorowego i sprostanie potrzebom 11,5 miliona mieszkańców regionu, w tym osób o ograniczonej możliwości poruszania się i osób mieszkających na obszarach wiejskich. STIF wspiera rozwijanie zrównoważonych strategii mających na celu osiągnięcia lepszej mobilności i tym samym wspierania wzrostu gospodarczego regionu.

Serwis internetowy projektu:

www.caprice-project.info

Kontakt:

Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Żelazna 61
00-848 Warszawa

Pan Tamás DOMBI
Koordynator projektu CAPRICE
Zarząd Transportu Miejskiego
tel./faks: +48 22 827 37 47
e-mail: t.dombi@ztm.waw.pl

zaplanuj podróż

kalandarz
kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Bilety dostępne niemal wszędzie

Bilety dostępne niemal wszędzie

Obecnie kupić bilety kartonikowe lub doładować Warszawską Kartą Miejską można niemal na każdym kroku. Na stołecznych ulicach stoi coraz więcej automatów biletowych, w bardzo wielu pojazdach komunikacji miejskiej można spotkać biletomaty mobilne, a tradycjonaliści w dalszym ciągu mogą wybrać się do saloniku prasowego lub jednego z Punktów Obsługi Pasażerów. Najnowszy numer iZTM poświęcamy sieci sprzedaży biletów.  więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską