Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

karta miejska

instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania biletów w formie elektronicznych kart zbliżeniowych

Instrukcja zawiera podstawowe informacje o Warszawskiej Karcie Miejskiej, zwanej dalej WKM lub Kartą - zasady postępowania z Kartą oraz kodowania na niej biletów.

SPIS TREŚCI

 

 

I. Stosowane określenia

1. ZTM - Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.
2. Elektroniczna Karta Zbliżeniowa (w skrócie Karta) - bilet emitowany przez ZTM pod postacią „Warszawskiej Karty Miejskiej” (w skrócie WKM) oraz innych kart wprowadzonych lub zaakceptowanych przez ZTM.
3. Spersonalizowana Karta Zbliżeniowa (w skrócie Spersonalizowana Karta) - Karta z nadrukowanym imieniem, nazwiskiem oraz aktualnym zdjęciem użytkownika. Karta emitowana jest pod postacią spersonalizowanej WKM oraz innych kart wprowadzonych lub zaakceptowanych przez ZTM.
4. Bilet - dokument przewozu występujący w formie elektronicznej karty zbliżeniowej emitowanej pod postacią „Warszawskiej Karty Miejskiej” lub innych kart wprowadzonych lub zaakceptowanych przez ZTM, zwanej dalej Kartą.
5. Rodzaj biletu - zbiór cech biletu określających okres ważności biletu od momentu aktywowania oraz terytorialny zakres stosowania.
6. Typ biletu - cechy biletu określające stopień przysługującej ulgi.
7. Aktywowanie - nadanie biletowi ważności przez dokonanie na nim odpowiedniego zapisu elektronicznego poprzez zbliżenie biletu w formie Karty do wyznaczonego pola kasownika lub bramki metra. Aktywacja kontraktów zakodowanych na WKM jest możliwa również w automatach biletowych.

II. Podstawowe informacje o biletach zakodowanych na kartach zbliżeniowych

1. Bilet w formie Karty, który nie został aktywowany nie uprawnia do przejazdów komunikacją miejską.
2. Karta nie posiada żadnych zewnętrznych informacji o danych dotyczących biletu. 
3. Odczytanie terminu ważności biletu w formie Karty umożliwia kasownik lub bramka metra. Odczytanie informacji o typie i terminie ważności biletu jest możliwe również w automatach biletowych.
4. Bilet imienny może mieć formę jedynie Spersonalizowanej Karty.
5. Bilet na okaziciela może mieć formę dowolnie wybranej Karty.
6. Wydruk z urządzenia kodującego, paragon fiskalny lub wydruk potwierdzający zakup biletu w ramach internetowej sprzedaży biletów nie jest dokumentem potwierdzającym prawo do przejazdów środkiem lokalnego transportu zbiorowego.

7. Aktywowanie biletu w formie Karty wymagane jest  w przypadku, gdy:

1) bilet został zakupiony po raz pierwszy,
2) bilet został zakupiony po upływie ważności poprzedniego biletu,
3) bilet innego rodzaju lub typu został zakupiony w trakcie ważności poprzedniego biletu,
4) bilet tego samego rodzaju i typu z obowiązującej Taryfy przewozowej został zakupiony w trakcie ważności poprzedniego biletu z nieobowiązującej Taryfy przewozowej.

8. Aktywowanie biletu powinno nastąpić bezzwłocznie po wejściu do pojazdu, w sytuacji, gdy podróż odbywa się komunikacją naziemną lub w momencie przekraczania granicy strefy biletowej w metrze (w bramkach lub kasownikach przy windach).

III. Zakup biletu w formie Karty w ramach stacjonarnej sprzedaży biletów

1. Każdy zakup biletu w formie Karty potwierdzony jest wydrukiem zawierającym datę transakcji, typ biletu, jego cenę, oznaczenie punktu sprzedaży, w którym jej dokonano oraz numer Karty. Wydruk stanowi podstawę do reklamacji.
2. Możliwy jest zakup nie więcej niż dwóch biletów tego samego rodzaju i typu z zastrzeżeniem, że zakup drugiego biletu nastąpi po uprzednim aktywowaniu wcześniejszego biletu.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2, następuje automatyczne przedłużenie terminu ważności wcześniej zakupionego biletu o liczbę dni określoną dla danego biletu, z zastrzeżeniem pkt 4. 
4. Usunięcie i utrata niewykorzystanej części aktualnego biletu przed upływem jego terminu ważności następuje w sytuacji zakupu biletu innego rodzaju lub typu w trakcie trwania ważności aktualnego biletu.

IV. Zakup biletu w formie Spersonalizowanej Karty w ramach internetowej sprzedaży biletów

1. Zakupu biletu poprzez Serwis Internetowy ZTM można dokonać tylko wówczas, gdy pasażer posiada już wydaną wcześniej Spersonalizowaną Kartę.
2. Szczegółowe zasady zakupu biletów w ramach internetowej sprzedaży biletów zawarte są w  Regulaminie korzystania z Serwisu Internetowej Sprzedaży Biletów ZTM.

V. Zasady właściwego posługiwania się kartami zbliżeniowymi

1. Aktywacja biletu może nastąpić po zbliżeniu Karty do pola kasownika/bramki metra na odległość od 0 do 10 cm. Ze wzlędu na skomplikowany proces wymiany danych pomiędzy Kartą a kasownikiem/bramką odległość ta nie powinna przekraczać 5 cm.
2. ZTM nie pokrywa strat wynikających z niezamierzonej aktywacji biletu w formie Karty.
3. Karty nie należy łamać, giąć, narażać na wysokie temperatury, działanie środków chemicznych lub silnych pól magnetycznych bądź elektrycznych, ani w jakikolwiek sposób uszkadzać mechanicznie (np. dziurkując lub obcinając). Może to spowodować, że Karta przestanie funkcjonować.
4. Kartę można bezpiecznie przechowywać wraz z innymi kartami (np. z kartami płatniczymi).
5. Karty należy zbliżać do kasownika pojedynczo. Zbliżenie do urządzenia więcej niż jednej karty może uniemożliwić odczytanie lub aktywację biletu.

VI. Informacje uzyskiwane z wyświetlacza kasownika/bramki metra

1. Aktywowany bilet można zbliżać do kasownika/bramki metra w dowolnie wybranym momencie w celu uzyskania informacji o jego terminie ważności.
2. Sygnalizacja na kasowniku/bramce metra:
1) zielony sygnał świetlny i jeden krótki sygnał dźwiękowy potwierdzają ważność biletu (lub jego aktywowanie), kasownik wyświetla napis z datą i godziną końca ważności biletu, na przykład: „WAŻNY DO: 30/06/2013 23:59”;
2) żółty sygnał świetlny i dwa krótkie sygnały dźwiękowe potwierdzają ważność biletu, tekst „BLISKI TERMIN” informuje o zbliżaniu się końca okresu ważności biletu, ponadto kasownik wyświetla termin ważności biletu, np. „30/06/2013 23:59”;
3) czerwony sygnał świetlny i długi sygnał dźwiękowy informują, że bilet jest nieprawidłowy - najczęściej oznaczają, że upłynął jego termin ważności, bilet jest nieważny w danej strefie lub zbliżono więcej niż jedną kartę; równocześnie wyświetlany jest komunikat informujący o rodzaju nieprawidłowości.

 

Instrukcja użytkowania biletów w formie elektronicznych kart zbliżeniowych

zaplanuj podróż

kalandarz
kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Bilety dostępne niemal wszędzie

Bilety dostępne niemal wszędzie

Obecnie kupić bilety kartonikowe lub doładować Warszawską Kartą Miejską można niemal na każdym kroku. Na stołecznych ulicach stoi coraz więcej automatów biletowych, w bardzo wielu pojazdach komunikacji miejskiej można spotkać biletomaty mobilne, a tradycjonaliści w dalszym ciągu mogą wybrać się do saloniku prasowego lub jednego z Punktów Obsługi Pasażerów. Najnowszy numer iZTM poświęcamy sieci sprzedaży biletów.  więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską